Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Január 2014 Poradíme-usmerníme

Chcete ísť do invalidného dôchodku a neviete, aké doklady budete potrebovať?

Sociálna poisťovňa v posledných mesiacoch riešila viacero sťažností od žiadateľov. Ak trpia viacerými ochoreniami, myslia si, že im body za tieto ochorenia zrátajú a tým aj zvýšia invalidný dôchodok. Zákon však takýto postup neumožňuje. Na Slovensku poberá invalidný dôchodok vyše 227-tisíc ľudí.

Za invalidného sa človek považuje vtedy, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (ak trvá dlhšie ako rok) pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %.
Jednotlivé zdravotné postihnutia a ich percentuálne ohodnotenie uvádza zákon.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak trpíte viacerými ochoreniami, percentá sa nesčítavajú.,, V takomto prípade je možné mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na ostatné zdravotné postihnutia len zvýšiť, a to najviac o 10 %,“uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Zdravotný stav žiadateľa o dôchodok hodnotí posudkový lekár na základe písomnej žiadosti. Tú treba podať na pobočke poisťovne podľa miesta trvalého pobytu.

Priemerný dôchodok s invaliditou do 70 % bol ku koncu roka 2012 189,32 € a dôchodok s invaliditou nad 70 % bol 332,46 €. Pre zaujímavosť, najvyšší vyplácaný invalidný dôchodok je 1 216,60 €.
Invalidní dôchodcovia môžu súčasne poberať aj vdovský alebo sirotský dôchodok.

,,Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na invalidný dôchodok a na vdovský/vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší v sume jednej polovice,“ dodal hovorca Višváder.

Potrebné doklady

Na spísanie žiadosti:
– platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
– tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom
– doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom) alebo potvrdenie školy odkedy až dokedy štúdium trvalo
– vojenská knižka alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou
– rodné listy detí, prípadne rozhodnutie o tom, že dieťa bolo prevzaté do náhradnej starostlivosti rodičov, a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia

K žiadosti treba priložiť:
– potvrdenie o všetkých obdobiach, keď ste boli v evidencii nezamestnaných pred 1. januárom 2001; poberali ste podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003
– hodnoverný doklad o chýbajúcom období zamestnania, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy zamestnanie trvalo
– potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení
– ďalšie doklady podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide
– žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet dôchodcu v banke, ak nežiada dôchodok poukazovať v hotovosti prostredníctvom pošty

Najčastejšie chyby žiadateľov
– žiadateľ neprinesie všetky potrebné doklady (napr. potvrdenie o období štúdia, doklad
– chýbajúcej dobe zamestnania, rodný list dieťaťa), čo má za následok ďalšie zisťovanie a predlžovanie konania
–  uvedie nepresné alebo neúplné údaje, ktoré treba neskôr zisťovať
– chýba tlačivo „Poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke“ potvrdené bankou, do ktorej sa má dôchodok poukazovať, ak poistenec nežiada o poukazovanie dôchodku v hotovosti
– nepredloženie potrebných lekárskych správ a nálezov

Výšku dôchodku ovplyvňuje
– obdobie dôchodkového poistenia získané do vzniku invalidity
– dopočítané obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku
– vymeriavacie základy dosiahnuté v rozhodujúcom období
– aktuálna dôchodková hodnota (ADH)
–  % miery poklesu schopnosti pracovať

Dokedy rozhodnú?
Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti o dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začiatku konania.
V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo musia žiadateľovi písomne oznámiť. Priemerná dĺžka vybavenia žiadosti v roku 2012 bola 32 dní od podania žiadosti.
Konanie sa začína spísaním žiadosti, pričom pobočka Sociálnej poisťovne spíše žiadosť o dôchodok  a posúdi invaliditu žiadateľa plynule za sebou v jeden deň.

Zdroj: www.socpoist.sk

 

Články Január 2014

 

Informačný portál čítajte tu.
close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie