Čo je osobná asistencia?

Neprehliadnite …. Aktuálne informácie o osobnej asistencii nájdete aj tu.

Osobná asistencia je jeden zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý umožňuje človeku s postihnutím viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti, byť rovnoprávnym členom rodiny, študovať, pracovať alebo byť iným spôsobom prínosom pre spoločnosť.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je upravený v zákone č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Kto je užívateľ osobnej asistencie?
Človek s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý v dôsledku postihnutia nemôže vykonávať niektoré činnosti, napr. nevyhnutné životné a sebaobslužné úkony, úkony súvisiace s mobilitou a premiest- ňovaním, starostlivosťou o domácnosť alebo dorozumievaním. Pri týchto činnostiach mu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pomáha – asistuje – osobný asistent. OA sa môže byť poskytnutá postihnutej osobe vo veku od 6. – 65. rokov, osobe nad 65. rokov – len ak ju už príspevok na OA poberala pred 65. rokom veku a bol pozastavený kvôli dovŕšeniu 65.rokov – je potrebné oň znovu požiadať

Kto je osobný asistent?
Človek, ktorý dobrovoľne na základe písomnej dohody dáva svoju fyzickú silu a čas do služieb človeka s postihnutím na základe jeho individuálnych – OSOBNÝCH – požiadaviek a potrieb. Osobný asistent v princípe nie je blízkym rodinným príslušníkom užívateľa. Osobným asistentom však môže byť za určitých podmienok aj rodinný príslušník človeka s postihnutím.
Osobným asistentom môže byť osoba staršia ako 18. rokov a je právne spôsobilá, ktorá má čas a chuť pomáhať postihnutým. Nemôže ním byť rodinný príslušník – manžel, manželka, rodičia, deti, starí rodičia, súrodenci, svokrovci, nevesta, zať, vnuci, opatrovník a náhradný rodič, ktorých určil súd. Rodinný príslušník môže byť asistentom, len ak spĺňate podmienky – máte priznané min. 10 hodín denne t. j. 3650 hodín ročne alebo chodíte do školy alebo do zamestnania; môže vykonávať činnosti – vstávanie líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie, podávanie liekov, pomoc pri akútnom ochorení – najviac však 1 460hodín ročne t. j. 4 hodiny denne.

Základné pozitíva osobnej asistencie pre človeka s ťažkým zdravotným postihnutím:
• nezávislosť a samostatnosť,
• možnosť rozhodovať o svojom živote,
• prevzatie zodpovednosti za svoj život,
• aktívny prístup k životu a riešeniu svojich osobných záležitostí.

Čomu môže osobná asistencia zabrániť?
• umiestneniu človeka so zdravotným postihnutím do sociálneho zariadenia na celoročný pobyt,
• nadmernému zaťažovaniu a stresovaniu rodinných príslušníkov,
• rozpadu rodiny,
• izolácii človeka s postihnutím v domácnosti.

Musí užívateľ osobnej asistencie – človek s ťažkým zdravotným postihnutím – splniť nejaké podmienky?
• mal by byť schopný hľadať si osobných asistentov,
• mal by byť schopný organizovať prácu osobných asistentov,
• mal by byť schopný zhodnotiť a pomenovať svoje potreby,
• musí prevziať zodpovednosť za administratívu – vypĺňanie výkazov, potvrdení a vyplácanie odmien osobným asistentom.

Ktoré vlastnosti by nemali chýbať osobnému asistentovi?
• empatia – vedieť sa vcítiť do situácie druhého človeka,
• záujem o takúto prácu,
• slušnosť a zodpovednosť.

Vzťah medzi užívateľom a osobným asistentom:
• mal by byť rovnocenný – bez pocitu závislosti alebo vydierania,
• osobný asistent by nemal nahrádzať priateľov.

Je vhodné využívať služby viacerých osobných asistentov naraz, aby sa predišlo ich preťaženiu a znížil stres užívateľa z možného výpadku napr. z dôvodu choroby.

Pre osobného asistenta:
Pracuje na základe zmluvy medzi postihnutým a asistentom, ktorá sa predkladá na príslušný ÚPSVaR, Daňový úrad, Sociálnu poisťov- ňu, takže 5x. Pre tých, ktorí už OA majú odporúčame urobiť dodatok ku zmluve – hlavne výška odmeny a popis činností.
Vykonávať denne môže jeden asistent max. 10 hodín, to neplatí, ak ste mimo svojho domu.

O peňažnom príspevku čítajte tu.