Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Apríl 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Viete aké sú povinnosti poberateľov peňažných príspevkov?

Osoba, ktorá je účastníkom právnych vzťahov vo veciach kompenzácie, preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu, je povinná:
a) preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
b) na výzvu príslušného úradu preukázať výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške a zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie výšky peňažného príspevku na kompenzáciu, v lehote určenej príslušným úradom,

c) písomne oznámiť príslušnému úradu do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu, zánik nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, trvanie alebo zánik nároku na preukaz ŤZP alebo na parkovací preukaz,
d) písomne oznámiť príslušnému úradu do ôsmich dní, že hodnota majetku fyzickej osoby sťažkým zdravotným postihnutím je vyššia ako 39 833 eur,
e) na výzvu príslušného úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu, jeho výšku alebo výplatu do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak príslušný úrad neurčil dlhšiu lehotu,
f) na výzvu príslušného úradu podrobiť sa vyšetreniu zdravotného stavu alebo podrobiť sa posúdeniu zdravotného stavu alebo opätovnému posúdeniu zdravotného stavu,
g) umožniť návštevu zamestnanca príslušného úradu v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu, ktorá je potrebná na účely kompenzácie a parkovacieho preukazu,
h) písomne oznámiť do ôsmich dní príslušnému úradu začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení, zvyšovania kvalifikácie formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia na účely poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie,
i) písomne oznámiť príslušnému úradu do ôsmich dní skutočnosti týkajúce sa plnenia povinností súvisiacich s poskytnutými jednorazovými peňažnými príspevkami na kompenzáciu,
j) plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.Hovorí o tom zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení.

 

Archív článkov z časopisu Inak obdarení – Apríl 2014
Archív článkov Apríl 2014

 

Informačný portál Inak obdarení
close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie