Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív December 2016 Na slovíčko pani psychologička Poradíme-usmerníme Terapie - vyskúšali sme

Je neurofeedback a biofeedback liečba naozaj efektívna alebo je to len placebo efekt?

V posledných 2-3 desaťročiach sa u nás začala používať pri liečbe rôznych zdravotných ťaž- kosti liečba pomocou biologickej spätnej väzby (biofeedback, neurofeedback). Využíva pri tom novodobé počítačové technológie, ktoré umožňujú snímať elektrickú aktivitu ľudského tela, prenášať ju na  obrazovku počítača a dávať vizuálnu alebo sluchovú spätnú väzbu človeku o fyziologických procesoch v jeho tele.

Tieto procesy prebiehajú bez toho, aby sme si ich uvedomovali, čiže mimo nášho vedomia. Pomocou tréningových sedení sa človek dospelý alebo dieťa naučí vedome pociťovať a rozpoznávať telesné, fyziologické procesy a vedome ich regulovať. V zahraničí je liečba pomocou biologickej spätnej väzby známa už od roku 1972 najmä v  USA a  jej objaviteľom je Prof. Barry Sterman, Ph.D. Od jej objavu sa rozšírila do viacerých krajín sveta. Na našom pracovisku sme sa začali zaoberať touto liečbou od roku 2003. V prvej etape sme aplikovali liečbu EEG biofeedbackom najmä u detí s poruchami pozornosti, s hyperaktivitou, s poruchami učenia alebo správania. Neskôr sme doplnili liečbu dospelých s psychosomatickými ťažkosťami, s poruchami spánku, u dospelých s  úzkostne-depresívnou symptomatológiou, bolestivé stavy a mnohé ďalšie. Stretávame sa niekedy s  názormi, žiaľ aj u niektorých lekárov, ktoré spochybňujú účinok liečby a zaraďujú ju medzi alternatívne, či dokonca ezoterické, nevedecké metódy liečby. Ide o  názory, ktoré nie sú podložené potrebnými a  relevantnými poznatkami z oblasti neurofyziológie, elektrofyziológie a psychofyziológie. Sú založené len na vonkajšom pozorovaní. Odborná aplikácia tejto metódy prináša očakávaný efekt.

Podľa našich skúsenosti, úspešnosť biofeedback a neurofeedback terapie je závislá od prípravy a poučenia rodičov detí alebo dospelých klientov ešte pred zahájením liečby. Je dôležité, aby poznali na akom princípe je táto forma liečby založená. Ide o princíp učenia sa opakovaním aktívneho navodenia psychofyzických stavov v tréningovom čase, ktoré si klient reguluje sám a učí sa ich navodiť si. To znamená navodí si pokoj, svalové uvoľnenie celého tela, udržiava si len toľko napätia v tele, koľko v danej situácii potrebuje. Naučí sa regulovať proces dýchania a  dokonca aj srdcovej činnosti. Obrazovka počítača mu dáva spätnú informáciu o  psychofyziologických procesoch prebiehajúcich v  jeho organizme a o psychofyzickom stave vo forme pohybujúcich sa animácií alebo farebných grafov. Počet tréningových hodín závisí od intenzity poruchy alebo ťažkostí. Počas tréningových sedení dochádza k postupnému uvedomovaniu si toho, ako jeho myseľ aj telo doposiaľ fungovalo a vedome si navodzuje zmeny v tomto fungovaní, napríklad, aby dosiahol lepší spánok, redukoval a zbavoval sa bolesti, prehĺbil a predlžil koncentráciu pozornosti. U detí sa proces učenia stáva menej náročným, zbavuje dieťa zvýšeného napätia pri učení, a tým predchádza zvýšenej unaviteľnosti a umožňuje urobiť učenie menej „bolestivým“.
Rodičov, ktorí majú problém si zorganizovať čas a trpezlivo a opakovane (minimálne 2x týždenne po dobu niekoľkých mesiacov) absolvovať s dieťaťom jednotlivé tréningové minúty, tiež rodičov, ktorí očakávajú zlepšenie a zmenu v krátkom časovom horizonte, ktorí podliehajú stresu, netrpezlivosti a tým znižujú motiváciu a až zbavujú dieťa motivácie k spolupráci pri liečbe, musíme sklamať. Z toho dôvodu upozorňujeme rodičov, ak si nedokážu zariadiť čas (často aj z vážnych dô- vodov), neodporúčame realizovať tento spôsob liečby u ich dieťaťa a odporúčame iný spôsob. U detí je spolupráca oboch rodičov a často aj širšej rodiny veľmi dôležitá. Skúsenosti ukazujú, že pri zapojení viacerých členov rodiny pri liečbe biofeedbackom, neurofeedbackom je úspešnosť liečby zaručená. Názor neurológa, primára, MUDr. Jozefa Šótha, CSc. uverejnený na  internete: „Kým liečba liekmi – farmakoterapia je v istých prípadoch v medicíne jedinou a často poslednou možnosťou ovplyvniť mnohé zdravotné ťažkosti – EEG biofeedback je šanca pre mnohých jedincov, kde tento spôsob liečby je nedostatočný alebo úplne neúspešný.
Praktické výsledky dokumentované na stovkách pacientov na celom svete dokazujú, že EEG biofeedback úspešne pomáha u nohých indikácií, aj keď medikamentózna liečba je neúspešná. Pod lekárskym vedením je tak možné pomocou EEG biofeedback liečiť farmakologicky nezvládnuteľné bolesti hlavy, epilepsiu, úzkosti, depresie a  mnoho psychických porúch vrátane autizmu, poruchy spánku, hyperaktívne stavy a  poruchy pozornosti, menopauzálne poruchy…“ K  tomuto názoru sa hlásime, chcem však zdôrazniť, že ako pri každej liečbe je dôležitá spolupráca a  disciplinovanosť pacienta alebo jeho príbuzných.

PhDr. Mária Sopková

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie