Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív August - September 2017 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Životné minimum a peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Opatrenie MPSVR s účinnosťou od 1. júla 2017 stanovilo zmenu v sume životného minima na 199,48 Eura mesačne. Výška niektorých pravidelných mesačne vyplácaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP od 1.7.2017:

Peňažný príspevok na opatrovanie: 
• mesačne 249,35€ za opatrovanie jeden osoby s ŤZP
• mesačne 323,36€ za opatrovanie dvoch alebo viac osôb s ŤZP
• mesačne 223,44€ za opatrovanie jednej osoby s  ŤZP ak sa tejto poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne
• mesačne 304,87€ za opatrovanie najmenej dve osoby s ŤZP ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo ktoré navštevujú školské zariadenia v  rozsahu viac ako 20 hodín týždenne
• mesačne 315,96€ za opatrovanie jednej osoby s ŤZP ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie v  rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne za opatrovanie jednej osoby s ŤZP ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, alebo ktorá nenavštevuje školské zariadenie alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu najviac 20 hodín týždenne
• mesačne 92,52€ za opatrovanie jednej osoby s ŤZP ak je opatrovateľom dôchodca
• mesačne 122,13€ za opatrovanie dvoch alebo viac osôb s ŤZP ak je opatrovateľom dôchodcaSuma príspevku sa zvyšuje o 49,80€ mesačne, ak je ŤZP nezaopatrené dieťa a opatrovateľ nemá príjem a nepoberá dôchodok.
Ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako 1,7-násobok životného minima, príspevok sa kráti o sumu prevyšujúcu tento príjem, ak je ním nezaopatrené dieťa, príspevok sa kráti o sumu prekračujúcu 3 násobok životného minima. Toto krátenie neplatí ak je opatrovateľom dôchodca. Stále platí, že ak je osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Peňažný príspevok na prepravu: najviac 101,78 € mesačne.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie: 
• skupina chorôb (fenylketonúria, cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou, nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, celiakia): 37,03 € mesačne.
• skupina chorôb (diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami, odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka, syndróm krátkeho čreva, chronické poškodenie pankreasu, systé- mový lupus erytematodes, Sjogrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba, malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu): 18,52 € mesačne.
• skupina chorôb (chronická insuficiencia obličiek, zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania): 11,12 € mesačne.

Peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a  bytového zariadenia: 18,52 € mesačne.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla: 33,32 € mesačne.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o  psa so špeciálnym výcvikom: 44,43 € mesačne.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu: 2,78 € za 1 hod. osobnej asistencie.

Poukázanie zvýšenej sumy peňažných príspevkov za júl 2017 sa zrealizuje v augustovom vyplácaní uvedených príspevkov.
Odporúčame skontrolovať si výšku príspevkov, či Vám úrad náhodou nezabudol príspevok zvýšiť podľa nového opatrenia. (ľg)

Výška životného minima od 1. júla 2017 
K 1. júlu 2017 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 173/2017 Z.z.
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:
• 199,48 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
• 139,16 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
• 91,06€ mesačne, ak ide o  nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:
Jednotlivec 
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 199,48€ mesačne.

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom 
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s  jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 199,48 € + 91,06 € = 290,54 €a predstavuje sumu 290,54 € mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom 
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne, 199,48 € + 91,06 € = 290,54 € a predstavuje sumu 290,54 € mesačne.

Dvojica bez detí 
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne, 199,48 € + 139,16 € = 338,64 € a predstavuje sumu 338,64 € mesačne.

Dvojica s  jedným nezaopatreným dieťaťom 
Životné minimum dvojice s  jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 199,48 € + 139,16 € + 91,06 € = 429,70 € a predstavuje sumu 429,70 € mesačne.

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi 
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne, 199,48 € + 139,16 € + 91,06 € + 91,06 € + 91,06 € = 611,82 € a  predstavuje sumu 611,82 € mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 199,48 € + 139,16 € + 91,06 € + + 91,06 € = 520,76 € a predstavuje sumu 520,76 €.

Zdroj: MPSVR

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie