Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Jún - Júl 2017 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Od júla 2017 sa zvýši suma životného minima a tým aj niektoré sociálne dávky

Od 1. júla 2017 najneskôr do 30. júna 2018 sa za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, považuje suma alebo úhrn súm:

• 199,48€ mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu ,
• 139,16€ mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
• 91,06€ mesačne, ak ide o  zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.V  porovnaní so sumami životného minima (198,09€, 138,19€ a 90,42€), ktoré boli platné celé štyri roky od 1. júla 2013 do 30. júna 2017, tak ide o  mierne zvýšenie súm životného minima.

Z pohľadu hodnoty iných veličín používaných v iných právnych predpisoch je najdôležitejšia práve suma životného minima 199,48€ pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od výšky životného minima sa odvíja aj výška peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ako by sa mali zmeniť sumy niektorých dávok a príspevkov • suma nároku na predčasný dôchodok – dnes je to minimálne 237,70€, od júla 240,10€, ak je žiadateľ iba v prvom pilieri. Minimum, 120,05€, musí dosiahnuť, ak je sporiteľom aj v druhom pilieri • neplatené výživné – maximum môže stúpnuť zo 108,503€ na 109,58€

Zmeny v peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP
• na osobnú asistenciu – z 2,76 € na 2,78 €
• na prepravu – zo 101,07 € na 102,10 €
• na kompenzáciu zvýšených výdavkov:
» na diétne stravovanie v  prvej skupine, t. č. 36,76 €, od júla 37,13 €,
v druhej skupine porastie z 18,39 € na 18,57 €,
v tretej skupine vzrastie zo sumy 10,04 € na 11,15 €
» príspevok súvisiaci s  hygienou alebo s  opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a  bytového zariadenia – teraz je jeho výška 18,39 €, od júla by mala byť 18,57 €
» príspevok súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného auta – t. č. 33,10 €, od júla 33,43 €
» príspevok na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom – teraz 44,12 €, od júla 44,56€

• príspevok na opatrovanie:
» základná výška príspevku je 247,62 €, od júla 250,12 € » pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s  ŤZP – dnes 321,11 €, od júla 324,16 €
» pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 h týždenne v zariadení – dnes 221,89 €, od júla by mala byť 224,13 € » pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 h týždenne v zariadení – dnes 302,75 €, od júla 305,81 € » pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 h týždenne, a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 h týždenne – do konca júna 313,76 €, od júla 316,93 €

Rodičovský príspevok
Od 1. januára 2018 by sa jeho suma mala zvýšiť zo súčasných 213,20 € na 215,33 €

Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa 
Od 1. januára 2018 sa suma prídavku na dieťa zvýši z 23,52 € na 23,75 € a príplatok k prídavku na dieťa z 11,03 € na 11,14 €
Zdroj: internet

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie