Centrum včasnej intervencie MISERICORDIA

Narodenie dieťatka so zdravotným znevýhodnením či oneskoreným vývinom je náročná životná situácia, ktorá zásadne mení spôsob života rodiny. Prijať ju a vysporiadať sa s ňou  je veľmi náročné.  Rodičia sú zaskočení, neistí, často majú obavy zvlášť, ak na takúto situáciu neboli pripravení. Cítia sa osamotení, bezradní, často okolím nepochopení. Svoj problém považujú za zriedkavý, najmä v prípade,  ak sa doteraz s podobnou situáciou nestretli. Je náročné zorientovať sa v množstve informácií a odporúčaní, ktoré dostávajú z odborných, ale i laických zdrojov. Alebo opačne, nevedia, kde získavať relevantné informácie a pomoc, ktoré by im situáciu uľahčili.

Práve pre rodiny predčasne narodených detí, detí s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením sa v roku 2014 začala poskytovať služba včasnej intervencie ako odborná činnosť v rámci sociálnych služieb (upravená v §33 v zákone 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).

V marci 2020 bola služba včasnej intervencie pre klientov okresov Brezno, Banská Bystrica, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca a Detva zriadená aj v Brezne. Viac nám službu predstavili poradkyne včasnej intervencie z Centra včasnej intervencie MISERICORDIA.

 

Čo je vlastne služba včasnej intervencie?

Ide o sociálnu službu, ktorá zahŕňa pomoc, podporu a sprevádzanie rodín s deťmi s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením. Poskytujeme ju pre rodiny, ktoré majú otázky o budúcnosti, o možnostiach podpory vývinu dieťaťa.  Služba je zameraná nielen na dieťa, ale na rodiny ako celok so zreteľom na potreby dieťaťa ale aj všetkých členov rodiny. Jej cieľom je podporiť rodiča v jeho rodičovskej roli, poznať a upevniť jeho vnútorné zdroje a kompetencie.

 

Prečo včasná, čo si pod týmto pojmom máme predstaviť?

Včasnosť služby je práve v tom, že čím skôr a v čo najútlejšom veku sa podarí rozvinúť potenciál dieťaťa, tým viac bude v budúcnosti schopné začleniť sa do komunity, materskej či základnej školy a neskôr aj do spoločnosti. Centrum poskytuje službu prakticky od narodenia dieťaťa do 7. roku veku, kedy sa prirodzene predpokladá nástup do MŠ.

Čo je jej cieľom?

Rodičia často hľadajú informácie na rôznych miestach a tých je príliš mnoho, aby sa v nich dokázali zorientovať. V dobrej viere a presvedčení, že robia pre dieťa to najlepšie, navštevujú mnoho odborníkov a terapií. Cieľom našej služby je pomôcť rodičom zorientovať sa v spleti rôznych informácií, nájsť vlastné zdroje práve v rodičoch a rodine, poskytnúť rodinám všetky dostupné prostriedky k čo najväčšiemu rozvoju možností a schopností dieťaťa. Sprostredkúvame adresný kontakt na odborníkov a napomáhame získavaniu informácií i prostredníctvom prepájania s inými rodičmi s rovnakým, resp. podobným problémom. Vychádzame z presvedčenia, že každý rodič svoje dieťa pozná najlepšie a  prostredie, v ktorom sa dieťa v útlom veku najlepšie rozvíja, je práve doma.  Podstata je v porozumení potrebám dieťaťa, zosúladení potrieb rodiny a jej členov, aby aj napriek náročnej situácii a ťažkostiam spojených so zdravotnými problémami dieťaťa, dokázala rodina žiť samostatný, plnohodnotný a spokojný život.

Aké služby a akým spôsobom centrum poskytuje?

Služba včasnej intervencie je poskytovaná ambulantnou aj terénnou formou. Ambulantne sa realizuje priamou návštevou  centra včasnej intervencie, prípadne mailovou alebo telefonickou konzultáciou. Terénna forma prebieha v domácom prostredí rodiny, kde rodinu spoznávame v jej prirodzenom prostredí so zaužívanými zvyklosťami, hodnotami a potrebami. To všetko napomáha tomu, aby sme spolu s rodičmi dokázali nájsť najúčinnejší  spôsob pomoci a podpory tak, ako je to pre rodinu najprirodzenejšie.

V tíme Centra včasnej intervencie MISERICORDIA pracujú odborní poradcovia z oblasti špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociálnej práce. Podľa potreby vstupujú do práce s rodinou externí spolupracovníci – fyzioterapeut, logopéd. V rámci bezplatnej služby poskytujeme v našom centre sociálne poradenstvo napr. o sociálnych dávkach pre rodinu a dieťa, o kompenzačných príspevkoch a pomôckach, rodine sprostredkovávame informácie o rôznych formách terapií, služieb a možnostiach podpory, kontakty na ďalších odborníkov z rôznych oblastí a pod. Poskytujeme tiež podporu a psychologické poradenstvo pri zvládaní ťažkej životnej situácie, poradenstvo ohľadom výchovy a vývinových potrieb dieťaťa, konzultácie a špeciálnopedagogické poradenstvo  zamerané na stimuláciu vývinu dieťaťa.

Súčasťou tímu je aj samotný rodič dieťaťa, ktorý v procese vystupuje ako partner. Nie je teda prijímateľom a vykonávateľom inštrukcií, rád a odporúčaní, ale priamo sa podieľa na tvorbe individuálneho plánu a samozrejme na jeho plnení. Služba včasnej intervencie je dobrovoľná a záleží na rozhodnutí rodiny, či a do akej miery bude spolupracovať.


S akým zdravotným postihnutím sa najčastejšie stretávate?

V súčasnosti sú najpočetnejšou skupinou deti s poruchou autistického spektra. Klientami centra sú deti s vývinovým oneskorením v oblasti motoriky, komunikácie či sociálno – emocionálneho vývinu, deti s mentálnym postihnutím, predčasne narodené deti, deti s Downovým syndrómom, detskou mozgovou obrnou, zrakovým, sluchovým, telesným postihnutím a pod.


Ako môžu klienti o službu požiadať?

Záujemcom o službu odporúčame kontaktovať Centrum včasnej intervencie MISERICORDIA telefonicky alebo mailom, kedy si dohodneme termín a miesto osobného stretnutia. Spravidla prvé úvodné stretnutie prebieha u nás, kde klientom poskytneme podrobnejšie informácie o službe, podmienkach jej poskytovania a spôsobe spolupráce.

Kontakt:

Centrum včasnej intervencie MISERICORDIA
Nálepkova 7
977 01 Brezno

Tel: 0910 777 194
Mail: vcasnaintervenciabrezno@gmail.com

Informácie o našej činnosti si môžete pozrieť i na našej facebookovej stránke: Centrum včasnej intervencie Misericordia

 

Viac informácií na našom webe nájdete aj tu.

FB: Stránka Spolu to zvládneme – Burko

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)