Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Neprehliadnite … Najnovšie informácie .. klik tu.


Peňažný príspevok slúži na:

• opravu pomôcky,
• opravu úpravy pomôcky,
• opravu úpravy osobného motorového vozidla,
• opravu zdvíhacieho zariadenia.


Oprava pomôcky je:

• vykonanie zásahov na  pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných alebo opotrebovaných častí, častí s prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia,
• vykonanie zásahov na  tých častiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením individuálnym potrebám fyzickej osoby s ŤZP,
• chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom.Peňažný príspevok na opravu pomôcky nie je možné poskytnúť v prípade, ak pomôcka prestala plniť svoj účel z  dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10Ah (ampérhodina).
Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne:
• osobe s  ŤZP, ak si pomôcka, na  ktorú je odkázaná podľa komplexného posudku, vyžaduje opravu alebo úprava pomôcky si vyžaduje opravu,
• ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia; tento peňažný príspevok je možné poskytnúť na  opravu druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok alebo ktoré získala osoba s ŤZP darom alebo kúpou,
• ak cena opravy pomôcky, cena opravy úpravy pomôcky a  cena opravy úpravy osobného motorového vozidla, resp. cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv je najviac 50% poskytnutého peňažného príspevku na kúpu alebo úpravu pomôcky alebo na  úpravu osobného motorového vozidla alebo; je najviac 50% ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku alebo je najviac 50% ceny úpravy pomôcky alebo ceny úpravy osobného motorového vozidla aktuálnej na  trhu v čase rozhodovania o príspevku na opravu pomôcky,
• ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o  priznaní peňažného príspevku a  toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe:• dokladu o cene opravy („predfaktúra“) alebo dokladu o  cene vykonanej opravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, oprava alebo úprava pomôcky a výroba alebo úprava osobného motorového vozidla,
• zmluvy o vykonaní opravy pomôcky uzatvorenej medzi fyzickými osobami.
Peňažný príspevok sa neposkytne:

• ak príjem fyzickej osoby s  ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima.
• na  opravy, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku.


Žiadosť o príspevok

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na  príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a  o  ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.


Konanie o príspevku

Konanie o  priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o  peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na  rozhodnutie o  peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.


Výška príspevku

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP.


Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok na opravu pomôcky a jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Peňažný príspevok na  opravu pomôcky sa vypláca v eurách:
• v hotovosti alebo
• bezhotovostným prevodom na  žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na opravu pomôcky priznal
• na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na  území Slovenskej republiky alebo
• na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na  území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s  ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na opravu pomôcky priznal, určí.


Povinnosti oprávnenej osoby

Osoba s  ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57,povinná najmä:
• dať si opraviť pomôcku do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku, ak ju nemožno opraviť z dôvodov na strane osoby, ktorá vtyrába, opravuje alebo upravuje pomôcky alebo vyrába alebo upravuje osobné motorové vozidlá,
• predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny potvrdenie o  skutoč- nosti, že si nemôže dať opraviť pomôcku v  lehote troch mesiacov od  poskytnutia peňažného príspevku na  opravu pomôcky z  dôvodov na  strane osoby uvedenej v predchádzajúcom odseku,
• preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.


Upozornenie:

Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na opravu pomôcky do 31. 12. 2008, tak sa na lehoty a povinnosti súvisiace s týmto peňažným príspevkom vzťahuje aj po 31. 12. 2008 zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (teda zákon účinný do 31. 12. 2008).

Neprehliadnite … Najnovšie informácie .. klik tu.