Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Neprehliadnite … Aktuálne informácie … Klik tu.

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na:
• úpravu domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu,
• odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP,
​• úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu.


Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú:

• zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži,
• úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže,
• úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome.


Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa nepovažuje:

• vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod,
• úprava z dôvodu opotrebovania a prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti úpravy.
Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky, pre ktoré sa osoba s ŤZP nie je schopná premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu.


Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
• je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
• má osoba s ŤZP v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt alebo je vlastníkom garáže alebo je garáž súčasťou nájomného bytu a nie je súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby,
• úrad práce,sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
Peňažný príspevok sa poskytne aj v prípade, ak si jednu spoločnú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže zabezpečujú viaceré osoby s ŤZP. Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže („predfaktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav.


Peňažný príspevok sa neposkytne:

• ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
• na tie úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, ktoré boli vykonané predo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o týchto peňažných príspevkoch.


Žiadosť o príspevok

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.


Ďalší peňažný príspevok

Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť po vyúčtovaní predchádzajúceho peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže.


Konanie o príspevku

Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.


Výška príspevku

Peňažný príspevok je možné poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, pričom súčet týchto peňažných príspevkov nesmie v období siedmich rokov presiahnuť:
• 6 638,79 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu bytu alebo rodinného domu,
• 1 659,70 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu garáže.
Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.
Upozornenie: Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení.


Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa vypláca v eurách:

• v hotovosti
• alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok priznal – na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo – na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok priznal, určí.

 

Neprehliadnite … Aktuálne informácie … Klik tu.