Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Apríl - Máj - Jún 2018 Autizmus

OZ SPOSA BB a jej aktivity – január, február 2018

Po vianočných prázdninách sa deti vrátili k rozvoju svojich pohybových zručností. Vďaka trpezlivej terapeutke Zinke a asistentke Milici sa učili novým pohybovým vzorcom a trpezlivosti. Dôležitým faktorom je pravidelnosť a postupný vývoj, ktorý nás učí vylepšovať všetky procesy, ktoré nastavujeme. 

Nastaviť aktivity pre deti s  autizmom je skutočne ťažká práca, ktorá si vyžaduje neskutočnú trpezlivosť všetkých zúčastnených strán. Rodiča, ako sprievodcu. Dieťaťa, bojujúceho s mnohými dennými vzruchmi a terapeuta s asistentom, ktorí hľadajú všetky dostupné komunikačné kanále.

12.1. sa konali tvorivé dielne, venované výrobe nálepiek, ktoré si deti vyrábali nanášaním špeciálnej farebnej hmoty na fóliu. Po zaschnutí si mohli deti odlepiť obrázky a nalepiť ich tam, kde potrebovali. Okrem toho sa tí menej zručnejší učili špeciálnymi vystrihovacími nožnicami vystrihnúť tvary zvieratiek, alebo iných ozdobných vzorov. Strihanie nie je také jednoduché, ako sa javí, pre deti s DMO je jemná a hrubá motorika obmedzovačom a sústredenie na činnosť tiež zaostáva. Všetky deti i rodičia boli spokojní a  tvoriví, v pokojnom prostredí Komunitného centra Fončorda, kde sa snažíme prepájať rodiny s  deťmi s autizmom s tými zdravými. Vytvárame podmienky, čo najvhodnejšie pre naše deti a sme radi, že už aj zo strany tých zdravých máme veľa spriaznených a načúvajúcich duší.

Na konci januára sa nám podarilo získať nové priestory na Hornej ulici v Banskej Bystrici. Zariaďovali sme ich spolu s dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi z radov rodičov a našich spriaznencov. Vďaka patrí Ivane, Zinke, Milici, Evke a  jej kamarátke a Ondrejovi, s ktorými sme navozili veci a povynášali ich na tretie poschodie.
Do nášho „LOKÁLNEHO PRIESTORU PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV OSÔB S AUTIZMOM, OSOBY S AUTIZMOM, ALE AJ INÝCH ZNEVÝHODNENÝCH“ sa môžete dostať schodiskom, alebo vyviezť výťahom. Zatiaľ rozbiehame systém a hľadáme stále dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli. V priestore sa nachádzame väčšinou v poobedňajších hodinách a fungujeme na báze plánovania aktivít s presným načasovaním. Všetky spomínané aktivity a procesy sa dejú vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia.

25.1.2018 sme sa zúčastnili celodenného školenia v Ružomberku na tému EXPRESÍVNE TERAPIE VO VEDÁCH O ČLOVEKU. Veľ- mi zaujímavé workshopy a odborníci, nie len zo Slovenska. Mnohé boli venované autizmu z rôznych uhlov pohľadu. 27.1. konečne do našej kancelárie zavítal nový prírastok – simulátor autizmu. Veľmi sofistikované elektronické zariadenie, za ktoré vďačíme Mirke Korinekovej, ktorá napísala projekt Nadácii VÚB, ktorá ho vybrala, ako jeden z niekoľkých a samozrejme všetkým, ktorí za neho hlasovali.

10.2. dievčatá zo SPOSA BB absolvovali školenie, na ktorom sa naučili prelúskať cez software, nastavenia a celú koordináciu zariadenia simulátora autizmu. Vytvorili si dvojice, v ktorých sa učili spolupracovať a každá si samostatne odskúšala, ako to funguje. Najzaujímavejšie bolo moje osobné prvotné zoznamovanie sa s novým kamošom. Z kancelárie som ho priniesla domov a celý poskladala, skúšala ako funguje. Zo začiatku to bolo až tak stresové, že som musela kontaktovať technika, ktorý ma cez pripojenie učil, ako to všetko sfunkčniť. Po spustení celého zariadenia bolo všetko naopak, ako som si to pamätala zo simulátora, ktorý sme mali zapožičaný z Bratislavy. Pri simulácii zastávky a električky som prežila vlastnú virtuálnu smrť s pocitmi, aké sa dajú ťažko opísať. Pre nesprávne nastavanie,som totiž stála na električkovom páse. Pocit, keď viete, že to nie je naozaj, ale vaše ja to prežíva reálne. Pointa všetkého bola v tom, že sa to celé muselo nastaviť cez program, ktorý je špeciálne k oculusu /prídavné zariadenie vyzerajúce ako okuliare, v  ktorom sledujete dej/. To som sa dozvedela až na školení, keď nás to učil Mikuláš Štubňa zo SPOSA Bratislava. Teraz som už aj ja vďaka školeniu múdrejšia. V januári nechýbali ani dve stretnutia v Komunitnom centre Fončorda, kde sme vyhodnotili minulý rok so všetkým dobrým i zlým a i vytýčili nové ciele a možnosti.

Mesiac február pokračoval v línii januára, čo sa týka cvičení s deťmi už v novom priestore. Srdečná vďaka patrí OZ Nožička a Janke Vigašovej, ktorá poskytla v mesiacoch november, december a január strechu nad hlavou našim aktivitám. Tvorivé dielne vo februári sme venovali paverpol technike a výrobe voňavých srdiečok v komunitnom centre Fončorda pri príležitosti „Láskavosti v komunite“. Rodičom aj deťom sa práca s paverpolom veľmi páčila, oživila vo všetkých tvorivosť a zručnosť. Jeden chlapec išiel nasledujúci deň na oslavu narodenín svojho spolužiaka a tak mu vyrobil peknú nádobku na perá.

19.2. SPOSA BB uskutočnila premiéru simulátora autizmu v ŠZŠ na Ďumbierskej ulici, ktorá je v partnerskej spolupráci s našou organizáciou. Školenia sa zúčastnili pani učiteľky, asistentky a iný odborný personál. Hostia z OÚ odboru školstva BB a Štátnej školskej inšpekcie. M. Helexová predstavila prezentáciu na témy „Integrácia a inklúzia v praxi a Práca v svojpomocnej skupine“. Chcem sa touto cestou poďakovať za organizáciu stretnutia pani riaditeľke Mgr. Lýdii Miklošovičovej a všetkým, ktorí prišli a vyskúšali si, ako je to vnímať svet 10 minút prostredníctvom simulátora autizmu. Verím, že spoločnými silami posunieme povedomie a prácu s autizmom konštruktívne ďalej. Vďaka patrí aj dievčatám zo SPOSA BB za asistenciu pri simulátore a fotodokumentáciu.

Mária Helexová – Babalová

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie