Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Máj 2016 Poradíme-usmerníme Potrebujete odpovede na Vaše otázky?

Čo chcete vedieť o peňažnom príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Máme bariéry v byte, ktoré znemožňujú pohyb na  vozíku, mám nárok na  príspevok na úpravu bytu?
O peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže môžete požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ak chcete odstrániť existujúce bariéry, napr. v kúpeľni, kuchyni a podobne.

Príspevok je možné získať aj na úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže, ako aj úpravy prístupu k  výťahu v bytovom dome. Záleží od  bariér, ktoré vám znemožňujú voľne sa pohybovať po  byte. Môže ísť nielen o prahy a úzke dvere, ale aj o šmykľavú podlahu, nevyhovujúce sanitárne zariadenie, ale aj úprava kuchynskej linky a podobne.

Môže sa stať, že mi peňažný príspevok nepriznajú? 
Áno, môže. Peňažný príspevok vám úrad neprizná, ak by išlo o vybudovanie úplne nové- ho objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod, alebo ak by išlo len o úpravu z dôvodu opotrebovania a  prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti úpravy. Peňažný príspevok úrad neposkytne aj v prípade ak by váš príjem ako osoby s ŤZP a spoločne posudzovaných osôb prevyšoval päťnásobok sumy (t.č. 990,45€) životného minima. Peňažný príspevok sa neprizná ani na tie úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, ktoré boli vykonané pred dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o  týchto peňažných príspevkoch. To znamená, že nemôžete najskôr urobiť úpravy a následne žiadať o príspevok.

Čo sa považuje za bariéry? 
Podľa zákona o  peňažných príspevkoch na  kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky, pre ktoré sa osoba s ŤZP nie je schopná premiestňovať, orientovať, dorozumievať a  zabezpečiť si sebaobsluhu. Ako som spomenula, sú to nielen prahy, úzke alebo nevyhovujúce dvere, nevyhovujúca šmykľavá podlaha, nevyhovujúca kúpeľňa, kuchyňa, vstup do bytu, domu, garážová brána, vstup do garáže atď.

Kde treba podať žiadosť a čo k nej doložiť? 
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie a k žiadosti treba doložiť lekársky nález, potvrdenie o  príjme, čestné prehlásenie o  majetku a  iné doklady, ktoré určí úrad. Tlačivo je možné získať priamo na úrade, prípadne si ho stiahnuť z internetu. Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže („predfaktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav.

Ako prebieha schvaľovanie žiadosti? 
O tom, či máte nárok na tento peňažný príspevok rozhoduje váš zdravotný stav, ako aj príjem a  samozrejme bariéry, ktoré potrebujete odstrániť. Preto prebieha posudzovací a  rozhodovací proces. Úradníci prídu do bytu a zhodnotia či vaša žiadosť je oprávnená alebo nie a  čo uznajú ako prekážky a bariéry ktoré treba príspevkom odstrániť. Ak je podkladom na  rozhodnutie o  peňažnom príspevku na  kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania, t.j. odo dňa podania, prevzatia písomnej žiadosti a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní. Odporúčam žiadosti podávať písomne s potrebnými dokladmi najlepšie poštou doporučene a kópie si vždy odložiť doma.

Môžem žiadať o peňažný príspevok opakovane? 
Peňažný príspevok je možné poskytnúť aj viac krát na  rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, pričom súčet týchto peňažných príspevkov nesmie v  období siedmich rokov presiahnuť:
• 6  638,79€, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu bytu alebo rodinného domu,
• 659,70€, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu garáže. Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.
Pri určovaní výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažné- ho príspevku na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a  zariadení, ktoré vydalo ministerstvo a nájdete to na tejto web stránke: (https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/opatrenie-6_2009zz.pdf)

Dokedy od poskytnutia príspevku musím vykonať úpravu? 
Vykonať úpravu bytu, rodinného bytu alebo garáže treba do šiestich mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku, najneskôr však do deviatich mesiacov, ak úpravu nie je možné vykonať z dôvodov na strane osoby, ktorá vykonáva úpravy. Následne je potrebné vykonať vyúčtovanie peňažného príspevku do 30 dní od skončenia úpravy.

Čo okrem žiadosti treba úradu doložiť?
Úradu treba predložiť doklad o cene úpravy („predfaktúra“), od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav. Ak je potrebné, tak predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôžete dať upraviť byt, rodinný dom alebo garáž v lehote šiestich mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže z  dôvodov na  strane osoby, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav. Písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného prí- spevku na kompenzáciu.

Dôležité upozornenie 
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak sa vykonanie úprav alebo vyúčtovanie neuskutočnili v stanovených lehotách, ak sa úpravy neuskutočnili v rozsahu uvedenom v komplexnom posudku, ak zmení trvalý pobyt alebo ak pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia príspevkov predá, daruje alebo prenajme byt, rodinný dom alebo garáž inej osobe alebo nevyužíva upravený byt, rodinný dom alebo garáž. Ak osoba s ŤZP zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatňuje poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve vo výške 50% z úhrnu poskytnutých príspevkov alebo z  ich pomerných častí, ak predmetom konania o dedičstve je upravený bytu, rodinný dom alebo garáž.
Ak osoba s ŤZP zomrie pred začatím stavebných prác, uplatňuje sa pohľadávka v konaní o dedičstve v plnej výške poskytnutého pe- ňažného príspevku, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je byt, rodinný dom alebo garáž predmetom konania o dedičstve.

Ľudmila Gričová

 

Archív článkov z Májového čísla 2016 nájdete tu

Čítajte aj náš informačný portál Inak obdarení

Informačný portál Inak obdarení

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie