Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Apríl - Máj 2017 Janka Truhlíková Prekopová Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Evidencia vozidiel – Správne poplatky pre ZTP

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP. Osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb).

A  keď zdoláte všetky prekážky a auto vám parkuje pred domom čaká vás ešte jeho evidencia.

Chcem vás upozorniť na všetko čo budete potrebovať:
Pri prihlásení nového vozidla do evidencie je potrebné predložiť:
• vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
• osvedčenie o evidencii časť II,
• doklad o  nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva,
• potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
• platný doklad totožnosti,
• splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
• ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z Obchodného registra SR alebo živnostenský list,
• overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti – v prípade, ak je vozidlo na leasing,
• ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite).

Ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1, M1G, N1 a  N1G držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – na polícii sa musíte preukázať aj ORIGINÁLNÝM ROZHODNUTÍM s pečiatkou o nadobudnutí právoplatnosti.

1. Ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1, M1G, N1 a  N1G držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán Policajného zboru nevyberá správny poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie.

2. Ak nebol na kúpu motorového vozidla poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a  zároveň ak je držiteľ vozidla držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s  ťažkým zdravotným postihnutím, orgán Policajného zboru vyberá poplatok za zápis prvého držiteľa vozidla podľa najväčšieho výkonu motora:

3. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vykonanie zmien a vydanie príslušných dokladov, t. j. osvedčenie o  evidencii časť II, štandardné vydanie osvedčenia o  evidencii časť I  a  doručenie osvedčenia o  evidencii časť I  na určenú adresu. Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o urýchlené vydanie osvedčenie o  evidencii časť I do dvoch pracovných dní, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 68a písm. c) sadzobníka vo výške 30 €.

4. Za pridelenie evidenčného čísla a  vydanie tabuľky s evidenčným číslom orgán Policajného zboru vyberie poplatok a) za štandardnú tabuľku s evidenčným číslom podľa položky 76 písm.
a) sadzobníka vo výške 16,50 € za každú tabuľku,
b) za tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno Z určenú pre motorové vozidlo kategórie Ps a  Ls podľa položky 76 písm.
c) sadzobníka vo výške 33 € za každú tabuľku, c) ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada pri prihlásení vozidla do evidencie o  pridelenie voliteľného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s voliteľným evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 76 písm. d) vo výške 165,50 € za každú tabuľku, pričom prihlásenie vozidla vrátane výberu príslušného poplatku vykoná až po doručení tabuľky s voliteľným evidenčným číslom,
d) ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada pri prihlásení vozidla do evidencie o  vydanie plastovej tabuľky s  evidenčným číslom, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 76 písm.
e) vo výške 182 € za zadnú tabuľku (platí aj pre plastovú tabuľku s voliteľným evidenčným číslom) a za prednú tabuľku poplatok podľa položky 76 písm. a) sadzobníka vo výške 16,50 € alebo poplatok podľa položky 76 písm. d) sadzobníka vo výške 165,50 €, pričom prihlásenie vozidla vrátane výberu príslušného poplatku vykoná až po doručení tabuľky s voliteľným evidenčným číslom,
e) ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o vydanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 76 písm.
g) sadzobníka vo výške 16,50 €, pričom prihlásenie vozidla môže vykonať aj pred doručením tejto tabuľky.

5. Zápis držiteľa motorového alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutím súdu a  zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov vykoná orgán Policajného zboru bez vybratia poplatku a v takomto prípade orgán Policajného zboru vyberie len príslušný poplatok za tabuľky s evidenčným číslom, ak je evidenčný úkon spojený s vydaním tabuliek.

6. Ak pred prihlásením dosiaľ neevidovaného vozidla alebo jednotlivo dovezeného vozidla vlastník vozidla žiada o  zápis spájacieho zariadenia, ktoré nie je zapísané v predloženom osvedčení o evidencii časť II, orgán Policajného zboru nevyberá správny poplatok za vydanie osvedčenia o evidencii zo svojich skladových zásob. Ak sa však uplatňuje postup za urýchlené vydanie osvedčenia o evidencii časť I, orgán Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 30 €. Zároveň orgán Policajného zboru vyberie poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie a za vydanie tabuľky s evidenčným číslom.

7. Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osved- čenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 30 €.

Spracovala Janka Truhlíková Prekopová

Archív z čísla časopisu Apríl – Máj 2017 nájdete tu. 

Čítajte aj náš informačný portál Inak obdarení

Informačný portál Inak obdarení