Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Apríl 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Vhodnú pomôcku z ÚPSVaR je možné získať aj inak

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení.
Vrátenú funkčnú pomôcku alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná. Odkázanosť na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie preukazuje fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím komplexným posudkom alebo potvrdením zdravotníckeho zariadenia.
Pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie sa poskytne do užívania na základe písomnej zmluvy o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky alebo vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania, ktorú uzatvorí príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem.

Zoznam vrátených funkčných pomôcok a vrátených funkčných zdvíhacích zariadení je aktualizovaný štvrťročne.

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie