Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na úpravu vozidla

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP a na úpravu osobného motorového vozidla.

Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo ho bude môcť využívať na jej prepravu.

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne,:

  • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
  • ak osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla,
  • ak je osoba s ŤZP vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku, alebo ak si osoba s ŤZP ide zakúpiť už upravené  osobné motorové vozidlo s tým, že preukáže vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo k vozidlu najneskôr do 12 mesiacov od poskytnutia príspevku,
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok sa poskytne aj na viacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na každú z nich.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 13 227,58 €.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj viac krát na rôzne úpravy osobného motorového vozidla, pričom celkový súčet poskytnutých príspevkov nesmie presiahnuť v období siedmich rokov sumu 13 277,58 €.

Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

 

Na stiahnutie v PDF v plnom znení

 

Zbierka zákonov

 

Úprava automobilov pre imobilné osoby

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)