Vzorová žiadosť

Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách  a  potrebujeme pomoc pri získaní finančných  prostriedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok, liečby, …. preto sme občas nútení žiadať o pomoc rôzne organizácie, občianske združenia alebo nadácie. Tu si môžete pozrieť vzorovú žiadosť

Rady pri oslovovaní nadácii:
– nadáciu alebo OZ oslovte vždy písomnou žiadosťou, v ktorej stručne opíšete svoj problém
– ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje tvrdenie (napr.: správu lekára o diagnóze, kópiu rozhodnutia z úradu práce,   soc. vecí a rodiny, kópiu predfaktúry, alebo prospekt prístroja s cenovou ponukou – ak žiadate o zdrav. pomôcku),
– dokladujte svoju príjmovú situáciu,
– ak potrebujete vyššiu čiastku je dobré požiadať o pomoc viaceré nadácie a OZ.

V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.

 

Meno …………………………………………………….. Adresa…………………………………………………………………..
Kontakt……………………………………….
Bankové spojenie……………………………….

 

Miesto a dátum……

 

Vec: Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci

Dolu podpísaná …………. žiadam o poskytnutie finančnej pomoci na ( liečbu, kúpu pomôcok,………… ) pre moje dieťa …………, narodené ……………, ktoré má ……………( zdravotné problémy, diagnózu, )

Dôvod žiadosti………………………………………………………………………………………………………….

Touto formou by som Vás chcela požiadať o finančnú pomoc na…………………………………………………………..

Celkové náklady sú …………… Ešte potrebujeme ……… Oslovili sme nadáciu ……. a pomoc sme dostali od ………….

Za kladné vybavenie vopred ďakujem

…………………………………….
Meno a priezvisko, podpis

Prílohy:
fotokópia preukazu ZŤP
fotokópie lekárskych správ

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)

 

Kto pomáha pri získaní finančných prostriedkov na zlepšenie kvality života

https://www.burko.sk