Zoznam Nadácii Slovenskej Republiky

Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách a potrebujeme pomoc pri získaní finančných prostriedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok, alebo v sociálnej núdzi, preto uvádzame adresy niektorých nadácii a OZ, ktoré nám môžu na základe písomnej žiadosti pomôcť.

Rady pri oslovovaní nadácii:
– nadáciu alebo OZ oslovte vždy písomnou žiadosťou, v ktorej stručne opíšete svoj problém,
– ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje tvrdenie

(napr.: správu lekára o diagnóze, kópiu rozhodnutia z úradu práce, soc. vecí a rodiny, kópiu predfaktúry, alebo prospekt prístroja s cenovou ponukou – ak žiadate o zdrav. pomôcku),
– dokladujte svoju príjmovú situáciu,
– ak potrebujete vyššiu čiastku je dobré požiadať o pomoc viaceré nadácie a OZ.

V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.
1. DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY – KONTO BARIÉRY
Charakteristika:
Pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo forme príspevku na zdravotné pomôcky.
Kontakt:
Adresa: Detský fond SR – Konto bariéry, Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
Tel.: +421 2 4363 4354, +421 2 4342 2634 Ing. Alena Synková, CSc. – riaditeľka
e-mail: dfsr@dfsr.sk
web. http://www.dfsr.sk

2. DOBRÝ ANJEL
Charakteristika:
Pravidelnými mesačnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na zákernú chorobu, v dôsledku ktorej sa táto rodina dostala do finančnej núdze.
Kontakt:
Adresa: DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia, Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
Tel.: 052/431 37 57
e-mail: dobryanjel@dobryanjel.sk
www: http://www.dobryanjel.sk/

3. SAMARITÁN – neinvestičný fond
Charakteristika:
Ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov pozostávajúca z pomoci osobám telesne a duševne postihnutým; pomoci osobám žijúcim v ťažkých sociálnych podmienkach; zabezpečenie vhodného ubytovania, primeraného liečenia v zodpovedajúcom zdravotníckom zariadení a úhrady nákladov s tým spojenými, potrebných liekov, ktoré vyžaduje zdravotný stav, opatrovateľa vykonávajúceho opateru pre vyššie uvedené osoby, u ktorých to vyžaduje ich zdravotný stav, potrebných prostriedkov na výchovu a vzdelanie.
Kontakt:
Adresa: SAMARITÁN – neinvestičný fond, Rojkovičova 5, 052 01 Spišská Nová Ves

4. SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
Charakteristika:
Predchádzanie utrpeniu všetkých ľudí bez ohľadu na pohlavie, národnosť, rasu, náboženstvo, politické presvedčenie a snaha o jeho zmierňovanie (plnenie úloh podľa Ženevských konvencií a dodatkových protokolov).
Kontakt:
Adresa: Slovenský Červený kríž , Grösslingová 24, 814 46 Bratislava 1
Tel: 02/5296 7157/8, 5292 5305, 5296 3223
WWW: redcross.sk
E-mail: headq@redcross.sk

5. ŠANCA, n.f.
Charakteristika:
Aktivity fondu sú zamerané na starostlivosť o postihnuté deti a mládež
Kontakt:
Adresa: PaedDr. Mária Čabalová, Šanca, n.f. Opatovská 97, 040 57 Košice – Vyšné Opátske
Tel.: 055/ 6785469 0905550596
E-mail: cabalova@pobox.sk
Web: http://www.sanca.info/index.htm

6. ŽELAJ SI
Charakteristika:
Nezisková organizácia ŽELAJ SI plní želania deťom, ktoré sú ťažko choré.
Deti si môžu želať: Kam by chceli ísť, S kým by sa chceli stretnúť,
Čím by chceli byť alebo Čo by chceli mať, NAJVIAC NA SVETE.
Kontakt:
Mgr. Soňa Rebrová predsedníčka a zakladateľka
Adresa: Záhradnícka 18, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel: 0907 841 453, 0911 841 453
Email: zelajsi@zelajsi.sk
www: http://www.zelajsi.sk/ziadost

7. NADÁCIA CARMEUSE
Charakteristika:
Prispievajú na pomôcky
Kontakt
Adresa : Nadácia Carmeuse, Slavec 179, 049 51 Slavec

8. NADÁCIA ESPÉRANCE
Charakteristika:
Nadáciu založili ľudia, ktorých teší dobrý pocit, že môžu urobiť niečo viac pre tých, ktorí to potrebujú. Chcú pomáhať ľuďom, ktorí nemali to šťastie ani možnosti rozvíjať svoje schopnosti tak ako iní.
Kontakt
Adresa : Nadácia Espérance, Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava
Tel. 0908 727922
e-mail: esperance@esperance.sk
Web. http://www.esperance.sk/index.htm

9. NADÁCIA JÁNA KORCA
Kontakt
Adresa : Nadácia Jána Korca, Okružná 5, 918 64 Trnava
Tel.: +421 33 599 1215
E-mail: korec@vuje.sk – správca NJK
liparova@vuje.sk
Web: www.jankorec.sk

10.NADÁCIA J&T
Charakteristika:
Nadácia prispieva na vybrané základné kompenzačné pomôcky, pričom ich presný zoznam nájdete na stránke www.nadaciajt.sk zverejnený. Pre deti s DMO má nadácia vlastný projekt Sedmokráska, kde prispieva na vybrané terapie (tiež nájdete informácie na stránke), na iné terapie mimo projektu neprispievajú
Nadácia J&T
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 594 18 411
Mobil: +421 911 915 093
www.nadaciajt.sk
nadaciajt@nadaciajt.sk
On-line žiadosť: http://online.nadaciajt.sk/nadace-formulare-sk/ZadostFo.do

11. NADÁCIA MARKÍZA
Charakteristika:
Môže pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v životnej tiesni, podporiť sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, pomôcť ústavom sociálnej starostlivosti , ústavom pre deti a mládež
a nemocničným a lekárskym zariadeniam.
Kontakt:
Adresa: Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava 48 – Záhorská Bystrica
Tel: 02 / 682 741 11
E-mail: web@markiza.sk

12. NADÁCIA MIRA ŠATANA
Charakteristika:
Poslaním nadácie je podporovať presne definovaný segment obyvateľstva (deti a mládež do 18 rokov), zvyšovať kvalitu života sociálne a zdravotne znevýhodnených detí a posilňovať tak sociálnu a životnú úroveň tejto skupiny obyvateľov Slovenska.
Nadácia bude svoje poslanie napĺňať poskytovaním finančných prostriedkov pre konkrétne prípady sociálne a zdravotne znevýhodnených detí na základe rozhodnutia správnej rady nadácie
Kontakt:
Adresa: Nadácia Mira Šatana, Brezová 7, 956 21 Jacovce
Tel.: 0385301021
E-mail: admin@mirosatan.sk
www. http://www.mirosatan.sk/Satan_sk/home/nadacia.php

13. NADÁCIA ORANGE
Charakteristika:
Kontakt:
Adresa: Nadácia Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava
Email: info@nadaciaorange.sk
https://www.nadaciaorange.sk/

14. NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY
Charakteristika:
Je nezávislá organizácia so špeciálnym zameraním na komplexnú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a mládež. Vznikla v roku 1991 za účelom zriadenia a prevádzkovania činností Rehabilitačného centra pre zdravotne postihnuté deti.
Kontakt:
Adresa: Kudlákova 2, 841 01 Bratislava
Správca nadácie:
Mgr. Denisa Vidová
Tel: 0264461164, 0911 954 030
E-mail: nadacia.harmony@nextra.sk
www http://www.nadaciaharmony.sk/nadacia/index.php

15. NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ
Charakteristika:
pomoc sociálne odkázaným deťom prostredníctvom zakúpenia školských pomôcok, hygienických potrieb, ošatenia, úhradou výdavkov za dopravu dieťaťa do nemocnice či do školy, úhradou poplatkov za stravu dieťaťa v školskej či internátnej jedálni, zaplatenie školského výletu a pod.

pomoc zdravotne postihnutým deťom prostredníctvom nákupu zdravotných pomôcok na základe potrieb konkrétneho dieťaťa, úhradou faktúr za lieky, pobyty v nemocnici, liečenia, preplatením operácie mimo územia SR, atď.

