Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Júl 2015 Predstavujeme Špeciálne školy

Spojená škola vo Vrbovom

Vrbové je mesto ležiace pri Piešťanoch. Hoci patrí medzi malé mestá, históriu má veľmi bohatú. Veď kto by z nás nepoznal slávneho rodáka z Vrbového Mórica Beňovského? Asi každý z nás už o ňom počul. Hoci prázdniny už začali a školáci na školu iste nemyslia, v rozhovore sa vrátime späť do školy. Dnes Vám chcem predstaviť Spojenú školu na Námestí sv. Cyrila a Metóda, ktorá si v roku 2015 pripomína 25. výročie svojho znovuzaloženia.

Viac nám o škole prezradila pani riaditeľka Mgr. Darina Babničová.
Pani riaditeľka, akým žiakom poskytuje Vaša škola vzdelanie?
Škola poskytuje vzdelávanie deťom a žiakom vo veku od 3 – 26 rokov v troch organizačných zložkách:
• Špeciálna materská škola,
• Špeciálna základná škola Mórica Beňovského,
• Praktická škola.

Koľko žiakov v súčasnosti navštevuje Vašu školu?
V školskom roku 2014/2015 navštevovalo našu školu 80 detí a žiakov. Budova školy prešla rozsiahlou rekonštrukciou.

Čo všetko sa v škole nachádza okrem tried?
Okrem tried sú v škole priestory pre ŠKD, kabinety, priestory na výuku pracovného vyučovania a priestory pre CŠPP. Deťom sa venujú pedagógovia aj v špeciálnej materskej škole a Praktickej škole.

Čo poskytuje žiakom Praktická škola?
Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činnosti žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti. Chodby školy zdobia práce a diplomy z rôznych súťaží.

Aké úspechy dosahuje škola v tomto smere? 
Najviac úspechov máme v tanečných a výtvarných súťažiach a vieme s našimi žiakmi pripraviť veľmi pekné vystúpenia na rôzne kultúrne akcie. V budove školy sa nachádza aj Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Aké činnosti centrum vykonáva?
CŠPP vykonáva komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a  inú odbornú činnosť a  súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím, vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

Vaša práca aj práca pedagógov je náročná, nakoľko pracujete s inak obdarenými deťmi. Kde čerpáte energiu na ďalšiu tak náročnú prácu?
Energiu čerpám z  pekných zážitkov, z  úspechov, keď sa deťom, učiteľom i mojim blízkym darí, pri posedení s priateľmi a  s ľuďmi, od ktorých sa mám čo naučiť.

Kontakt: Spojená škola Námestie sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové
tel.: 033/7792324, mobil: 0917/412 316
spojenaskola.vrbove@gmail.com
http://spojenaskolavrbove.edupage.org

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie