Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív December 2016 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Komplexná rehabilitácia ako súčasť vzdelávania – Utrpenie bezprostredne nevedie k zúfalstvu. Len utrpenie, ktoré je bezzmyslu, končí zúfalstvom

Škola je inštitúciou vzdelania. Vzdelanie dáva lepšie možnosti pre uplatnenie sa na trhu práce a  je hlavným predpokladom zamestnania, ktoré vedie k sebestačnosti a zároveň podmieňuje spoločenskú dôstojnosť a sebaúctu. Každá škola by mala mať niečo, čo je vlastné iba jej. Mala by mať svoju vlastnú tvár, svoje vlastné tradície, svoj vlastný rukopis.

Od vedenia školy závisí jej kvalita. Teda nositeľom modelu kvality školy je predovšetkým jej vedenie, tvorené úzkym okruhom vedúcich pracovníkov, podieľajúcich sa spolu s riaditeľom školy predovšetkým na personálnom obsadení a plnení úloh školy. Tieto úlohy stanovuje na jednej strane zriaďovateľ, na druhej strane sú odvodené od legislatívnych predpisov alebo požiadaviek riaditeľa danej školy. Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím pri IPR v  Bratislave na  Mokrohájskej ulici 1 je zameraná na  ich profesijnú prípravu a tvorí súčasť komplexu. Tento komplex je časti verejnosti známy pod názvom Inštitút pracovnej rehabilitácie občanov so ZP. Ide o jedinú inštitúciu na Slovensku, ktorej špecifikom je súbežnosť procesu edukácie a rehabilitácie u detí a mládeže v procese ich profesijnej prípravy, ale aj proces komplexnej rehabilitácie pre zdravotne postihnutých, bez užšej špecifikácie ich zdravotného postihnutia a to až po zapojenie sa do pracovného procesu na trhu práce.

Inštitút pracovnej rehabilitácie poskytuje komplexnú rehabilitáciu žiakom so zdravotným postihnutím špecifikovaným ako telesný postih, choroba alebo zdravotné oslabenie a  dospelým občanom so zdravotným postihnutím bez úzkej špecifikácie tohto postihnutia. Rehabilitácia hlavne vo svojom komplexe je jednou z najhlavnejších podmienok k tomu, aby sa človek so zdravotným postihnutím úspešne pracovne a  spoločensky integroval, a  tak sa stával v  spoločnosti užitočným.
Rehabilitáciou, teda pripravujeme zdravotne postihnutých na zmysluplný život v spoločnosti, v ktorom práca je hlavnou podmienkou tejto zmysluplnosti. Komplexná rehabilitácia v každej svojej zložke obsahuje prvky obnovujúce schopnosti a  spôsobilosti ľudí so zdravotným postihnutím nevynímajúc z tejto skupiny ani deti a mládež. V Komplexnej rehabilitácií ide o  súbor motivačne aktivačných činností v  smere výchovnom – pedagogickom, zdravotnom – medicínskom, sociálnom a pracovnom a ich proporciálnom zastúpení v celom tomto procese . Neformálne sa aj zdravotne postihnutý človek rozvíja počas celého svojho života. Formálne len počas určitého obdobia, najčastejšie počas obdobia detstva a dospievania.
Rehabilitácia je však takmer vždy v každom období trvalou súčasťou života zdravotne postihnutého, a preto môžeme vychádzať s predpokladu, že u takto charakterizovaného jednotlivca ide o proces trvalý, z ktorého sa nevyrastá, ale v každom období vedie k zlepšeniu stavu v smere integrity konkrétnej danej osoby s postihnutím.

Vo vzdelávaní sa zohľadňujú špecifiká zdravotného postihnutia. Vzdelávanie na základnej úrovni poskytujú zdravotne postihnutým špeciálne školy koncipované pre jednotlivé druhy a  kombinácie postihnutia (viacnásobne postihnutí). Inštitút pracovnej rehabilitácie je inštitúciu zastrešujúcu potreby a požiadavky zdravotne postihnutých nielen žiakov v profesijnej príprave, ale aj zdravotne postihnutých občanov. Táto inštitúcia vykonáva aj neformálny dohľad a poradenstvo pre zdravotne postihnutých občanov v Slovenskej republike v zmysle ich nárokov v smere finančného zabezpečenia a to v tesnej komunikácií so zdravotne postihnutým občanom a sociálnou poisťovňou.
Súčasťou procesu komplexnej rehabilitácie je aj proces pracovnej rehabilitácie. Tento je cielený na telesne postihnutých, chorých a  zdravotne oslabených žiakov v odbornej profesijnej príprave ale aj na ostatných zdravotne postihnutých občanov v dospelom veku. Ide o  zložitý proces postupného obnovenia, navrátenia pracovných schopností – zručností a  návykov u  zdravotne postihnutých občanov a o proces nadobúdania odborných, pracovných zručností a pracovných návykov vedúcich k  pracovnej spôsobilosti v určitej konkrétnej odbornej činnosti u žiakov so zdravotným postihnutím. Obnovenie a navrátenie smeruje k dvom základným atribútom predovšetkým pracovnej integrácie. Obnovou pracovných zručností alebo ich náhradou budujeme nové alebo obnovené pracovné spôsobilosti a orientujeme občana so zdravotným postihnutím na trh práce. Návratom rozumieme sociálno – integračné snahy – teda návrat do normálneho prostredia, kde človek zo zdravotným postihnutím žije zmysluplným životom a  svojimi intelektuálnymi i manuálnymi spôsobilosťami realizovanými v praktických činnostiach má cítiteľný podiel na  rozvíjaní spoločnosti, v ktorej žije. Edukácia a rehabilitácia v zariadení IPR tvoria teda organickú jednotu, kde edukácia v zmysle profesijnej prípravy končí po štyroch rokoch prípravy, ale proces rehabilitácie pokračuje ďalej. Rehabilitácia smeruje k zlepšeniu pracovného potenciálu zdravotne postihnutého občana a edukácia k výberu a možnosti jeho uplatnenia na trhu práce v jeho dispozičnej miere a  to je cieľ tejto edukačne – rehabilitačnej kombinácie majúcej medzirezortný charakter.

Cieľom Inštitútu pracovnej rehabilitácie je pomôcť každému občanovi so zdravotným postihnutím na Slovensku do takej mieri, aby sa napriek svojím zdravotným obmedzeniam dokázal dopracovať k samostatnému a nezávislému spôsobu života a znovu nadobudol svoju osobnú dôstojnosť v  procese dôstojnej práce, za  ktorou je dôstojný život tak dôležitý pre človeka s postihnutím, ako aj pre spoločnosť, v ktorej žije. V  IPR dokonca kopírujeme doporučenie Rady Európy, ktorá v  roku 1992 vydala doporučenie číslo R/92/6, cieľom komplexnej rehabilitácie je poskytnúť osobám so ZP čo najširšiu účasť na  spoločenskom a  hospodárskom živote.

S pozdravom, PhDr. Dušan Piršel Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1,
842 40 Bratislava

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie