Spoločnými silami zvládneme všetko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s  ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky na  diétne stravovanie sú výdavky na  obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu.

Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
• je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie = ak má chorobu alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 zákona,
• ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a  toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:
• osobe s ŤZP, ktorejsa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v  zariadení sociálnych služieb na  určitý čas nepresahujúci 30 dní),
• ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Žiadosť o príspevok
Žiadosť o  priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a  rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Konanie o príspevku
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na  jeho vypracovanie je 60dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku
Výška peňažného príspevku je mesačne:
• 18,56% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v I. skupine,
• 9,28% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v II. skupine,
• 5,57% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v III. skupine.
Ak je osoba s ŤZP odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie z dôvodu, že má viaceré choroby a poruchy zaradené do rôznych skupín, tak sa jej poskytne peňažný príspevok vo výške, ktorá zodpovedá najnákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy do určenej skupiny.

Výplata príspevku
Nárok na  peňažný príspevok a  na  jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Peňažný príspevok sa:
• prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
• poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
• vypláca mesačne pozadu.

Peňažný príspevok na  kompenzáciu zvýšených výdavkov sa vypláca
• v eurách,
• v hotovosti, alebo
• bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal,
• na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo
• na  účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal, určí.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57,povinná najmä: preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu, písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Zánik nároku
Nárok na peňažný príspevok zanikne:
• ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
• ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento peňažný príspevok, (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €),
• dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval.
Ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal pred smrťou osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke- -zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-kompenzaciu-zvysenych-vydavkov/penazny-prispevok-kompenzaciu-zvysenych-vydavkov-dietne-stravovanie/