Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív November 2015 Občianske združenia a nadácie Predstavujeme

OZ JASANIMA

OZ JASANIMA so sídlom Špitálska č. 7, Rožňava bolo založené v roku 2006, hlavným cieľom je zabezpečovať, organizovať a  realizovať činnosti, aktivity a podujatia zamerané na zvyšovanie kvality života prijímateľov sociálnych služieb umiestnených v JASANIMA – DSS.

Členmi združenia sú zamestnanci a klienti JASANIMA – DSS.
OZ niekoľkoročne aktívne podporuje nasledujúce významné akcie:
• „Unifikovaný futbal“ organizovaný v  spolupráci so Slovenským hnutím špeciálnych olympiád a  Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA.
• „MOST ÚSMEVOV“ – v roku 2015 bol už 12. ročník. Ide prehliadku dramatickej tvorivosti prijímateľov sociálnych služieb z  domovov sociálnych služieb. Na tohtoročnom Moste úsmevov účinkovali kolektívy z  Košického, Banskobystrického a  Trnavského samosprávneho kraja. Odmenou pre najlepších bola účasť na III. ročníku dní bábkového divadla a hier pre rodiny Virvar 2015, ktorý organizuje Bábkové divadlo Košice 4. až 7. júna v Košiciach.
• „CHARITÁNIA“ – OZ JASANIMA aktívne spolupracuje s  OZ Milan Štefánik, ktorý je hlavným organizátorom benefičnej akcie venovanej handicapovaným deťom a dospelým. Okrem týchto významných akcií sa členovia OZ podieľajú na organizovaní Juniálesu, rekreačných pobytov pre prijímateľov, nákupom materiálu na výrobu rôznych dekoračných a úžitkových predmetov podporujú klientov pracujúcich v ergoterapeutických dielňach DSS.
OZ aktívne podporilo aj zriadenie novej terapie v JASANIMA DSS – Snoezelen.

OZ JASANIMA
Špitálska č.7, 048 01 Rožňava
tel.: 0905 / 689875
email: margita.petrova@gmail.com,
amalia1993@gmail.com 
www.dssroznava.sk 

IČO: 35573147
V zastúpení: JUDr. Margitou Petrovou – predsedníčkou OZ

Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2216364451/0200 IBAN: SK83 0200 0000 0022 1636 4451

Archív článkov November 2015

Informačný portál Inak obdarení prináša množstvo zaujímavých informácií.

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie