Šport ako nástroj na realizáciu svojich snov…

Veľa ľudí hľadá vo svojom živote záchytný bod, o ktorý sa môže oprieť, ktorý ho bude uspokojovať, spôsobovať mu radosť, zmysluplnosť a naplnenie. Je veľmi dôležité, aby sme mali niečo, čo nás núti na sebe pracovať, zveľaďovať svoje zručnosti, schopnosti, vedomosti, niečo čo nás spája aj s okolitým svetom a spoločnosťou.


Čo nám pomáha pri našom osobnom rozvoji nás motivuje, formuje a vytvára nám náš svet krajším a život plnohodnotnejším. Na svete sú tisícky možných aktivít, v ktorých sa môže človek nájsť bez ohľadu na vek, pohlavie a zdravotný stav. Či už niekoho baví varenie, ručné práce, hudba, maľovanie, písanie básní… Je úplne jedno, čo človeka urobí šťastným. Najdôležitejšie je pokúsiť sa, nebáť sa prejaviť, nájsť odvahu a rozvinúť svoj potenciál, ktorý sa dokáže využiť a uplatniť v tej ktorej oblasti. Každý krok, či úspešný či menej úspešný, prináša nový obzor, obohacuje ľudí o nové zážitky a skúsenosti. Dokáže rozžiariť život farbami a chráni ho pred fádnym prežívaním vzácnych dní, ktorých je len určitý počet v našom živote.

Sila motivácie 
Možno trochu dlhý úvod, ale má svoj veľmi významný dôvod z hľadiska práce, ktorú spoločne s tímom kolegov a  trénerov vykonávame v prospech hendikepovaných i zdravých ľudí v oblasti vzdelávania a športu. Ak chceme viesť ostatných, musíme disponovať mnohými vlastnosťami, ktoré nám umožňujú odovzdať ďalším ľuďom alebo generáciám posolstvo, ktoré bude tvoriť veľkú časť ich osobnostného profilu. Podporiť ich v rozvoji, motivovať, dokázať pomôcť a usmerniť pri dôležitých rozhodnutiach, budovať ich vôľu, sebavedomie, otvárať cesty, ktorými sa môžu v budúcnosti uberať. To sú atribúty, ktoré od trénera či učiteľa mladí ľudia očakávajú. Nie vždy všetko vyjde podľa predstáv, ale nikdy nemožno považovať za zlyhanie nevydarený pokus, snahu či nevydarený výsledok. Jediným osobným zlyhaním človeka je keď neskúsi, nebojuje a vzdá sa svojich snov. Život otvára neobmedzené možnosti sebarealizácie a šťastím je, keď natrafíme na ľudí, ktorí vedia počúvať a dokážu „naštartovať“ srdce človeka, poradiť a zapáliť ho pre správnu vec.

Naplnenie snov 
Našim nástrojom realizácie snov je oblasť športu. V roku 1997 sa začala na Mokrohájskej v  Bratislave nová éra budovania športovej základne na vyššej úrovni ako je úroveň voľno časových aktivít. 28.októbra 1997 PhDr. Štefan Tvarožek – riaditeľ Zariadenie komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS podpísal spolu s vtedajšou riaditeľkou Spojenej školy na Mokrohájskej Ing. Annou Hajossyovou zriaďovací dekrét a spoločne tak položili základný kameň vzniku Športového klubu ALTIUS so sídlom na Mokrohájskej v Bratislave. Hendikepovaní športovci postupne napĺňali zmysel a význam športového klubu a za dvadsať rokov dosiahli tie najvýznamnejšie športové úspechy na najprestížnejších podujatia sveta. Na základe svojej silnej vôle, motivácie a odhodlania prekonávali tie najzložitejšie prekážky. Napriek sťaženým a obmedzeným možnostiam vyplývajúcich z ich zdravotného hendikepu a dokázali často oveľa viac ako ľudia bez akýchkoľvek obmedzení. Nemôžem nespomenúť prvého predsedu ŠK ALTIUS pána Mgr. Pavla Bílika, ktorý sa významnou mierou pričinil o rozvoj športu na Mokrohájskej. Svoju funkciu predsedu klubu si plnil do roku 2001. V dnešnom čase už úspešne riadi úsek športu mládeže na Slovenskom zväze telesne postihnutých športovcov a Slovenskom paralympíjskom výbore. ŠK ALTIUS i v súčasnosti veľmi úzko spolupracuje s oboma týmito inštitúciami a zastrešujú spolu nielen reprezentantov, ale podieľajú sa na rozvoji mládežníckeho športu. Zriadenie športového klubu bol veľmi významný krok, pretože umožňoval mladým ľuďom venovať sa jednotlivým športom v profesionálnych podmienkach a zaručoval im nielen zmysluplné trávenie voľného času, ale otváral možnosti dokonalej sebarealizácie v oblasti športu.

Šport na škole 
Dnes Športový klub ALTIUS úzko spolupracuje so Spojenou školou na Mokrohájskej a spolu s jej riaditeľom Mgr. Andrejom Lackovičom sa snažíme postupne napĺňať posolstvo, ktoré je zakódované v  stanovách športového klubu ALTIUS. V rámci spolupráce oboch organizácií sa snažíme vytvárať osvetu medzi žiakmi a  študentmi Spojenej školy, spolupracujeme na rozvoji športových aktivít, vo vytváraní adekvátnych športových podmienok, sprostredkovávame informácie a kontakty v oblasti športu a vzdelávania a  podieľame sa na rozvoji integrácie. Spojená škola zabezpečuje pre svojich študentov aj internátne ubytovanie, preto akýkoľvek študent, ktorý sa rozhodne študovať na tejto špeciálnej škole v Bratislave, bude mať vytvorené podmienky v procese vzdelávania i ubytovania. V rámci spolupráce so ŠK ALTIUS je bonusom možnosť zapojenia sa do kvalitného tréningového procesu. Za dvadsať rokov fungovania prešlo rukami trénerov klubu obrovské množstvo športovcov, ktorí si mali možnosť na vlastnej koži vyskúšať rôzne druhy športov, prvé úspechy a  pády. Pre mnohých to bola skúsenosť, pre ďalších výzva a pre tých najvytrvalejších životná cesta. Mnohí úspešní športovci sú dnes už aj absolventmi vysokých škôl, čo jednoznačne vypovedá o ich pevnej vôli a vybudovanej túžbe byť úspešní aj v oblasti pracovného života, nielen v športe. Škola je neoddeliteľnou súčasťou pri vytváraní podmienok pre mladých športovcov z hľadiska procesu výučby. Športovci často krát chýbajú na vyučovaní z dôvodu ich účasti na športových podujatiach no vďaka prístupu vedenia školy a individuálnemu prístupu učiteľov mohli z niektorých športovcov vyrásť hviezdy svetových rozmerov.

Zmysel života
Šport na Mokrohájskej si za roky vybudoval svoje meno a záruku kvality. Čas ukázal, že rozhodnutie ľudí, ktorí boli pri zrode tejto myšlienky a  dnes mnohí, už dospelí športovci, môžu s úctou spomínať na začiatky, ktoré im zmenili životné cesty a ukázali im všetky krásy a  zákutia tvrdého konkurenčného prostredia športového sveta. Počas dlhých rokov sa formovali v Športovom klube ALTIUS dnešné osobnosti športu, niekoľkonásobní medailisti majstrovstiev Európy, sveta, svetových pohárov či paralympíjskych hier. Medzi najvýznamnejšie osobnosti patria v športovej streľbe Veronika Vadovičová, Radoslav Malenovský, v boccii Róbert Ďurkovič, Martin Strehársky, Michaela Balcová, Róbert Mezík, Jakub Nagy, Lukáš Baláži, v tenise na vozíku Marek Gergely a mnohí ďalší, ktorí zažili svoje prvé úspechy na domácich celoštátnych alebo i  zahraničných podujatiach. Šport dokázal ovplyvniť v pozitívnom smere ich životy a a oni svojím odhodlaním dokazujú svetu, že hendikep nie je prekážkou, ale len ďalšou cestou. Prostredníctvom športu je možné zažiť to, čo si v žiadnom obchode nekúpite. Úspech, emócie, uspokojenie, naplnené sny, nové priateľstvá, rozšírenie jazykových a  geografických vedomostí či komunikačných zručností. Ale najkrajším pocitom je stáť pred celým svetom pod slovenskou vlajkou a spievať slovenskú hymnu…

Slovo na záver 
Vďaka spolupráci Športového klubu ALTIUS s  viacerými inštitúciami a  partnerskými organizáciami, sa stal tento klub stabilným a  dôveryhodným partnerom všetkých ľudí, ktorí sa rozhodli pre členstvo v  tomto ob- čianskom združení. Ak čitateľov oslovil tento článok a rozhodnú sa pre šport v našom Športovom klube ALTIUS alebo pre možnosť štúdia na Spojenej škole na Mokrohájskej verím, že v  oboch prípadoch nebudú svoje rozhodnutia ľutovať a obe inštitúcie dokážu naplniť ich nároky a  očakávania.

Na záver patrí poďakovanie všetkým partnerom, priateľom, rodinným príslušníkom a  podporovateľom, ktorí sa svojou prácou a podporou pričinili o rozvoj, stabilitu a atraktivitu Športového klubu ALTIUS.

Martin Gabko, predseda ŠK ALTIUS
www.skaltius.sk

 

Archív článkov nájdete tu. 

 

Informačný portál je tu pre Vás.