Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na :

  • úpravu rodinného domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu,
  • odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP,
  • úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu.

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú:

  • zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži,
  • úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže,
  • úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome.

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa nepovažuje :

  • vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod,
  • úprava z dôvodu opotrebovania a prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti úpravy.

Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky , ktoré osoba s ŤZP nie je v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia schopná prekonať a v dôsledku ktorých nie je schopná sa premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu.

Žiadosť o príspevok

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby:

 

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

 

Výška príspevku

Peňažný príspevok je možné poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, pričom súčet týchto peňažných príspevkov nesmie v období siedmich rokov presiahnuť:

  • 13 277,58 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu bytu alebo rodinného domu,
  • 1 659,70 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu garáže.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

Upozornenie: Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení.

 

Na stiahnutie v PDF v plnom znení

 

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)