Príspevky pre ZŤP z UPSVaR

Najnovšie informácie …klik tu.

Vzhľadom na to, že sú oproti ostatným občanom znevýhodnení, štát im môže poskytnúť rôzne kompenzačné príspevky. O tie treba žiadať na úradoch práce a sociálnych vecí podľa miesta bydliska. Po splnení podmienok sa príspevky vyplatia buď jednorazovo, alebo pravidelne za nejaké obdobie. To závisí od druhu príspevku.

Čo znamená…
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)
– za takúto osobu sa považuje osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %
– funkčnou poruchou je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností, ktorý z hľadiska vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov
– musí ňou byť uznaná posudkovou činnosťou a musí spĺňať predpísané kritériá

Osoba je znevýhodnená
Sociálnym dôsledkom ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má z dôvodu jej postihnutia v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu postihnutia prekonať sama.

Kde možno požiadať o príspevok
O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu treba požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Tam vás usmernia, aké doklady budete potrebovať a či spĺňate nárok a ten-ktorý príspevok.

Cieľ kompenzácie
Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb.

Druhy príspevkov z úradu práce:
Príspevok na opatrovanie
Možno ho poskytnúť len jednej oprávnenej osobe, ktorá opatruje ŤZP osobu nad 6 rokov, ktorá ho na základe posudku potrebuje.
Viac info na tejto stránke.

Príspevok na osobnú asistenciu
– je určený pre zdravotne postihnutú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc iného
– je určený pre osobu od 6 do 65 rokov, po tomto veku až vtedy, ak sa príspevok poskytoval aj pred 65. rokom veku
Viac info tu.

Príspevok na osobné auto
Kúpa
Je určený osobe, ktorá sa musí individuálne prepravovať, môže oň požiadať osoba do 65 rokov a kupované auto nemôže byť staršie ako 5 rokov, výška príspevku závisí od ceny auta.
Viac tu.

Úprava
Nemožno ho poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.
Viac tu.

Príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
Možno oň požiadať, ak je potrebné upraviť byt, dom či garáž tak, aby boli bezbariérové. Zohľadňuje sa cena úprav, za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, prístupu do bytu a úprava prístupu k výťahu.
Výška: Príspevok možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže,
Tu sa dočítate viac.

Peňažný príspevok na kúpu, úpravu pomôcky
Môžete oň požiadať v tom prípade, ak pomôcku nedostanete na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu; jeho výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a vášho príjmu.
Podrobnejšie info a zákony nájdete tu.

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie, obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostlivosť o špeciálne vycvičeného psa.
Výška príspevku:
na diétne stravovanie 
opotrebenie šatstva a bytu
na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
starostlivosť o psa 
Podrobnejšie tu.

Príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekonávať architektonické bariéry.
Patria sem najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
Info nájdete tu.

Príspevok na prepravu
Môžete oň požiadať, ak auto potrebujete na svoje pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo iné aktivity na základe preukázaných výdavkov.
Čítajte viac tu.

 

 

Archív December 2013
Archív December 2013
Informačný portál Inak obdarení
Informačný portál Inak obdarení