Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív December 2017-Január 2018 Autizmus

OZ SPOSA BB a jej aktivity september a október 2017

Jarmok neziskoviek 8.9.2017 
Banská Bystrica je preslávená najväčším podujatím, ktoré sa koná v  septembri – Radvanským jarmokom. V  júli sa stretla Rada mimovládnych neziskových organizácií pri primátorovi mesta BB (Rada MNO) na pracovnom stretnutí, kde všetci rozmýšľali, ako skĺbiť veľtrh neziskových organizácií, týždeň dobrovoľníctva a osvetu o práci bystrických mimovládnych organizácií.

Ako by to bolo najefektívnejšie. A tak v spolupráci s Mestom Banská Bystrica sa uskutočnil prvý ročník „Jarmoku neziskoviek“, na ktorom sa stretli neziskové organizácie, ktoré v  meste robia množstvo dobrej práce. OZ SPOSA BB priniesla v spolupráci so SPOSA BA novinky – Simulátor autizmu (SPOSA BA) a kreatívne textilné pomôcky pre výčbu detí (SPOSA BB). Zároveň sme jeden príjemný slnečný jesenný deň mali možnosť zdieľať spoločný stánok s ďalšími zaujímavými združeniami a vymieňať si informácie a  skúsenosti. Komunikovali sme s členmi florbalového klubu Fair Play Sports, Slovenského skautingu, Školy športu Labrador, BCF, Alliance Francaise, CKO BB, Nadácie Ekopolis, Nádej deťom, SAIA, Rady študentov mesta BB, Svetielko nádeje, OZ Fopart, Rady mládeže BBSK, Komunitného centra Fončorda, Komunitného centra Sásová, SANARE. Všetko organizácie, ktoré by sme inokedy ťažko našli pohromade na jednom mieste. Nadviazali sme nové priateľstvá a kontakty.

Fórum mimovládnych organizácií 22.9.2017 
Už po šiesty raz sa v  Banskej Bystrici uskutočnilo Fórum mimovládnych organizácií, na ktorom jednotliví zástupcovia neziskoviek vydali odpočet toho, čo v priebehu roka 2015 a 2016 urobili ich organizácie pre svoje cieľové skupiny a zlepšila sa aj komunikácia medzi neziskovými organizáciami a mestom Banská Bystrica. Rada MNO, je poradný orgán primátora mesta Banská Bystrica a má sedem zástupcov, ktorí zastupujú rôzne oblasti:
Oblasť aktivít v  rade: Deti, mládež, rodina, voľný čas Mária Murray Svidroňová, predsedníčka Rady, o.z. ZADOBE
Oblasť aktivít v rade: Zdravotníctvo, sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a iné cieľové skupiny. Mária Helexová, OZ SPOSA BB
Oblasť aktivít v rade: Umenie, kultúra, história Martin Urban, o.z. UFS Mladosť
Oblasť aktivít v rade: Práca s rómskou komunitou Jolana Nátherová, o.z. Nádej deťom
Oblasť aktivít v rade: Zlepšovanie životného prostredia a kvality života, komunitný rozvoj Eva Ščepková, EnviroFuture, o.z
Oblasť aktivít v  rade: Vzdelávanie, výskum, podpora dobročinnosti, darcovstva a  dobrovoľníctva Csilla Droppová, o.z. Vydra
Oblasť aktivít v rade: Šport a rekreácia Milan Kyseľ, BuddySport, o.z

Ženy v politike 12.10.2017 
V rámci Akadémie európskeho seniora sa uskutočnila diskusia na tému „Ženy v politike“. Zúčastnili sa jej aj maminy z OZ SPOSA BB. Politika na miestnej, regionálnej i  národnej úrovni súvisí aj s cieľovou skupinou matiek – opatrovateliek, ktoré denne zápasia s legislatívou, jednaniami s úradníkmi, komunikáciou s rôznymi inštitúciami, ktoré podliehajú pod rôzne ministerstvá. V praxi to všetko v našej krajine ovplyvňuje kvalitu každodenného života rodín s osobami so znevýhodnením, mnohokrát však nie práve najpozitívnejšie. Aktívny a  zodpovedný prístup kompetentných môže ovplyvniť každý z nás. Je to naše právo. A možnosť aktívne sa podieľať na politike tejto krajiny.

Iné deti 13.10.2017
V piatok trinásteho sme sa stretli na tému autizmu v kultúrnom dome v Podlaviciach, kde nás pozvali mamičky z tunajšieho Materského centra. Predstavili sme v krátkej prezentácii autizmus v rôznych stupňoch, premietli krátke video a odpovedali na ich zvedavé otázky.

Stretká v Komunitnom centre Fončorda 
V mesiacoch september a október sa uskutočnili aj podporné stretnutia, ktoré dobíjajú všetkým baterky. Učíme sa spolu komunikovať, riešiť nové výzvy, spolupracovať a pozerať sa na svet z rôznych uhlov pohľadu.

Integrácia „IN“ Banská Bystrica 24.10.2017 
Sieťovacie pracovné stretnutie, ktoré zorganizovalo Centrum včasnej intervencie BB, n.o. (CVI BB), ktorého sa zúčastnili za Mesto BB Ing. Filipová Mária, Mgr.Róbert Sabo, PhD. Katedra elementárnej a  predškolskej pedagogiky, Mgr. Ivana Švecová, klinický logopéd, Mgr. Monika Bugáňová, CVI BB, Škola športu Labrador – Ondrej Doletina a Svetlana Lipárová, Súkromná Montessori materská škola, trieda SNP v  Banskej Bystrici – Mgr. Katarína Čertíková, Práca v  svojpomocnej skupine M. Helexová – OZ SPOSA BB, Dieťa s AS na ZŠ – Mgr. Zlata Michalková, školský špeciálny pedagóg, Prezentácia zariadenia a aktivít SCŠPP v Banskej Bystrici – Mgr. Ľubka Hollá, prezentácia CŠPP pri ŠMŠ v Banskej Bystrici, Mgr. Martina Eisnerová, ABA prístup a moje skúsenosti s integráciou v MŠ, Lucia Lazarová, Senzomotorická integrácia – ako využiť jej stratégie v  školskom a  predškolskom prostredí – Mgr. Marianna Burianová, CVI BB, Prejavy porúch učenia v  bežnom živote u adolescentov a dospelých Mgr. Eva Mrenicová, CVI BB.

Pár myšlienok z prezentácie M. Helexovej „Inklúzia a integrácia je životnou filozofiou, hlbokým nacítením a obdarením prežívaní rôznych druhov oslabení vlastnou skúsenosťou, prijatím, pokorou a následným pochopením. Bez osobného kontaktu, odpustenia a prijatia bez podmienok nie je realizovateľná.“ „Integrácia bez inklúzie nemôže fungovať.“ „Spájanie k čomukoľvek bez vzťahu nie je možné.“ „Inklúzia a integrácia nemôže byť nanútená, ak áno je kontraproduktívna a v konečnom dôsledku na ňu doplatia všetky strany.“ „Inklúzia a integrácia je dvojsmerný proces. Podstatou je spolupráca a empatia medzi ľuďmi.“

Mária Helexová

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie