Canisterapia ako súčasť celkovej rehabilitácie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením

Canisterapia ako súčasť celkovej rehabilitácie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením

Canisterapia, odborne tiež nazývaná ako „intervencia s asistenciou psa pri edukácii alebo v terapii“, sa stala za posledné roky dostupnejšou a vyhľadávanejšou medzi rodičmi detí so zdravotným znevýhodnením. Tak ako každá odborná terapia, aj intervencia s asistenciou psa, má svoje metodiky a vedecké postupy, ktoré canisterapeut, nazývaný v literatúre zvyčajne handler, pri svojej práci používa.
Každý kto chová doma psa, má doma „živelnú canisterapiu“. Pes pôsobí v rodine motivujúco, prináša do rodiny režim, pohyb, hru, zábavu, povinnosti, ktoré dieťa, či už zdravé alebo so zdravotným znevýhodnením, učia empatii, pochopeniu pre zodpovednosť za živého tvora. V tomto prípade však nemožno hovoriť o cielenej terapii za asistencie psa.
Cielená intervencia so psom obsahuje predovšetkým analýzu diagnózy dieťaťa a anamnézu rodiny a prostredia, stanovenie dohody medzi canisterapeutom a rodinou čo od terapie so psom očakávajú, popísanie dlhodobých a krátkodobých cieľov a mnoho ďalších krokov, ktoré obe strany absolvujú skôr ako nastane prvé stretnutie medzi dieťaťom a psom pripraveným na edukáciu a aktivity, či na polohovanie, cvičenie a lízanie.

Canisterapiu delíme na skupinovú a individuálnu.
Pri skupinovej sa jeden tím (jeden špeciálny pes a handler), venuje skupine detí. Môže ísť o zdravé deti, alebo aj skupinu detí so špecifickými potrebami. Tento typ canisterapie je vhodný pre deti aspoň čiastočne mobilné, schopné adaptovať sa v kolektíve, majúce aspoň čiastočný stupeň porozumenia.
Terapeut pri práci so psom v skupine využíva aktivity so psom na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, hlavolamy pre psa, alebo skupinové cvičenia so psom známe ako telocvik, či joga so psom. Terapeut a pes pri svojej skupinovej práci nie je sám a súčasťou tímu je odborník (učiteľ, psychológ, sociálny pracovník prípadne rodič), ktorý zaznamenáva spätnú väzbu od detí a je nestrannou osobou posudzujúcou vplyv terapie na skupinu.

Pre deti s viacnásobným postihom je, podľa môjho názoru, oveľa vhodnejšia individuálna forma canisterapie. Ide o intervenciu, kde sa detskému klientovi venuje cielene jeden alebo aj viacerí canisterapeuti so svojimi špeciálnymi psami, pričom súčasťou tímu je fyzioterapeut, ktorý má dieťa v starostlivosti a pozná jeho stupeň psychomotorického vývoja.
Tento typ terapie je súčasťou celkovej rehabilitácie dieťaťa a ciele sú postavené s ohľadom na jeho zdravotný stav, stupeň mobility, stupeň svalového tonusu, rozsah zmyslového vnímania, celkový psycho-motorický rozvoj. Takáto terapia, vedená odborne spôsobilými terapeutmi, je veľmi vhodná už vo fáze včasnej intervencie, kedy dieťa nastupuje do kolotoča rehabilitácií a pravidelných cvičení vo veku niekoľkých mesiacov, často aj v čase bez stanovenia konečnej diagnózy.

Špeciálny pes pôsobí na dieťa s viacnásobných postihnutím viacerými faktormi. Základom je vibrácia psieho tela, ktorá je pri maloletých klientoch tak zásadná pri propriocepcii (inak aj telocit, prijímanie podnetov o polohe tela) tela a pri aktivizácii lymfatického systému. Dôležitý je očný kontakt, ktorý stimuluje tvorbu hormónu oxytocínu tak u dieťaťa a aj u psa pri intervencii dlhšej ako dvadsať minút. Srsť psa, jej kvalita, dĺžka a farba je veľmi dôležitá pre senzoriku dieťaťa. Kožou dieťa prijíma množstvo podnetov, nehovoriac o tom, že každé malé dieťa má tendenciu všetko skúmať orálne. Už dávno je známy aj faktor teploty psieho tela, ktorá je o dva stupne vyššia ako teplota pokožky dieťaťa. Pri deťoch so zvýšeným svalovým tonusom má zmysel kľudové polohovanie s cieľom uvoľnenia napätia, s cieľom prekrvenia koncových vlásočníc. Avšak pri deťoch so zníženým tonusom je potrebné voliť správne polohy i dĺžku pôsobenia.

Mnoho iných podporných merateľných, ale aj pocitových faktorov, by sme mohli bližšie popisovať z pohľadu dieťaťa, či špeciálneho psa. Canisterapia má aj kontraindikácie, teda stavy detského klienta, kedy túto intervenciu nie je možné použiť. Práve dôkladné poznanie problematiky, vzdelanie terapeuta, certifikácia psa a odborná prax, predvídanie možných scenárov, oddeľuje odborných canisterapeutov (handlerov a ich špeciálnych psov) od dobrovoľníkov s dobrým úmyslom pomáhať. Tak ako inde platí, že si treba dodávateľa preveriť, netreba sa obávať pýtať sa na veci, ktoré sú vám nie známe, alebo sú nejasné. V tomto článku sme hovorili o intervencii s asistenciou psa iba všeobecne. Ide však o zložitú oblasť, interdisciplinárnu terapiu, ktorá sa nachádza niekde medzi humánnou a veterinárnou fyziológiou, fyzioterapiou, psychológiou, pedagogikou a špeciálnou pedagogikou, veterinárnou medicínou a etológiou zvierat. Je ale pravdou, že moderná canisterapia sa postupne stáva pravidelnou súčasťou celkovej rehabilitácie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením na Slovensku.

Každý, kto má chuť a rozmýšľa nad využitím tejto terapie so psom, sa na nás môže kedykoľvek bezplatne obrátiť s konzultáciou.

Ing. et Bc. Ľubica Bátoryová, canisterapeutka foto: Peter Bátory, 2018
www.physiocanis.sk

 

Archív článkov z čísla Október – November – December 2018

Informačný portál Inak obdarení nájdete tu.