Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

Neprehliadnite .. Aktuálne informácie …Klik tu. Peňažný príspevok na  kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s  ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sú výdavky na  pohonné látky slúžiace na prevádzku osobného motorového vozidla, ktoré osoba s ŤZP využíva …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Neprehliadnite … Najnovšie informácie … Klik tu. Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s  ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky na  diétne stravovanie sú výdavky na  obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu. Podmienky nároku Peňažný príspevok sa poskytne, ak: • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Neprehliadnite … Aktuálne Informácie o peňažnom príspevku na kúpu auta … viac tu. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP. Osoba, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do  zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb).  …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Neprehliadnite … Aktuálne informácie … Klik tu. Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na: • úpravu domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu, • odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP, ​• …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Žiadosť z UPSVaR na kúpu pomôcky

V prvom rade potrebujete tlačivá z ÚPSVaR: • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu, • Lekársky nález, ktorý dáte vyplniť obvodnému lekárovi. On priloží najnovšie lekárske náleze od odborných lekárov (neurológ, psychologické vyšetrenie, ak je možnosť aj psychiatrické), odporučenie zo školy, prípadne z centra, ktoré dieťa navštevuje. V žiadosti čo najpresnejšie uviesť dôvod (nevyhnutnosť) …
Čítať ďalej Žiadosť z UPSVaR na kúpu pomôcky

Peňažný príspevok na opatrovanie

Neprehliadnite …. Aktuálne informácie ohľadom príspevku na opatrovanie … klik tu. Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri: • úkonoch sebaobsluhy, • starostlivosti o domácnosť, • realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na opatrovanie

Parkovací preukaz

Neprehliadnite … Najnovšie informácie … klik tu. Jeho vydávanie upravuje zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Postihnutému, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, ho vyhotoví príslušný úrad práce. Preukaz treba umiestniť v prednej časti auta tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná a vydáva …
Čítať ďalej Parkovací preukaz

Príspevky pre ZŤP

Najnovšie informácie …klik tu. Vzhľadom na to, že sú oproti ostatným občanom znevýhodnení, štát im môže poskytnúť rôzne kompenzačné príspevky. O tie treba žiadať na úradoch práce a sociálnych vecí podľa miesta bydliska. Po splnení podmienok sa príspevky vyplatia buď jednorazovo, alebo pravidelne za nejaké obdobie. To závisí od druhu príspevku. Čo znamená… Fyzická osoba …
Čítať ďalej Príspevky pre ZŤP

Čo je osobná asistencia?

Neprehliadnite …. Aktuálne informácie o osobnej asistencii nájdete aj tu. Osobná asistencia je jeden zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý umožňuje človeku s postihnutím viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti, byť rovnoprávnym členom rodiny, študovať, pracovať alebo byť iným spôsobom prínosom pre spoločnosť. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je upravený v …
Čítať ďalej Čo je osobná asistencia?