Veľkolepé oslavy 80. výročia Spojenej školy na Mokrohájskej 3 v Bratislave

Všetko sa to začalo už v tridsiatych rokoch minulého storočia, kedy bola založená – v tom čase na Slovensku jedinečná a nadčasová – výchovno-vzdelávacia inštitúcia zameraná na deti so zdravotným znevýhodnením pod názvom Zvláštna škola národná pre deti vo veku školopovinnom.

Počas ôsmych desaťročí existencie škola postupne rástla, prechádzala množstvom udalostí a zmien. Medzi najzásadnejšie roky našej histórie patrí rok 1937, ktorý priniesol škole – vtedy ešte sídliacej v priestoroch bývalej Patrónky (továrne na muníciu) v  Bratislave – prvých žiakov a historický prvý školský rok. V  roku 1959 sa pripojila k základnej deväťročnej škole aj materská škola. V  revolučnom roku 1968 sa škola presťahovala do vtedy nových, moderných a bezbariérových priestorov na Mokrohájskej ulici v Bratislave, ktorých súčasťou bol aj ústav. V roku 1970 škole pribudlo gymnázium a v roku 1992 aj obchodná akadémia.

Naša škola v tomto školskom roku vstupuje do veku zrelej dámy. Jej úctyhodné 80. narodeniny oslavujeme veľkolepo. V slávnostnom duchu sme už od začiatku roka pripravovali kultúrny program, ktorý predviedli nielen naši žiaci, ale aj významní slovenskí umelci. Náš veľký deň nadišiel 15. novembra. V  DK Dúbravka sme sa stretli všetci tí, pre ktorých naša škola znamená viac, ako len istú povinnosť. Viacerí spomínajú, iní prežívajú jej súčasný rozkvet a otvorenosť svetu. Spojila nás oslava v kultúrnom duchu pod taktovkou moderátora Richarda Vrableca.

Riaditeľ školy Andrej Lackovič v mene všetkých zamestnancov, detí a žiakov privítal generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ Ing. Mariána Galana, vedúcu odboru školstva Mgr. Bc. Miriam Valašíkovú, starostu mestskej časti Bratislava – Dúbravka RNDr. Martina Zaťoviča, no i ďalších významných vedúcich a partnerských spolupracovníkov, rodičov a priateľov školy. Medzi viacerými slávnostnými prejavmi nás veľmi potešil video pozdrav prezidenta SR pána Andreja Kisku, ktorý prisľúbil svoju účasť na blížiacom sa projekte Integrované športové hry, ktoré každoročne naša škola organizuje. Bohatým kultúrnym programom slávnostnú atmosféru galavečera umocnili recitácie a tance našich detí zo života materskej školy, žiaci z  1. stupňa ZŠ dojímavo zaspievali pieseň Z lásky z projektu Legenda o rytieroch zo Sitna a vystúpili s dramatizáciou básne Kristy Bendovej Bola raz jedna trieda.
Žiaci 2. stupňa ZŠ predviedli krátke divadelné predstavenie s  témou histórie školy pod názvom Nad kronikami. Zo známych hostí nás svojím vystúpením poctili najmä Martin Malachovský piesňou z opery Porgy a Bess, Brigit Szelidová piesňou You are so beautiful i herci divadla Nová scéna – Peter Makranský a Darius Koči.

Významným bodom programu bolo oceňovanie významných osobností a partnerov školy za mimoriadny prínos pre náš rozvoj. Za všetkých ocenených sa prihovorila absolventka našej školy a zároveň paralympijská víťazka Veronika Vadovičová, ktorá vyjadrila dôležitosť našej školy v jej živote. V druhej polovici programu vystúpili na scénu žiaci 2. stupňa ZŠ a strednej školy, ktorí sa predstavili hrou na gitare (Tango – Francisco Tarega), interpretáciou hry Telefón (autori Milan Lasica a Július Satinský), či piesňou Všetci sme svet. Zaujímavým spestrením slávnostného programu boli určite aj videopozdravy pána Milana Lasicu, či Petra Káčera. Súčasťou osláv 80. výročia založenia našej školy bol aj 18. ročník projektu Integrované športové hry medzi školami pre žiakov s rôznymi znevýhodneniami.

