Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Apríl 2016 Poradíme-usmerníme Potrebujete odpovede na Vaše otázky?

Daňový úrad a registračná povinnosť osobných asistentov

Je povinný osobný asistent registrovať sa na daňovom úrade?
Zákon o správe daní a poplatkov podľa §31 Registračná a  oznamovacia povinnosť daňových subjektov určuje každému osobnému asistentovi povinnosť zaregistrovať sa u  svojho správcu dane – podľa miesta trvalého bydliska. Do 30 dní od podpisu zmluvy o výkone osobnej asistencie je povinný podať prihlášku k registrácii daňovníka fyzickej osoby. Daňový úrad mu potom pridelí daňové identifikačné číslo a o registrácii vydá osvedčenie. Takáto registrácia sa dá absolvovať aj písomnou formou, stačí poslať vyplnené tlačivo poštou.

Príklad: Ak daňovník začal v  januári 2016 vykonávať činnosť osobného asistenta, má tento daňovník z dôvodu začatia vykonávania činnosti osobného asistenta povinnosť požiadať správcu dane, čiže príslušný daňový úrad o  registráciu! Osobný asistent má povinnosť požiadať o  registráciu do  konca kalendárneho mesiaca po skončení mesiaca, v ktorom začal vykonávať činnosť osobného asistenta. To znamená, že daňovník je povinný požiadať o registráciu do konca februára 2016. V prípade neregistrácie hrozí pokuta najmenej 60,-€.Podlieha príjem z osobnej asistencie dani z príjmu? 
Príjem z  osobnej asistencie podlieha dani z  príjmu podľa zákona o  dani z  príjmov. Osobná asistencia je príjmom z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním. Osobný asistent má teda povinnosť platiť daň z príjmu osobnej asistencie a podať daňové priznanie. Daňové priznanie sa podáva v zá- vislosti od výšky dosiahnutého príjmu za rok a teda nemusí sa to týkať všetkých osobných asistentov.

Po ukončení výkonu osobnej asistencie sa musím odhlásiť z registrácie? 
Ak osobný asistent ukončí výkon osobnej asistencie a ďalej už nebude vykonávať túto činnosť je potrebné odhlásiť sa písomne na  príslušnom daňovom úrade v lehote do 30 dní od ukončenia činnosti a požiadať o zrušenie registrácie. Ako preukázateľný doklad je vhodné použiť potvrdenie, prehlásenie od  osoby s ŤZP, ktorej vykonával osobnú asistenciu, že bola ukončená činnosť osobného asistenta tým a tým dňom. Dôvod nie je potrebné udávať. V tejto lehote predloží osobný asistent správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii. Osobný asistent ako daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do  15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o  zrušení registrácie.

Záver: Podľa §49a ods. 6 zákona o dani z príjmov ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, potom je osobný asistent – daňovník povinný požiadať správcu dane o zrušenie registrácie. To znamená, že ak došlo ku skončeniu výkonu osobnej asistencie, daňovník je povinný podať žiadosť o zrušeniu registrácie.

 

Archív článkov z Aprílového čísla 2016 nájdete tu

časopis Apríl 2016

Čítajte aj náš informačný portál Inak obdarení

Informačný portál Inak obdarení

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie