Zvýšenie peňažných príspevkov pre ŤZP

Zvýšenie príspevkov pre ŤZP
Výška opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia platná od 1.7.2021

Osobná asistencia
Výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách.
Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 4,82 € .
Výška sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Iný príjem osoby s ŤZP nemá vplyv na výšku príspevku.

 

Preprava
Peňažný príspevok na prepravu je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 111,26 €.
Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.
Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima -1090,30 €.

 

Diétne stravovanie
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie
Výška peňažného príspevku je mesačne:

 • 18,56 %sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 40,48  €,  pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v I. skupine,
 • 9,28 %sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 20,24 €, pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v II. skupine,
 • 5,57 %sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 12,15 €, pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v III. skupine.

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima – 654,18 €

 

Hygiena
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového
Výška peňažného príspevku je mesačne 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 20,24 €.

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima – 654,18 €

 

Prevádzka auta
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
Výška peňažného príspevku je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 36,42 €.

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima – 654,18 €

 

Starostlivosť o psa
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
Výška peňažného príspevku je mesačne 22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 48,57 €.

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima – 654,18 €

 

 

Opatrovanie

Peňažný príspevok na opatrovanie

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku:

Základná výška peňažného príspevku je mesačne:

 • 508,44 €  pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 676,22 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

 

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 € mesačne, ak:

 • je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2 násobok (436,12€)sumy životného minima,
 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3 násobok (654,18€)sumy životného minima,
 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

 

Ak opatrovanie vykonáva dôchodca:

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá:

 • starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok),
 • výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok,

tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a  suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

 • 254,22 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 338,11 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP,

 

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:

 • 223,71  € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 314,44 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 327,97 €.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

 

Násobky sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu od 1.7.2021

NásobokSuma v € mesačne
1218,06
2436,12
3654,18
4872,24
51090,30

 

Zdroj: MPSVR

Spracoval: admin OAZP

 

Informácie o peňažných príspevkoch na kompenzáciu nájdete tu.

Viac informácií na našom webe nájdete aj tu.

FB: Stránka Spolu to zvládneme – Burko