Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív August - September 2017 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Na Slovensku nie je jednoduché zamestnať sa osobám sa so ZP – Plnohodnotný život pre každého občana

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ZP) poskytuje komplexnú rehabilitáciu pre občanov so zdravotným postihnutím. Zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Komplexná rehabilitácia je vzájomne previazaný, koordinovaný a cielený proces, ktorého základnou náplňou je čo najviac minimalizovať priame a nepriame dôsledky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia jedinca.

V rámci komplexnej rehabilitácie ponúka pracovnú, sociálnu, liečebnú a pedagogicko-výchovnú rehabilitáciu. O význame a prínose tohto inštitútu sme sa porozprávali s jeho riaditeľom Dušanom PIRŠELOM.

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím sa snaží pomáhať postihnutým ľuďom, aby sa čo najefektívnejšie vedeli pohybovať v spoločnosti. Akú sú vaše programy? 
V našom Inštitúte máme v rámci našich činností vytvorené programy či už individuálne alebo skupinové na podporu sociálnych zručností akými je kooperácia, asertivita, zodpovednosť voči sebe a druhým, empatia, sebakontrola. Snažíme sa identifikovať a posilňovať silné stránky a zisťujeme možnosti ich využitia v pracovnom uplatnení. Pracujeme so stresom, so schopnosťou pracovať v kolektíve, so schopnosťou efektívne si zorganizovať čas na prácu, snažíme sa naučiť našich klientov aktívne počúvať. Cielenými činnosťami podporujeme tréning pracovných návykov a výkonu, schopnosť zaradiť sa a fungovať v pracovnom kolektíve a snažíme sa zvýšiť motiváciu uplatniť sa na trhu práce.

Koľko klientov máte v priemere ročne, alebo dlhodobo. Koľko ľuďom ste už dokázali reálne pomôcť začleniť sa do spoločnosti? Neexistujú samozrejme žiadne štatistiky, ale myslím si, že mnohé slovenské podniky a inštitúcie neradi zamestnávajú postihnuté osoby. Je to tak? 
Možno, že chýba väčšie povedomie jednotlivcov – vlastníkov podnikov, aby zamestnávali aj takýchto ľudí. Ako ho zvýšiť? Chce to najskôr analýzu spoločnosti, hodnôt…

Spomínali ste termín komplexná rehabilitácia. Mnohým Slovákom to nič nehovorí. O čo vlastne ide? 
Komplexná rehabilitácia musí smerovať k ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní a potrebujú ju pre lepšie prijatie novej životnej situácie. Musím konštatovať, že komplexná rehabilitácia ešte nie je úplne známa v celom rozsahu, nie je moc ponúkaná, realizovaná a neuskutočňuje sa v časovej následnosti. Preto je žiaduce, do praktického života definitívne premietnuť koncepciu, podľa ktorej je (klient so špecifickými potrebami) aj bytosťou sociálnou, a psychickou so všetkými atribútmi, to znamená, že proces uzdravovania možno efektívne a rozhodne nie zanedbateľne ovplyvňovať cieľavedomým pôsobením aj na faktory sociologické a psychologické nie len somatické. Som hlboko presvedčený, že komplexná rehabilitácia nie je dôležitá len pre klientov so ZP, ale môže znamenať výhodu pre štát a spoločnosť. Totiž pôsobením všetkých zložiek KR sa klient so ZP stáva menej závislým na podpore štátu.

Ako chcete ďalej rozvíjať tento inštitút – túto nezištnú pomoc… 
Pri ďalšom rozvoji nášho inštitútu a  zabezpečovaní jeho činnosti bude i  naďalej mojou prioritou snaha o  uplatňovanie moderných trendov komplexnej rehabilitácie v  praxi. Za týmto predsavzatím, vysloveným niekoľkými slovami sa skrýva rozsiahly proces, ktorým budem prispievať k rozvoju komplexnej rehabilitácie na Slovensku, k  vybudovaniu medzinárodného odborného uznania pre Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím a významným cieľom má byť najmä aktivizácia občanov so zdravotným postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností. Zmyslom týchto aktivít má byť ďalšie rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov z  postihnutia. Neodmysliteľnou súčasťou našej činnosti je tak isto rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb našich klientov, ich príprava na plnohodnotný život, integráciu a uplatnenie v práci a v spoločnosti.

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím poskytuje svojim klientom tri druhy rehabilitácií: pracovnú, sociálnu, liečebnú a pedagogicko-výchovnú. Aké sú ich špecifiká? 
Pracovná rehabilitácia je súbor opatrení a dlhodobej prípravy osôb so ZP na aktuálny pracovný trh. Umožňuje nácvik pracovných návykov a zručností potrebných na získanie vhodného pracovného miesta alebo udržanie si pôvodného zamestnania. Je významným prostriedkom integrácie osôb so ZP v rámci fungovania bežnej spoločnosti a jej cieľom je obnoviť stratenú alebo poškodenú pracovnú zručnosť, prispôsobenie sa na pracovné alebo iné aktivity s využitím tzv. zostatkového pracovného potenciálu a návrat jedinca do pôvodnej profesie alebo reprofilizácia. Sociálna rehabilitácia je proces, v ktorom osoba s dlhodobým, či trvalým zdravotným postihnutím absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a  sebestačnosti v  maximálnej možnej miere s ohľadom na jej zdravotné postihnutie. Jedná sa o aktívne nástroje a služby, ktorých účelom je znižovanie závislosti postihnutej osobnosti. Napr. nácvik sebaobsluhy, vedenie domácnosti a nákup, nácvik špeciálnych komunikačných zručností, nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik sociálnej komunikácie, nácvik priestorovej orientácia a  samostatného pohybu… Cieľom je dosiahnuť čo najvyšší stupeň spoločenskej integrácie a zabezpečiť dôstojný a maximálne hodnotný život osôb so ZP. Liečebná rehabilitácia je súbor včasných diagnostických, terapeutických a organizačných opatrení smerujúcich k optimálnej funkčnej zdatnosti osôb so ZP. Jej súčasťou je fyzioterapia, ergoterapia, psychológia, logopédia a zaisťovanie zdravotníckej techniky a pomôcok. A pedagogicko-výchovná rehabilitácia zahrňuje výchovu a vzdelávanie uvedených osôb. Zároveň ide aj o prevenciu vzniku a odstraňovanie negatívnych následkov zdravotného postihnutia v procese vzdelávania a rešpektuje individuálne možnosti a potreby osôb so ZP pri procese vzdelávania s ohľadom na ich spoločenské a pracovné uplatnenie.

S pozdravom, PhDr. Dušan Piršel, Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
Sekretariát IPR: 02/59 209 106,
Ústredňa: 02/ 54 65 13 54 – 55
Fax: 02/ 54 65 00 63,
http://www.iprba.sk/

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie