Postup pri poskytnutí 2 % z daní

2% z daní - Radi pomáhame

Základná podmienka:
Fyzické osoby môžu poukázať 2% alebo 3% z dane v prospech jedného prijímateľa, pričom pre poukázanie musí byť výška 2% z vami zaplatenej dane minimálne 3,00 €.

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% alebo 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov, pričom minimálna čiastka v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

……………………………………..

 

Zamestnanec /DP si nepodávate sám, ale Vám ho robia v práci/

Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zároveň ho informujte o úmysle poukázať 2% z dane a požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2023;

Na potvrdení sú potrebné okrem Vašich údajov – dátum zaplatenia a výška dane, z ktorej vypočítate:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, iba v prípade, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. (aj v inej organizácii, nemusí to byť prijímateľ 2%)

Na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2023.
riadok 12 uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 03 v Potvrdení o zaplatení dane)
riadok 13 napíšte 2% (3%) z tejto sumy zaokrúhlená na eurocenty nadol inak povedané, že sumu nezaokrúhľujete, len odpíšete dve desatinné miesta. (minimálne 3,00 €).
riadok 14 uvediete dátum z riadku 05 v Potvrdení o zaplatení dane; v prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31. marec 2024

 

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno (názov): Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie
IČO:  42313236

Označte X súhlas so zaslaním údajov

Originály obidvoch tlačív, t. j. Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO  doručte na daňový úrad do 30. 4. 2024

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní  s údajmi nášho občianskeho združenia je vyhlasenie k dispozícii tu. 

……………………………………..

 

Fyzická osoba, resp. zamestnanec /DP si podávate sami/

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:
v DP typu A /ODDIEL VIII/ sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno (názov): Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie
IČO:  42313236

Vypočítajte si:
2% z Vašej zaplatenej dane – táto suma však musí byť minimálne 3,00 € a zaokrúhlená na eurocenty nadol inak povedané, že sumu nezaokrúhľujete, len odpíšete dve desatinné miesta. (minimálne 3,00 €).
Príklad – Zaokrúhlenie sumy 2% podielu zaplatenej dane: Ako sa zaokrúhli suma 25,483 eura a suma 25,488 eura na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane?
Odpoveď: Suma 25,483 sa zaokrúhli na sumu 25,48 eura a suma 25,488 eura tiež na sumu 25,48 eura, na celé eurocenty nadol.

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste pracovali.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2024 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k DP je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

……………………………………..

 

SZČO /DP si podávate sami/

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:
v DP typu B /ODDIEL XIII/ sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno (názov): Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie
IČO:  42313236

Vypočítajte si:
2% z Vašej zaplatenej dane – táto suma však musí byť minimálne 3,00 € a zaokrúhlená na eurocenty nadol inak povedané, že sumu nezaokrúhľujete, len odpíšete dve desatinné miesta. (minimálne 3,00 €).
Príklad – Zaokrúhlenie sumy 2% podielu zaplatenej dane: Ako sa zaokrúhli suma 25,483 eura a suma 25,488 eura na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane?
Odpoveď: Suma 25,483 sa zaokrúhli na sumu 25,48 eura a suma 25,488 eura tiež na sumu 25,48 eura, na celé eurocenty nadol.

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú ste pracovali.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2024 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k DP je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

……………………………………..

Právnická osoba

31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –POZOR!
ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5.
Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2023 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

 

 

Kto sme?

 

 

Viac informácií o zbieraní 2% z daní nájdete aj tu.

 

2% z daní pre OZ Spolu to zvládneme – Burko

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)

 

Viac informácií na našom webe nájdete aj tu.

FB: Stránka Spolu to zvládneme – Burko