Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Neprehliadnite aktuálne informácie …. Klik tu.

Peňažný príspevok na  úpravu osobného motorového vozidla slúži na  zabezpečenie mobility osoby s ŤZP a na úpravu osobného motorového vozidla . Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo ho bude môcť využívať na jej prepravu.


Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne:

• ak je osoba s  ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
• ak osoba s  ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla,
• ak je osoba s ŤZP vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku,
• ak úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny vydá rozhodnutie o  priznaní peňažného príspevku a  toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok sa poskytne aj na viacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na každú z nich. Peňažný príspevok na  úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel.

Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:
• premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,
• nastupovať do  vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
• zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z  dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.


Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť:

• na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,
• ak príjem fyzickej osoby s  ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
• na úpravy osobného motorového vozidla, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku,
• na  úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo zakúpené predo dňom posúdenia.

Žiadosť o príspevok
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na  príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a  rodiny o  všetkých náležitostiach tejto žiadosti a  o  ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Ďalší peňažný príspevok
Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od predchá- dzajúceho poskytnutia príspevku na takúto úpravu, ak úprava osobného motorového vozidla neplní účel. Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak osoba s ŤZP vráti peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

Konanie o príspevku
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za  osobu s  ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o  peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na  rozhodnutie o  peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku
Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 €. Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj viac krát na rôzne úpravy osobného motorového vozidla, pričom celkový súčet poskytnutých príspevkov nesmie presiahnuť v období siedmych rokov sumu 6 638,79 €. Výška peňažného príspevku na  úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od  ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.
Výplata príspevku

Nárok na  peňažný príspevok a  na  jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa vypláca v eurách
• v hotovosti alebo
• bezhotovostným prevodom na  žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na  úpravu osobného motorového vozidla priznal
• na jej účet v banke alebo
• na účet v banke inej osoby, ktorú si fyzická osoba s  ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na  úpravu osobného motorového vozidla priznal, určí.


Povinnosti oprávnenej osoby

Osoba s  ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57,povinná najmä:
• dať si upraviť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov, ak ho nie je možné upraviť z dôvodov na strane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravu osobných motorových vozidiel,
• predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny potvrdenie o  skutoč- nosti, že si nemôže dať upraviť osobné motorové vozidlo v  lehote troch mesiacov od  poskytnutia peňažného príspevku na  úpravu osobného motorového vozidla z dôvodov na strane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel,
• preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu prá- ce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.


Upozornenie:

Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu pomôcky, ktorou je osobné motorové vozidlo, do 31. 12. 2008, tak sa na lehoty a povinnosti súvisiace s týmto peňažný príspevkom vzťahuje aj po  31. 12. 2008 zákon č. 195/1998 Z. z. o  sociálnej pomoci v  znení neskorších predpisov (teda zákon účinný do 31. 12. 2008).


Vrátenie príspevku

Osoba s  ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak:
• pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje upravené osobné motorové vozidlo,
• sa upravené osobné motorové vozidlo, nevyužíva na jej individuálnu prepravu.

 

Neprehliadnite aktuálne informácie …. Klik tu.