Tento rok hry nadobudli významný charakter hlavne vďaka návšteve prezidenta SR pána Andreja Kisku, ktorý sa o návšteve našej veľmi príjemne vyjadril: „Medzi nami máme mnoho výnimočných detí. Výnimočných detí, ktoré napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu rozdávajú obrovský úsmev a lásku. Deti, ktoré sa rozhodli, že dnes tu budú spolu športovať a súťažiť a ukážu, že v nich drieme silný športový duch. Nepamätám sa, kedy naposledy sa mi dostalo tak krásneho prijatia, ako práve od týchto detí.“

Atmosféra bola veľmi príjemná, pán prezident Andrej Kiska bol veľmi priateľský a ľudský. Každému koho stretol podal ruku. Hlavnými organizátormi boli Mgr. Andrej Lackovič – riaditeľ školy, Mgr. Erika Labudíková a  Mgr. Martin Gabko, pomocnými organizátormi boli asistenti školy a študenti. Zápolenie prebiehalo v troch disciplínach: bowling, stolný tenis, plávanie, streľba bola z technických príčin zrušená. „Atmosféra pripomínala atmosféru masového stretnutia s veľkým množstvom fotografov. Bolo to povzbudenie pre športovcov, pre školu to bolo prospešné zviditeľnenie, pre nových žiakov inšpirácia.“ (Sabina Čaranová, žiačka 3. ročníka gymnázia) Na víťazných priečkach sa umiestnili: 1. Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Vlastenecké námestie č.1, Bratislava 2. Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, Bratislava interná 3. Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Bratislava.
V slávnostnom duchu sa bude niesť život našej školy určite ešte dlhý čas, ale nezaspíme na vavrínoch a budeme sa snažiť stále napredovať, aby sme každý nasledujúci rok našej školy mali dôvod oslavovať.
Aby sa nám príjemnejšie pokračovalo v práci, pripájame jedno z množstva krásnych želaní: „Milá naša škola! Prajem Ti, aby si mohla byť tou najlepšou pre deti a študentov, ktorí sa chcú vzdelávať, pre učiteľov, ktorých napĺňa ich práca radosťou. Nech sa všetci cítime prijímaní, oceňovaní a v bezpečí. Prajem Ti i dosť peňazí na krásne a podnetné prostredie, príjemné exkurzie, kultúrne akcie, príležitosti na sebarealizáciu Tvojich obyvateľov. Ak by Ťa mali raz poslať do dôchodku, tak iba preto, že všetky deti sú zdravé a už nepotrebujú Tvoje ochranné krídla. S pozdravom Tvoja pani učiteľka Kittnerová.“

Ak máte v úmysle bližšie spoznať a navštíviť našu výnimočnú školu s výnimočným poslaním, kde prekonávanie fyzických či mentálnych bariér je absolútnou samozrejmosťou, príďte medzi nás. Srdečne pozývame všetkých so zdravotným znevýhodnením i bez neho, ktorí majú záujem o inkluzívne vzdelávanie detí v  MŠ a žiakov na ZŠ, gymnáziu, obchodnej akadémii alebo na pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu na našej škole, na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia počas dvoch dní – 9. februára (piatok) a 16. marca (piatok) 2018 od 8.00 do 14.00 hodiny.

Všetky informácie o nás nájdete na našom webe:
www.mokrohajska3.sk a budeme sa tešiť, keď nás navštívite aj na sociálnych sieťach.

 

 

Archív článkov z časopisu Inak obdarení Február – Marec 2018

Archív článkov z časopisu Inak obdarení Február - Marec 2018

Informačný portál Inak obdarení čítajte tu