Snoezelen v Brezolupoch…

Snoezelen v Brezolupoch

Špeciálna materská škola  pri Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej v mesiaci september 2014 slávnostne otvorila špeciálnu miestnosť, ktorá je určená deťom s diagnózou autizmus, narušená komunikačná schopnosť, ale úspešne ju využívajú i „zdravé“ deti.

Hlavným cieľom projektu „Snoezelen“ bolo vybudovať multisenzorickú miestnosť, ktorej charakter, daný kombináciou vybavenia miestnosti, stimuluje, alebo tlmí senzorickú aktivitu jednotlivca.

Je to miesto, ktoré prináša potešenie, pocit uspokojenia. Môže byť využité ako forma terapie, edukácie, relaxácie aj využitia voľného času. Toto prostredie stimuluje zmysly na kvalitatívne vyššej úrovni a v závislosti na tom rozvíja neverbálnu komunikáciu. Zbavuje človeka strachu, stresu a bolesti. Navodzuje zmeny v správaní, zvyšuje pozornosť a pocit sebaúcty.

 

Pri vybavení a zriadení pomohol náš prvý úspešný projekt cez o.z. Fontis Terrae, pomocou ktorého sa získali financie na prvotné vybavenie. Spolufinancovala aj Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Brezolupoch.

Ďalším bol náš druhý úspešný projekt Zamestnaneckého grantového programu Nadácie VÚB.
Získali sme financie na kúpu hojdacieho kresla v tvare listu.

Súčasné vybavenie nášho Snoezelenu:

• svetelné efekty (optická stimulácia),
• zrkadlová guľa, farebné reflektory (vizuálne efekty),
• špeciálny projektor premietajúci svetelné obrazce,
• vodný valec s pohybujúcimi sa bublinkami,
• zrkadlá (zrkadlová terapia),
• CD s relaxačnou hudbou – zvuky z prírody, ktoré sa ozývajú z viacerých bodov relaxačnej miestnosti a pozitívne vplývajú na psychiku dieťaťa,
• plyšové hračky, masážne loptičky,
• kreslo na hojdanie,
• oddychový vak
• biely koberec

Čo je metóda Snoezelen ?

V mnohých krajinách sa neustále vyhľadávajú nové, netradičné formy práce s ľuďmi s postihnutím, ktoré vychádzajú z ich možností a schopností. Jednou z týchto foriem je multistimulačná metóda Snoezelen. Ide o modernú metódu, ktorá efektívne vplýva na rozvoj osobnosti dieťaťa s postihnutím. Metóda, ktorá vznikla pri práci s mentálne postihnutými jedincami. Ako prví ju začali využívať americkí psychológovia.

Hlavným cieľom metódy Snozelen je zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti dieťaťa s postihnutím.
Metóda Snoezelen sa zameriava na sedem zmyslových systémov – zrak, sluch, čuch, chuť, hmat, vestibulárny systém (rovnováha), proprioceptívny systém (telové uvedomovanie si). Ide o podnetné prostredie, ktoré poskytuje zmyslový zážitok a stimuláciu jednotlivých zmyslov, alebo integráciu viacerých zmyslov súčasne. Koncepcia Snoezelen vychádza z možností a schopností konkrétneho dieťaťa a rešpektuje ich záujmy.

Celá koncepcia Snozelen je založená na celostnom prístupe. Akcent sa kladie na porozumenie a prijatie dieťaťa v atmosfére dôvery a uvoľnenia. Filozofia Snoezelen spočíva v citlivom, starostlivom a nedirektívnom prístupe v atmosfére bezpečia a istoty, ktorá je pre dieťa stimulujúca. Dôraz sa kladie na proces (uskutočňovanie terapeutických a hrových aktivít) a nie na výsledok. Zámerom pedagóga je pomáhať (facilitovať) osobnosť dieťa pri získavaní potešenia z uskutočňovaných aktivít.

Špeciálnu učebňu môžeme využívať pre relaxáciu, masáže, aromaterapiu, muzikoterapiu, terapiu hrou, reguláciu agresivity, autoagresivity. Taktiež ako náplň voľnočasových – zmysluplných aktivít. Snoezelen môžu využiť i deti s poruchami správania, neurotickými prejavmi, komunikačnými problémami, úzkostlivé a hyperaktívne deti.
Multistimulačná metóda Snoezelen umožňuje hľadanie nových foriem komunikácie detí k vyjadreniu ich vlastných pocitov.
V priebehu zmyslovej stimulácie sa deti učia nielen vnímať, ale aj pomenovať to, čo práve pociťujú.
To obohacuje ich slovník, ale i kultivuje ich správanie a myslenie. Terapiu vnímame aj ako pomoc v oblasti sociálneho fungovania dieťaťa.

 

Využívať podpornú metódu Snoezelen v edukačnom procese môžu pedagógovia len za predpokladu, že v tejto oblasti boli preškolené. O preškolenie pedagógov našej školy sa postarala pani riaditeľka Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej v Brezolupoch.

Renata Solárová – realizátor a koordinátor Snoezelen

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)

 

Facebook: Spolu to zvládneme – Burko