Pomaturitné štúdium sociálno-právnej činnosti na Mokrohájskej 3

História našej školy sa začína písať v roku 1937; v čase, keď Zemský spolok pre starostlivosť o zmrzačených na Slovensku zakúpil budovy Patrónky (továreň na muníciu z roku 1839) a zriadilv nich školu spoločne s Ústavom pre telesne chybných.

Neskôr v roku 1968 sa škola presťahovala z priestorov na Dúbravskej ceste do moderných priestorov Ústavu sociálnej starostlivosti na Mokrohájskej ulici 3. Odvtedy tu škola sídli. Významným medzníkom v živote Spojenej školy je rok 1970, kedy popri materskej škole a základnej škole vzniká tunajšie gymnázium. Možnosti štúdia sa opäť rozšírili v rokoch 1990 a 1992 vznikom obchodnej školy a obchodnej akadémie, čím sa ešte vo väčšej miere sprístupnili cesty pre úspešné zaradenie sa telesne postihnutých žiakov našej školy do pracovného procesu. Jednou z najmladších študijných možností tunajšej školy je dvojročné pomaturitné štúdium v študijnomodbore sociálno-právna činnosť, ktoré vzniká v šk. roku 2005/2006.

Pomaturitné štúdium Predpokladom prijatia na pomaturitné štúdium je ukončené stredoškolské vzdelanie.Ten, kto má záujem ho študovať, musí mať ukončené stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou. Dĺžka štúdia je dva roky a žiak získava novú, „druhú“ kvalifikáciu. Jeho odborná príprava je orientovaná tak, aby mohol ďalej pokračovať vo vyššom odbornom vzdelávaní alebo vo vysokoškolskom štúdiu. Hlavné predmety, s  ktorými sa žiaci stretávajú, sú právo, metódy sociálnej práce, sociálna práca so zdravotne postihnutými, ale tiež psychológia, pedagogika, cudzí jazyk a iné.

Čo ponúka pomaturitné štúdium? 
• interaktívne vzdelávanie
• možnosť vyjadriť a obhájiť svoj názor
• super kolektív
• znížený počet žiakov v triede
• príprava na štúdium na vysokej škole

Čo ponúka škola?
• bezplatné štúdium
• e-learning
• bezbariérové priestory
• rekondičné pobyty a exkurzie
• možnosť zabezpečenia bezbariérového internátneho ubytovania pre žiakov

Čo hovoria o pomaturitnom štúdiu naši absolventi? 
„Cítila som sa výborne. V triede panovala uvoľnená atmosféra, ku ktorej prispievali aj vyučujúci. Spôsob výučby bol zaujímavý. Preberaná látka nás často podnecovala k  diskusiám, k  obhájeniu si vlastného názoru, k vcíteniu sa do určitej problematiky a následne k hľadaniu jej riešení. Učitelia pristupovali k žiakom už ako k dospelým ľuďom (viac z pozície partnerstva), využívali aktivizujúce metódy vo výučbe, tým podporili náš záujem o  preberané učivo a  utvorili priestor pre využitie našich získaných skúseností a vedomostí. V oddychových chvíľkach boli vždy ochotní poradiť a pomôcť. (Dominika, Z.)

„Počas štúdia mladí ľudia rozmýšľajú čo a ako ďalej. Aj ja som rozmýšľal o  svojej budúcnosti; práve na pomaturitnom štúdiu som našiel inšpiráciu, kam sa chcem ďalej uberať. Myslím, že učitelia nám odovzdali maximum – a to nielen vedomostí, ale aj rád do života. Počas vyučovania sme boli skôr ich partnermi, ktorí mohli vyjadriť svoj názor, avšak museli sme ho vedieť aj obhájiť.“ (Jozef, G.)

„Celkovo dané obdobie hodnotím pozitívne. Počas štúdia sociálno- -právnej činnosti som sa cítila príjemne. Boli sme v triede celkom dobrý kolektív. Preberané učivo ma zaujímalo. Podľa môjho názoru, prebiehala medzi nami (žiakmi) vzájomná interakcia.Učitelia sa snažili učivo vysvetliť, (ak sme tomu neporozumeli) aj prostredníctvom príkladov zo života. Čo sa týka oddychových chvíľ,učitelia boli voči nám priateľskí a ústretoví. Mohli sme sa s nimi porozprávať o aktuálnych témach, ktoré nás zaujímali. Čo oceňujem najviac je, že vyučovací proces nebol iba o prednášaní, ale aj o diskusiách.“ (Martina, Z.)

„Podľa môjho názoru každý učiteľ sa nám snažil zo seba odovzdať to najlepšie. Myslím si, že podmienky na učenie boli na sto percent priaznivé. Niekedy až natoľko, že sme si to miestami zabúdali vážiť. S učiteľmi som sa vo voľných chvíľach cítila veľmi fajn. Brali nás totiž ako rovnocenných partnerov.“ (Denny, O.)

Čo by chceli odkázať terajším a budúcim žiakom? 
„Ak ešte nie ste rozhodnutí či ísť alebo neisť študovať na vysokú školu, práve táto škola vám poskytne čas na rozhodnutie. Možno zistíte, že to, čo sa tam preberá, vás zaujíma. Terajším žiakom by som odkázala, aby túto školu nebrali na ľahkú váhu a pristupovali k nej zodpovedne. Nikdy nemôžu vedieť, kedy a v akých situáciách sa im môžu zísť poznatky, ktoré nadobudli počas dvoch rokov.“ (Martina, Z.)

„Budúcim žiakom: pomaturitné štúdium vás lepšie pripraví na to, čo vás čaká na vysokej škole. Je to cenná skúsenosť, za ktorú budete neskôr vďační. Terajším žiakom: Nasávajte skúsenosti a  vedomosti všetkými zmyslami počas štúdia. Po jeho skončení sa vám budú hodiť.“ (Dominika, Z.)

„Absorbujte toho čo najviac. :)“ (Jozef, G.)

Čo odkazujeme my učitelia?
Príďte a uvidíte. 🙂

Zdroj: archív školy /
Spracovala: Mgr. Darina Ištoková, učiteľka strednej školy

Všetky články z čísla Jún – Júl 2017  nájdete tu. Archív článkov nájdete aj tu

Navštívte aj informačný portál Inak obdarení

Inak obdarení