Oslobodenie od poplatku za používanie platených ciest od 1.1.2015

Na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, konaného dňa 20.11.2014 nás informoval zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja o dôležitej veci, o zmene postupu na vybavenie bezplatného používania diaľnic osobami so zdravotným postihnutím.
Zmenou zákona došlo k rozšíreniu oprávnených osôb a  teda o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky môžu žiadať všetci tí, čo sú držiteľmi parkovacieho preukazu. 

Doteraz to bolo tak iba v prípade poberateľov peňažného príspevku na zvýšené výdavky spojené s prevádzkou osobného motorového vozidla (príspevku na benzín). Oslobodenie od poplatku za používanie platených ciest od 1.1.2015 Od  1. januára 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plánovalo zaviesť od účinnosti tohto zákona systém elektronickej diaľničnej známky. Situácia je ale taká, že nový systém ešte nie je funkčný a tak mení sa aj plánovaná forma oslobodenia od úhrady diaľničnej známky. Pri žiadosti o oslobodenie motorového vozidla od  úhrady diaľničnej známky žiadateľ musí osloviť Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS“) a  spolu s predložením príslušného parkovacieho preukazu požiadať o vydanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky.

Kópia preukazu je pre NDS veľmi dôležitá, pretože preukazy môžu mať i vymedzenú časovú platnosť (napríklad pol roka). Kontrola úhrady diaľničnej známky bude prebiehať rovnako ako v súčasnosti. Vodiči musia pre preukázanie oslobodenia od  úhrady diaľničnej známky predložiť potvrdenie od  NDS – to musia vodiči spolu s parkovacím preukazom nosiť so sebou. Podľa § 7 písm. h) zákona č. 488/2013 Z. z. o  diaľničnej známke sú od  úhrady oslobodené vozidlá zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu a podľa § 7 písm. i) sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené vozidlá, ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného predpisu [1] a neposkytuje sociálnu službu s  cieľom dosiahnuť zisk a  o  tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu [2].

Pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku odkázaná na  individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe právoplatné- ho rozhodnutia o parkovacom preukaze. Pri oboch prípadoch, pre fyzickú osobu s  ťažkým zdravotným postihnutím i pre prevádzkovateľa sociálnych služieb, platí povinnosť sa zaregistrovať u  správcu výberu úhrady diaľničnej známky, v tomto prípade u NDS.

Žiadatelia podľa § 7 ods. 3) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke poskytujú najmä nasledujúce údaje:
• obchodné meno, adresu miesta podnikania (iba právnické osoby),
• meno a priezvisko,
• dátum narodenia,
• adresu bydliska,
• štátnu príslušnosť,
• číslo OP alebo pasu,
• evidenčné číslo vozidla,
• krajinu, kde je vozidlo registrované,
• kontaktné údaje a tiež údaje potvrdzujúce nárok na oslobodenie od úhrady:
» kópiu rozhodnutia o vyhotovenie parkovacieho preukazu,
» kópiu parkovacieho preukazu,
» kópiu technického preukazu vozidla, prí- padne vozidiel,
» kópiu zriaďovacej listiny – iba právnické osoby.

Predložené údaje sa registrujú u  správcu úhrady diaľničnej známky, respektíve u ním poverenej osoby a  žiadateľ o  oslobodenie od úhrady diaľničnej známky dostane po registrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

Žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zasielajte poštou na  adresu NDS, príp. osobne doručte na  adresu:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.

Podľa správy zástupcu Ministerstva dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja SR na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, konaného dňa 20.11.2014 a ďalších informácií spracoval Mgr. Tibor Köböl, zástupca skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.