Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP.

Osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb).

 

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
osoba s ŤZP je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo
osoba s ŤZP preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej
bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach alebo
osoba s ŤZP navštevuje školu alebo preukáže, že bude navštevovať školu,
osoba s ŤZP bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školy alebo do domova sociálnych služieb,
špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť,
ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
osoba s ŤZP vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu a osobné motorové vozidlo využíva počas dvoch dní v týždni na svoju
prepravu pri výkone svojho zamestnania,
sa osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje najmenej jedenkrát
v týždni jej preprava do tohto domova alebo zariadenia a najmenej jedenkrát v týždni preprava z takéhoto domova alebo zariadenia alebo
fyzická osoba s ŤZP navštevuje školu najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte,
si osobné motorové vozidlo kupujú spoločne viaceré fyzické osoby s ŤZP.

 

Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná z dôvodu
ťažkej poruchy mobility premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,nastupovať do vozidla verejnej
hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
duševnej poruchy s často opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy
osôb alebo ťažkej poruchy zvieračov prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb.

 

Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške  13 277,58 €.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je možné poskytnúť najviac vo výške 16 596,96 €, ak:

  • je osoba s ŤZP podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ktorou je automatická prevodovka a
  • má oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 26 555,14 €. Ak si osoba s ŤZP zakúpi drahšie vozidlo, pri výpočte výšky príspevku mu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zohľadní len uvedenú maximálnu sumu.

Ak si kupujú jedno osobné motorové vozidlo viaceré osoby s ŤZP, výška peňažného príspevku pre žiadateľa sa určí v závislosti od prislúchajúcej časti obstarávacej ceny, najviac zo sumy 26 555,14  €.

 

Na stiahnutie v PDF v plnom znení

 

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)