Viete, aké máte povinnosti ak zmeníte trvalý pobyt alebo bývate mimo Slovenskej republiky

Peňažné príspevky
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa nevypláca mimo územia Slovenskej republiky. Ak sa osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako 60 po sebe nasledujúcich dní, peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto 60 dňová lehota uplynula.

Osobná asistencia a opatrovanie
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na opatrovanie nemožno poskytnúť, ak sa na osobnú asistenciu alebo opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje príspevok alebo dávka rovnakého účelu iného štátu, ktorý je štátom Európskeho hospodárskeho priestoru.

Zmena pobytu
Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá počas poberania peňažného príspevku na kompenzáciu zmení trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, je povinná oznámiť túto zmenu najneskôr do ôsmich dní príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
ktorý výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu zastaví a bezodkladne postúpi kompletnú spisovú dokumentáciou orgánu príslušnému podľa miesta zmeneného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby. Príslušný úrad, ktorému sa postúpila kompletná spisová dokumentácia, pokračuje vo výplate peňažného príspevku na základe právoplatného rozhodnutia.

Zdroj: Internet