Kto pomáha pri získaní finančných prostriedkov na zlepšenie kvality života

Kto pomáha pri získaní finančných prostriedkov na zlepšenie kvality života?

Skoro každá rodina, kde je člen rodiny ťažko zdravotne postihnutý sa borí s náročnou finančnou situáciou, keďže náklady na liečbu sú veľmi vysoké.
Taktiež zdravotné pomôcky sú veľmi drahé a rodiny si ich nemôžu dovoliť zakúpiť.

V dôsledku aj iných náročných situácií sa rodiny ocitnú v núdzi a hľadajú pomoc.

Našťastie existujú nadácie, občianske združenia a iné organizácie, ktoré pomáhajú pri získaní finančných prostriedkov.

Sú aj ďalšie spôsoby získania finančných prostriedkov. Nájdete ich na konci tohto článku.


Ako požiadať o pomoc?
– nadáciu alebo OZ oslovte vždy písomnou žiadosťou, v ktorej stručne opíšete svoj problém,
– ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje tvrdenie

(napr.: správu lekára o diagnóze, kópiu rozhodnutia z úradu práce, soc. vecí a rodiny, kópiu predfaktúry, alebo prospekt prístroja s cenovou ponukou – ak žiadate o zdrav. pomôcku),
– dokladujte svoju príjmovú situáciu,
– ak potrebujete vyššiu čiastku je dobré požiadať o pomoc viaceré nadácie a OZ.

V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.

 


V tomto článku sme zverejnili kontakty na organizácie, ktoré pomáhajú.

1. DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY – KONTO BARIÉRY
Charakteristika:
Pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo forme príspevku na zdravotné pomôcky.
Kontakt:
Adresa: Detský fond SR – Konto bariéry, Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
Tel.: +421 2 4363 4354, +421 2 4342 2634 Ing. Alena Synková, CSc. – riaditeľka
e-mail: dfsr@dfsr.sk
web. http://www.dfsr.sk

2. DOBRÝ ANJEL
Charakteristika:
Pravidelnými mesačnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na zákernú chorobu, v dôsledku ktorej sa táto rodina dostala do finančnej núdze.
Kontakt:
Adresa: DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia, Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
Tel.: 052/431 37 57
e-mail: dobryanjel@dobryanjel.sk
www: http://www.dobryanjel.sk/

3. ŠANCA, n.f.
Charakteristika:
Aktivity fondu sú zamerané na starostlivosť o postihnuté deti a mládež
Kontakt:
Adresa: PaedDr. Mária Čabalová, Šanca, n.f. Opatovská 97, 040 57 Košice – Vyšné Opátske
Tel.: 055/ 6785469 0905550596
E-mail: cabalova.m@gmail.com
Web: http://www.sanca.info/index.htm

4. ŽELAJ SI
Charakteristika:
Nezisková organizácia ŽELAJ SI plní želania deťom, ktoré sú ťažko choré.
Deti si môžu želať: Kam by chceli ísť, S kým by sa chceli stretnúť,
Čím by chceli byť alebo Čo by chceli mať, NAJVIAC NA SVETE.
Kontakt:
Mgr. Soňa Rebrová predsedníčka a zakladateľka
Adresa: Záhradnícka 18, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel: 0907 841 453, 0911 841 453
Email: zelajsi@zelajsi.sk
www: http://www.zelajsi.sk

5. NADÁCIA CARMEUSE
Charakteristika:
Prispievajú na pomôcky
Kontakt
Adresa : Nadácia Carmeuse, Slavec 179, 049 51 Slavec
web: http://www.carmeuse.eu/sk/nadacia-carmeuse

6. NADÁCIA ESPÉRANCE
Charakteristika:
Nadáciu založili ľudia, ktorých teší dobrý pocit, že môžu urobiť niečo viac pre tých, ktorí to potrebujú. Chcú pomáhať ľuďom, ktorí nemali to šťastie ani možnosti rozvíjať svoje schopnosti tak ako iní.
Kontakt
Adresa : Nadácia Espérance, Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava
Tel. 0908 727922
e-mail: esperance@esperance.sk
Web. http://www.esperance.sk

7. NADÁCIA JÁNA KORCA
Kontakt
Adresa : Nadácia Jána Korca, Okružná 5, 918 64 Trnava
Tel.: +421 33 599 1215
E-mail: info@jankorec.sk
Web: www.jankorec.sk

8.NADÁCIA J&T
Charakteristika:
Nadácia pomáha ľuďom chorým a s handicapom pri nákupe vybraných základných kompenzačných pomôcok (ak je v rodine maloleté dieťa), prípadne rodinám s ťažko chorými deťmi pri zabezpečovaní základných životných potrieb týchto detí. Hlavnou podmienkou pomoci je, aby  sa v rodine nachádzalo nezaopatrené dieťa a v oblasti pomoci hendikepovaným a chorým maloleté dieťa
Nadácia J&T
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 594 18 411
Mobil: +421 911 915 093
nadaciajt@nadaciajt.sk
On-line žiadosť: http://online.nadaciajt.sk/nadace-formulare-sk/ZadostFo.do

9. NADÁCIA MARKÍZA
Charakteristika:
Môže pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v životnej tiesni, podporiť sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, pomôcť ústavom sociálnej starostlivosti , ústavom pre deti a mládež
a nemocničným a lekárskym zariadeniam.
Kontakt:
Adresa: Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava 48 – Záhorská Bystrica
Tel: 02 / 682 741 11
E-mail: https://nadacia.markiza.sk/aktualne

10. NADÁCIA MIRA ŠATANA
Charakteristika:
Poslaním nadácie je podporovať presne definovaný segment obyvateľstva (deti a mládež do 18 rokov), zvyšovať kvalitu života sociálne a zdravotne znevýhodnených detí a posilňovať tak sociálnu a životnú úroveň tejto skupiny obyvateľov Slovenska.
Nadácia bude svoje poslanie napĺňať poskytovaním finančných prostriedkov pre konkrétne prípady sociálne a zdravotne znevýhodnených detí na základe rozhodnutia správnej rady nadácie
Kontakt:
Adresa: Nadácia Mira Šatana, Brezová 7, 956 21 Jacovce
Tel.: 0385301021
E-mail: denisa@miroslavsatan.sk
www. https://www.miroslavsatan.sk/nadacia-miroslava-satana/

12. NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY
Charakteristika:
Je nezávislá organizácia so špeciálnym zameraním na komplexnú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a mládež. Vznikla v roku 1991 za účelom zriadenia a prevádzkovania činností Rehabilitačného centra pre zdravotne postihnuté deti.
Kontakt:
Adresa: Kudlákova 2, 841 01 Bratislava
Správca nadácie:
Mgr. Denisa Vidová
Tel: 0264461164, 0911 954 030
E-mail: nadacia.harmony@nextra.sk
www http://www.nadaciaharmony.sk/nadacia/index.php

13. NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ
Charakteristika:
pomoc sociálne odkázaným deťom prostredníctvom zakúpenia školských pomôcok, hygienických potrieb, ošatenia, úhradou výdavkov za dopravu dieťaťa do nemocnice či do školy, úhradou poplatkov za stravu dieťaťa v školskej či internátnej jedálni, zaplatenie školského výletu a pod.

pomoc zdravotne postihnutým deťom prostredníctvom nákupu zdravotných pomôcok na základe potrieb konkrétneho dieťaťa, úhradou faktúr za lieky, pobyty v nemocnici, liečenia, preplatením operácie mimo územia SR, atď.

Kontakt:
Adresa: Nadácia pomoc deťom v ohrození, Mostová 2, 81102 Bratislava
Tel.: 0902/148 346 (Pon-Pia: od 16.00 do 19.00)
Email: nadacia@pomocdetom.sk
www. http://www.pomocdetom.sk/

14. NADÁCIA POMOC DRUHÉMU
Charakteristika:
Nadácia Pomoc druhému administruje online darcovský portál, spolupodieľa sa na prevádzke Rehabilitačného centra Natália a koordinuje dobrovoľnícku činnosť zameranú na voľnočasové aktivity detí s detskou mozgovou obrnou vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Rehabilitačné centrum Natália je otvorené pre deti od 6 mesiacov s detskou mozgovou obrnou, oneskoreným vývojom a ďalšími neurovývojovými poruchami, ktorým je odporučené cvičenie TheraSuit metódou, Bobath konceptom, či inými terapiami pod dohľadom certifikovaných fyzioterapeutov. Prostredníctvom online darcovského portálu majú rodiny možnosť zbierať si finančné prostriedky od darcov na rehabilitácie, rehabilitačné pomôcky a pod. Žiadatelia nemajú žiadne náklady s uverejnením príbehu, celá suma darov individuálnych darcov sa pripisuje na ich účet. Administrácia a režijné náklady darcovského portálu sú hradené zo súkromných zdrojov
Kontakt
Adresa : Pribinova 18, 920 01 Hlohovec
tel.číslo. Nadácia: 0917 832 854
Centrum Natália: 0905 960 856

15. NADÁCIA PONTIS – SRDCE PRE DETI
Charakteristika:
„Srdce pre deti je charitatívny projekt vydavateľstva Ringier Axel Springer, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Pomáha deťom do 18 rokov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Kľúčovou témou projektu je inkluzívne vzdelávanie, ktoré zlepšuje a vytvára podmienky na kvalitné vzdelávanie detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením do 18 rokov.“
Kontakt
Adresa : Nadácia Pontis, Srdce pre deti, Zelinárska 2 , 821 08 Bratislava
tel.: 02 5710 8133, 0948 479 350
Email: srdcepredeti@nadaciapontis.sk
www: www.srdcepredeti.sk
FB: www.facebook.com/SrdcePreDeti

16. NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA
Kontakt:
Adresa: Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
Tel: 02 / 5263 6461, 71
E-mail: nds@nds.sk
www: http://www.nds.sk/

17. NADÁCIA ROZUM A CIT
Charakteristika:
Cieľom Nadácie Rozum a Cit od svojho založenia v apríli 1997 je všestranná podpora náhradných rodín a šírenie myšlienky náhradnej osobnej starostlivosti. V prvom rade podporuje náhradné a pestúnske rodiny, ktoré si do svojich domovov berú deti z detských domovov a vytvárajú im rodinné zázemie o ktoré prišli nie vlastnou vinou. V mnohých náhradných rodinách vyrastá tiež veľa postihnutých detí o ktorých sa rodiny s láskou starajú a pomáhajú im prežiť už aj tak ich pohnutý život. Potom sú to postihnuté deti, telesne postihnutí občania a podpora neziskového sektora.
Kontakt:
Adresa: M. Rázusa 23, 010 01 Žilina
Tel: 0905 325 621
E-mail:janusova@rozumacit.sk
www: http://www.rozumacit.sk/

 

18. NADÁCIA TA3
Nadácia TA3 pomáha ľuďom s fyzickým či mentálnym hendikepom, sociálne slabým a znevýhodneným jednotlivcom a rodinám, ako aj organizáciám s humanitárnym, sociálnym a charitatívnym zameraním. Podáva pomocnú ruku tam, kde zvyčajne zlyháva štát. Príbehy tých, pre ktorých Peter Káčer bicykluje a ktorým pomáha, sú  príkladmi množstva problémov, kde mimovládne organizácie suplujú úlohu štátu. Zmyslom pomoci Nadácie TA3 je meniť životy ľudí k lepšiemu.

Kontakt:
Mgr. Peter KÁČER
správca Nadácie TA3
Gagarinova 12
P. O. BOX 31
820 15 Bratislava

Mobil: +421 915 396 618
Fax: +421 2 4820 3549
E-mail: kacer@ta3.com
nadacia@ta3.com
Web: nadacia.ta3.com

 

19. NADÁCIA OTVORENÝCH OČÍ
poskytovanie jednorázovej peňažnej resp. materiálnej pomoci sociálne odkázaným jednotlivcom, rodinám, resp. sociálnym ústavom a domovom, zdravotne postihnutým a handicapovaným ľuďom, resp. špecializovaným zariadeniam, ktoré sa starajú o tieto sociálne skupiny.

Kontakt:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Tel.: 02/209 04 888
Fax: 02/209 04 209
e-mail: info@otvoreneoci.sk

 


Na týchto dvoch weboch si môžete vytvoriť výzvu, na pomoc pre Vás.

 

ĽudiaĽuďom.sk
Kontakt
Adresa: ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. , Borská 6 , 841 04 Bratislava
t.č.: +421 2 350 350 35 alebo + 421 2 35 000 567
email.: info@ludialudom.sk
www: https://www.ludialudom.sk/

……………………………………………………………………..

Dakujeme.sk
Kontakt
Adresa: Martina Tvrdoňová, WellGiving, o.z., Muškátova 23, 900 55 Lozorno
t.č. 0949 428 239.
email: kamila@dakujeme.sk
www: http://dakujeme.sme.sk/

 

 

Spolu to zvládneme Burko


Možnosť zviditeľnenia sa poskytuje aj náš web. Stačí vyplniť formulár

Zviditeľníme vás

Meno a priezvisko(Povinné)

Adresa bydliska

Priložte prosím kópiu lekárskej správy, kde je uvedená diagnóza.
Drop files here or
Max. file size: 256 MB.
  Pridajte fotky, ktoré by ste chceli mať v článku.
  Drop files here or
  Max. file size: 256 MB.

   Číslo účtu kam poukázať príspevok

    

    

   Viac informácií na našom webe nájdete aj tu.

   FB: Stránka Spolu to zvládneme – Burko