Kontakt:
Adresa: Nadácia pomoc deťom v ohrození, Mostová 2, 81102 Bratislava
Tel.: 0902/148 346 (Pon-Pia: od 16.00 do 19.00)
Email: nadacia@pomocdetom.sk
www. http://www.pomocdetom.sk/

16. NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU
Charakteristika:
Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU podáva pomocnú ruku ľuďom s ťažkým osudom. Venuje sa najmä rodinám s handicapovanými deťmi a ľuďom v ťažkej životnej situácii. Nadácia niekoľko rokov prispieva rodinám na rehabilitačné pobyty a pomôcky. Od roku 2014 prevádzkuje tiež rehabilitačné centrum, kde je pre deti pripravená hravá miestnosť a niekoľko druhov terapíí (TheraSuit, masáže, bioptrónová terapia, stimulácia nôh relaxačnou masážou, kinesiotaping, cvičenie na veľkej lopte a oxygenoterapia).
Našu nadácia je možné požiadať o pomoc finančnú, materiálnu ale aj o pomoc vlastným časom.
Kontakt
Adresa : Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
tel.: +421 33 7353 117
www: http://www.pomocjedendruhemu.sk

17. NADÁCIA PONTIS – SRDCE PRE DETI
Charakteristika:
„Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Pomáha deťom do 18 rokov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.
Kontakt
Adresa : Nadácia Pontis, Srdce pre deti, Zelinárska 2 , 821 08 Bratislava
tel.: 02 5710 8133, 0948 479 350
Email: srdcepredeti@nadaciapontis.sk
www: www.srdcepredeti.sk
FB: www.facebook.com/SrdcePreDeti

18. NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA
Kontakt:
Adresa: Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
Tel: 02 / 5263 6461, 71
E-mail: nds@nds.sk
www: http://www.nds.sk/

19. NADÁCIA ROZUM A CIT
Charakteristika:
Cieľom Nadácie Rozum a Cit od svojho založenia v apríli 1997 je všestranná podpora náhradných rodín a šírenie myšlienky náhradnej osobnej starostlivosti. V prvom rade podporuje náhradné a pestúnske rodiny, ktoré si do svojich domovov berú deti z detských domovov a vytvárajú im rodinné zázemie o ktoré prišli nie vlastnou vinou. V mnohých náhradných rodinách vyrastá tiež veľa postihnutých detí o ktorých sa rodiny s láskou starajú a pomáhajú im prežiť už aj tak ich pohnutý život. Potom sú to postihnuté deti, telesne postihnutí občania a podpora neziskového sektora.
Kontakt:
Adresa: M. Rázusa 23, 010 01 Žilina
Tel: 0905 325 621
E-mail: janusova@rozumacit.sk
www: http://www.rozumacit.sk/

20. NEINVESTIČNÝ FOND LIVKA
Charakteristika: Rodinám s deťmi postihnutými DMO a inak zdravotne postihnutými poskytujeme finančné príspevky na základe podaných žiadostí.
Milí rodičia, pri žiadaní o finančný príspevok Vám odporúčame postupovať podľa nasledujúcich krokov:
Na kontaktnú adresu neinvestičného fondu pošlite žiadosť o preplatenie liečenia alebo zdravotníckej pomôcky spolu s nasledujúcimi dokumentami a údajmi:
1.Originál faktúry o zaplatení,ktorá je vystavená na meno postihnutej osoby
2.Prefotený preukaz ZŤP
3.Prefotenú správu od odborného lekára (neurológa) o diagnóze dieťaťa
4.Dátum narodenia dieťaťa, číslo účtu, na ktorý bude v prípade kladného vybavenia žiadosti zaslaný finančný príspevok a kontaktnú emailovú adresu, prípadne telefónne číslo.

Správna rada neinvestičného fondu zasadá raz štvrťročne. Na základe doručených žiadostí, spĺňajúcich všetky horeuvedené podmienky, rozhoduje o pridelení finančných prostriedkov.
UPOZORNENIE:
Finančné prostriedky sa neposkytujú vopred, ale až po zakúpení zdravotníckej pomôcky alebo po absolvovaní liečenia.

Kontakt:
Adresa: Bojnice, Školská 9
tel.: 0902 353 948
Email: livkanf@szm.sk
www: http://www.livkanf.szm.sk/index.php

Archív December 2013
Informačný portál Inak obdarení
Informačný portál Inak obdarení