Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Január 2017 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Uvádzame zoznam niektorých kategorizovaných zdravotníckych pomôcok plne alebo čiastočne uhrádzaných zdravotnými poisťovňami platný od 1.1.2017 – 31.3.2017

Indikačné obmedzenia zdravotníckych pomôcok skupiny L
Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim

Základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje poistencovi s určitým zdravotným postihnutím, alebo určenou chorobou veku primeraný funkčný efekt a maximálnu funkčnú kompenzáciu zodpovedajúcu jeho postihnutiu. Predstavuje základnú funkčnú štandardu kompenzácie poruchy v danej skupine pomôcok. Je plne hradený zdravotnou poisťovňou. Rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje poistencovi s určitým zdravotným postihnutím, alebo určenou chorobou lepší estetický vzhľad, väčší komfort a ďalšie pozitívne vlastnosti ako základný funkčný typ, ktoré ale nie sú pre daný stav postihnutia pacienta nevyhnutné. Pomôcka je na základe verejného zdravotného poistenia uhrádzaná len do výšky úhrady základného funkčného typu v danej skupine.

L1.1 Mechanický vozík skladací, oceľový je indikovaný pri 
a) postihnutí alebo chorobnom stave dolných končatín, ktoré výrazne obmedzujú alebo znemožňujú poistencovi samostatnú lokomóciu, bez súčasného postihnutia horných končatín, ktorými je poistenec schopný ovládať mechanický vozík na kratšie vzdialenosti,
b) potrebe transportu poistenca inou osobou za predpokladu zvládnutia samostatného sedu, ak poistencovi bol v predchádzajúcich siedmych rokoch uhradený na základe verejného zdravotného poistenia elektrický vozík.

1.2 Mechanický vozík skladací odľahčený je indikovaný pri 
a) postihnutí alebo chorobnom stave dolných končatín, ktoré výrazne obmedzujú alebo znemožňujú poistencovi samostatnú lokomóciu, bez súčasného postihnutia horných končatín, ktorými je poistenec schopný ovládať mechanický vozík v interiéri a na kratšie vzdialenosti v exteriéri,
b) potrebe transportu poistenca inou osobou za predpokladu zvládnutia samostatného sedu, ak poistencovi bol v predchádzajúcich siedmych rokoch uhradený na  základe verejného zdravotného poistenia elektrický vozík.

L2.1.1 Vozík mechanický špeciálne upravený, polohovateľný čiastočne je indikovaný pri 
a) chorobnom stave a pri závažnom postihnutí dolných končatín, ktoré výrazne obmedzuje alebo znemožňuje poistencovi samostatnú lokomóciu, a kde zdravotný stav poistenca vyžaduje polohovanie končatiny vo vynútenej, aj nefyziologickej polohe, úpravu sklonu chrbtovej opierky. Je indikovaný aj na transport inou osobou.
b) potrebe transportu poistenca inou osobou za predpokladu zvládnutia samostatného sedu, ak poistencovi bol v predchádzajúcich siedmych rokoch uhradený na  základe verejného zdravotného poistenia elektrický vozík.

L2.1.1 Vozík mechanický špeciálne upravený, polohovateľný čiastočne je indikovaný pri 
chorobnom stave a pri závažnom postihnutí dolných končatín, ktoré výrazne obmedzuje alebo znemožňuje poistencovi samostatnú lokomóciu, a kde zdravotný stav poistenca vyžaduje polohovanie končatiny vo vynútenej, aj nefyziologickej polohe, úpravu sklonu chrbtovej opierky. Je indikovaný aj na transport inou osobou.

L2.1.2 Vozík mechanický špeciálne upravený, polohovateľný v celosti je indikovaný pri
chorobnom stave a  pri závažnom postihnutí dolných končatín, ktoré znemožňuje poistencovi samostatnú lokomóciu, pri súčasnom postihnutí horných končatín, ktorými nie je schopný ovládať mechanický vozík, ani vozík elektrický, keď nie je poistenec schopný fyziologického sedu a je potrebný častý transport, ktorý vyžaduje ovládanie vozíka inou osobou.

L2.2 Vozík mechanický špeciálne upraviteľný na mieru poloaktívny, s možnosťou úpravy ťažiska, výšky a sklonu sedačky, alebo možnosťou ovládania jednou rukou je indikovaný fyzicky menej aktívnemu poistencovi pri postihnutí dolných končatín, ktoré znemožňuje poistencovi samostatnú lokomóciu, so súčasným čiastočným postihnutím aj drieku, za predpokladu zvládnutia samostatného sedu a čiastočného postihnutia horných končatín, ktorými je však schopný ovládať mechanický vozík prevažne v interiéri a obmedzene aj v exteriéri (potrebná opierka chrbta)

L2.3 Vozík mechanický špeciálne upravený na  mieru aktívny, ultraľahký je indikovaný
fyzicky aktívnemu poistencovi, za  predpokladu samostatného zvládnutia fyziologického sedu, pri chorobnom stave, alebo postihnutí dolných končatín, ktoré znemožňuje poistencovi samostatnú lokomóciu, bez postihnutia horných končatín, ktorými je schopný ovládať aktívne mechanický vozík v  interiéri aj exteriéri (opierka chrbta minimálna).

L3.1 Vozík elektrický určený prevažne pre interiér je indikovaný pri 
chorobnom stave a  pri závažnom postihnutí dolných končatín, ktoré znemožňuje poistencovi samostatnú lokomóciu a súčasné závažné postihnutie horných končatín mu neumožňuje ovládanie mechanického vozíka, a  to ani mechanizmom pre ovládanie vozíka jednou rukou. Je určený na obmedzenú lokomóciu v rámci zúženého bezbariérového interiéru hlavne po  rovine za  predpokladu zvládnutia fyziologického sedu. Indikácia je podmienená splnením predpokladu zvládnutia ovládania a riadenia elektrického vozíka poistencom na základe jeho fyzickej a mentálnej spôsobilosti potvrdenej lekárom FBLR, očným lekárom a psychológom.

L3.2 Vozík elektrický určený pre interiér a exteriér mimo cestnej premávky je indikovaný pri 
chorobnom stave a pri závažnom postihnutí dolných končatín, ktoré znemož- ňuje poistencovi lokomóciu, v kombinácii so závažným chronickým ochorením, ktoré nedovoľuje poistencovi zvýšiť záťaž, a súčasné závažné postihnutie horných končatín mu neumožňuje ovládanie mechanického vozí- ka. Je určený na lokomóciu v rámci interiéru a exteriéru mimo cestnej premávky za predpokladu zvládnutia fyziologického sedu. Nespôsobilosť poistenca zvládnuť zvýšenú záťaž sa verifikuje záťažovým testom z  odborného pracoviska, alebo stanoviskom príslušného odborného lekára pre dané chronické ochorenie. Indikácia je podmienená splnením predpokladu zvládnutia ovládania a  riadenia elektrického vozíka poistencom na základe jeho fyzickej a mentálnej spôsobilosti potvrdenej lekárom FBLR, očným lekárom a psychológom.

L3.3 Vozík elektrický určený pre exteriér a cestnú premávku je indikovaný pri chorobnom stave a pri závažnom postihnutí dolných končatín, ktoré znemožňuje poistencovi lokomóciu, v kombinácii so závažným chronickým ochorením, ktoré nedovoľuje poistencovi zvýšiť fyzickú záťaž, a súčasné závažné postihnutie horných končatín mu neumožňuje ovládanie mechanického vozíka. Je určený na lokomóciu v rámci exteriéru a dopravnej komunikácie za predpokladu samostatného zvládnutia fyziologického sedu. Indikácia je podmienená splnením predpokladu zvládnutia ovládania a  riadenia elektrického vozíka poistencom na  základe jeho fyzickej a  mentálnej spôsobilosti potvrdenej lekárom FBLR, očným lekárom, psychológom. Zdravotnícka pomôcka je na základe verejného zdravotného poistenia hradená len čiastočne, do výšky ZFT skupiny L 3.2. Mechanické vozíky a  elektrické vozíky je možné indikovať od troch rokov veku dieťaťa. V osobitných prípadoch na návrh predpisujúceho lekára mimo vekový limit.

L4 Príslušenstvo k vozíku
L4.1 Sedačky antidekubitné sú indikované
 u poistencov s odkázanosťou na  trvalé používanie mechanického, alebo elektrického vozíka,

L4.1.1 Sedačky antidekubitné penové sú indikované u poistencov s odkázanosťou na  trvalé používanie mechanického, alebo elektrického vozíka s rizikom vzniku dekubitov od 28 do 27 bodov Nortonovej škály.

L4.1.2 Sedačky antidekubitné gélové sú indikované u poistencov s odkázanosťou na  trvalé používanie mechanického, alebo elektrického vozíka s rizikom vzniku dekubitov od 26 do 25 bodov Nortonovej škály.

L4.1.3 Sedačky antidekubitné pneumatické sú indikované u pacientov s diagnózou tetraplégia a u diagnózy paraplégia s mimoriadne vysokým rizikom tvorby dekubitu, pod 24 bodov Nortonovej škály.

L4.2 Ostatné príslušenstvo k vozíku je plne hradené z verejného zdravotného poistenia len po dôkladnom zdôvodnení predpisujúcim lekárom a prechádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne s úhradou zdravotníckej pomôcky.

L5 Kočík a interiérová sedačka sú indikované od troch rokov veku dieťaťa 

L5.1, L5.2 Kočík je indikovaný pri chorobnom stave a pri závažnom postihnutí dolných končatín, ktoré výrazne obmedzuje alebo znemožňuje poistencovi samostatnú lokomóciu, pri postihnutí horných končatín, ktorými nie je schopný ovládať vozík; prípadne, keď nie je poistenec schopný fyziologického sedu, a kde zdravotný stav poistenca vyžaduje úpravu sklonu chrbtovej opierky. Je určený na transport dieťaťa, ktorý vyžaduje ovládanie kočíka inou osobou.

L5.3 Interiérová sedačka je indikovaná pri chorobnom stave a pri závažnom postihnutí celého pohybového aparátu, ktoré výrazne obmedzuje alebo znemožňuje poistencovi samostatný fyziologický sed a kde zdravotný stav poistenca vyžaduje úpravu sklonu chrbtovej opierky a tiež zabezpečenie polohovania alebo stabilizovania končatín.

L6 Príslušenstvo ku kočíku, vozíku je plne hradené z verejného zdravotného poistenia len po dôkladnom zdôvodnení predpisujúcim lekárom a  prechádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne s úhradou zdravotníckej pomôcky.

L7 Chodúľky pohyblivé, dvoj-, troj- a štvorkolesové, G-aparát sú indikované pri postihnutí alebo chorobnom stave, ktoré výrazne obmedzuje poistencovi samostatnú lokomóciu, alebo výrazne znižuje perimeter a stabilitu samostatnej chôdze bez súčasného závažného postihnutia horných končatín, ktorými je schopný ovládať zdravotnícku pomôcku.

L7.4 Dynamické a statické vertikalizátory sú zariadenia určené pre dynamickú alebo statickú stabilizáciu a vertikalizáciu pacientov so závažným postihnutím pohybového aparátu ako dôsledok centrálnej poruchy riadenia pohybu so závažnými deformitami charakteru flekčnej alebo extenčnej spasticity až rigidity končatín a chrbtice alebo s úplnou plégiou končatín.

L8 Zdviháky sú zdravotnícke pomôcky slúžiace na  presuny pacienta, sú indikované pri závažnom zdravotnom postihnutí, ktoré spôsobuje nesebestačnosť, imobilitu, prevažnú alebo trvalú odkázanosť na lôžko, alebo stav vyžadujúci sústavnú ošetrovateľskú starostlivosť.

L9 Posteľ polohovacia elektrická je indikovaná pri závažnom zdravotnom postihnutí, u pacientov ktorí sú odkázaní na trvalé používanie lôžka pri imobilite, nesebestačnosti a stave vyžadujúcom ošetrovateľskú starostlivosť. Detská polohovacia posteľ je indikovaná od troch rokov veku dieťaťa.

L10 Stolička toaletná, vozík toaletný a príslušenstvo sú indikované po  dôkladnom zdôvodnení predpisujúcim lekárom a prechádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne s úhradou zdravotníckej pomôcky.

L11 Trojkolesový vozík je indikovaný pri postihnutí alebo chorobnom stave, ktoré výrazne obmedzuje poistencovi samostatnú lokomóciu, alebo výrazne znižuje perimeter a stabilitu samostatnej chôdze bez súčasného závažného postihnutia horných alebo dolných končatín, ktorými je schopný ovládať zdravotnícku pomôcku, len po  dôkladnom zdôvodnení predpisujúcim lekárom, psychológom a  prechádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne s úhradou zdravotníckej pomôcky.

Zdroj a viac na: http://www.health.gov.sk/Clanok?zkzp-201701

 

Archív článkov Január 2017

Informačný portál Inak obdarení prináša množstvo zaujímavých informácií.

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie