Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Október 2015 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Kedy strácate nárok na opakovaný peňažný príspevok?

Ak poberáte opakované peňažné príspevky, je potrebné vedieť, že tieto vám môže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny odňať, ak váš príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb prekročí zákonom stanovenú hranicu životného minima za  uplynulý kalendárny rok.

Ekonomická kontrola príjmu poberateľov peňažných príspevkov sa uskutočňuje každoročne.
Pri poberaní peňažných príspevkoch na
a) na diétne stravovanie,
b) na zvýšené výdavky súvisiace
1. s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Peňažný príspevok na zvýšené výdavky nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima, t.č. je to 594,27 €

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neprizná alebo odníme, ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, má mesačný príjem zo zamestnania vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima, t.č. je to 396,18 €

Peňažný príspevok na prepravu sa neprizná alebo odníme ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako päťnásobok sumy životné- ho minima, t.č. je to 990,45 €

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa neprizná alebo odníme podľa rozsahu priznanej osobnej asistencie a ak je príjem fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako štvornásobok životného minima, t.č. je to 792,36 €

Spoločne posudzované osoby sú: 
Pri rozhodovaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu na účely zisťovania príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa spoločne posudzujú a započítavajú príjmy
a) u  posudzovanej fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím jej príjem a príjem jej manžela alebo manželky,
b) u  rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a  príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,
c) u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich poberá iná fyzická osoba a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,
d) u  nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti, ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem,ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,
e) u  zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.

Príjem na  účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za  kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o  peňažný príspevok na  kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu vždy v júli bežného roka a  platí do konca júna nasledujúceho roka; za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje, sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva.

CSŽ n.o., email csz@csz.sk

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie