Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Január-Február-Marec 2019

Už viac ako 50 rokov napĺňame svoje poslanie

Základnou myšlienkou je, že všetci máme schopnosť sa učiť, všetci máme určité danosti pre život – je to len otázka základných daností a potom schopností, ktoré sú formované prostredím.

Sú jedinci a  komunity, ktoré majú určitý deficit, ale to im neuberá na schopnosti sa učiť.
Náš Inštitút je to miesto, ktoré mobilizuje – špecifickým spôsobom, ich danosti, možnosti, schopnosti, pričom cieľom je dostať to na najvyššiu možnú mieru. Žiaci v našej SOŠ, nie sú len s telesným postihnutím. Jedná sa o žiakov s viacnásobným postihnutím. Kombinácie telesného, zrakového, sluchového postihnutia, žiaci so špecifikými vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a  pozornosti, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšimi pervazívnymi vývinovými poruchami a žiaci chorí a zdravotne oslabení všeobecne alebo pri neurolgickom, onkologickom infekčnom alebo psychiatrickom ochorení.

Mladiství s poškodením zdravia sa dostávajú do situácií, do ktorých sa ich zdraví rovesníci dostávajú len výnimočne. Niekedy sú pre svoju chorobu rozmaznávaní a híčkaní rodinou a okolím. Narážajú na nepochopenie až krutosť svojich vrstovníkov a  okolia. Môžu naraziť na nepochopenie pedagógov, ktorí vyžadujú necitlivo plnenie povinností. Psychika je vždy ovplyvňovaná medicínskymi znalosťami z opakovaných pobytov v nemocnici a častých návštev lekára. Osobnosť dlhodobo chorých je ťažšie ovplyvniteľná ako u zdravých. Vývoj prebieha odlišne po telesnej i duševnej stránke. Spoznali úzkosť, ktorú ich zdraví vrstovníci nikdy nepoznali. Sú sociálne retardovaní jednak chorobou, jednak preto, že nemajú toľko príležitosti k získaniu sociálnych skúseností, ako ich zdraví vrstovníci. Musia si často vybrať povolanie, ktoré by si ako zdraví nikdy neboli vybrali. Rozhodujúci, pre zaradenie do prípravy na pracovné uplatnenie, je u zdravotne postihnutých mladistvých rozsah zachovania pracovného potenciálu. Vo väčšine prípadov umožňuje prípravu v systéme riadnych stredných škôl. Posudzovanie je vždy prísne individuálne a vyžaduje úzku spoluprácu všetkých zainteresovaných odborníkov.

V IPR máme zriadenú poradňu pre výber povolania v ktorej pracuje interdisciplinárny tím odborníkov zložený z lekárov so špecializáciou z pediatrie, dorastového, všeobecného, vnútorného lekárstva, ortopédie, neurológie, rehabilitácie a posudkového lekárstva, jemnú a  hrubú motoriku testujú fyzioterapeutky, v  tíme je školský psychológ a  špeciálny pedagógovia. Cieľom poradne je posúdiť uchádzača komplexne po stránke zdravotnej, psychickej, pedagogickej a sociálnej. Na základe záverov týchto posudkov navrhnúť vhodné povolanie, štúdium, alebo prácu a  odporučiť na základe daných možností viac vhodných povolaní a opatrení s podobnými nárokmi. U  zdravotne postihnutého máme za úlohu v  prvom rade vytvoriť aktívne predpoklady, reálnu možnosť a najvhodnejšiu dostupnosť k získaniu odbornosti pre uplatnenie sa a realizáciu v pracovnom procese. Preto je potrebné nielen zodpovedajúce posúdenie jeho aptability ale aj kontinuálna zdravotná starostlivosť v priebehu prípravy na povolanie.

S pozdravom, PhDr. Dušan Piršel
Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1,
842 40 Bratislava

Sekretariát IPR: 02/59 209 106
Fax: 02/ 54 65 00 63
Ústredňa: 02/ 54 65 13 54 – 55