Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Neprehliadnite … Najnovšie informácie … Klik tu.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť.

Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

• je osoba s  ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,
• osoba s  ŤZP je zároveň odkázaná na  pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes),
• ak úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a  toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:
• osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní),
• ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Žiadosť o príspevok
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na  príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o  všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Konanie o príspevku
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za  osobu s  ŤZP, je lekársky posudok podklad na  rozhodnutie o  peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na  rozhodnutie o  peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku
Výška peňažného príspevku je mesačne 22,27% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Výplata príspevku
Nárok na  peňažný príspevok a  na  jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Peňažný príspevok sa:
• prizná a  vyplatí od  prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
• poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
• vypláca mesačne pozadu.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s  ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57, povinná najmä:
• absolvovať so psom so špeciálnym výcvikom každoročne veterinárnu prehliadku,
• predložiť doklad o veterinárnej prehliadke príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny vždy do  konca decembra kalendárneho roka,
• preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Zánik nároku
Nárok na peňažný príspevok zanikne:

• ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
• ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento peňažný príspevok (napríklad ak osoba s ŤZP po  opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €),
• dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval.
Ak sa peňažný príspevok na  kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal pred smrťou osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.