Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Január-Február-Marec 2019 Peter Hraško

Charitatívny bazár ADELI Medical Center a Nadácie ADELI

Ak po našich myšlienkach a slovách nenasledujú skutky, podobáme sa stromu, ktorý má síce listy, no neprináša žiadne ovocie.

Sociálnej zodpovednosti bolo venovaných množstvo medzinárodných konferencií, panelových diskusií, napísaných veľa odborných i popularizačných kníh, avšak ak nie sme schopní empaticky vnímať, počúvať a uvažovať, ani si nevšimneme ako naše konanie postupne skĺzne k prázdnemu aktivizmu, neschopnému odpovedať na potreby druhých. Už v samotnom našom bytí je zakódovaný vzťah k  druhým. Od narodenia sme na túto pomoc odkázaní, a bez nej nemôžeme a nedokážeme existovať. Každý z nás je odkázaný na starostlivosť, dôvernosť i lásku, ktoré sú základom pre pomoc druhým. Naše životy by sa preto z týchto dôvodov mali odvíjať v solidarite a spätosti s druhými, pretože ako povedal Goethe, citujem „Iba všetci ľudia pospolu žijú svoju ľudskosť“.

A kvôli tomu k samotnej podstate človeka zároveň patrí, že nesmie, nemal by, zatvárať oči pred potrebami druhých, ale naopak, že musí zasiahnuť, keď vidí, respektíve cíti, že druhí potrebujú pomoc.
Na týchto základoch humanizmu a solidárnosti vznikol spoločný projekt medzinárodného rehabilitačného centra ADELI Medical Center Piešťany a Nadácie ADELI. 
Poslaním a nosnou myšlienkou ich bohatej činnosti je pomáhať pacientom pri začleňovaní sa do života a následne k sebestačnosti. Jedná sa o unikátnu myšlienku, vďaka ktorej svojim pacientom v symbióze poskytujú starostlivosť nielen o  telo, ale aj o dušu, čo im umožňuje žiť plnohodnotný a šťastím naplnený život. Snažia sa, aby pacienti napriek svojim vážnym zdravotným problémom si vštepili vnútorný postoj Erazmusa Rotterdamského, ktorý hovorí, citujem „Základom šťastia je chcieť byť tým, kým si“. Ďalšou nadstavbou voči ostatným je myšlienka sociálnej inklúzie, ktorá je v našej spoločnosti stále ešte v plienkach. Snažia sa byť nápomocní v procese integrácie a inklúzie, pričom presadzujú a obhajujú práva ľudí s postihnutím, aby títo ľudia mohli viesť vydarený život.

Hore uvedené myšlienky priviedli ADELI Medical Center Piešťany a Nadácie ADELI k myšlienke zorganizovať charitatívny bazár, ktorý by pomohol pacientom i  budúcim pacientom ADELI získať peniaze na liečbu, pretože títo ľudia, aj keď fyzicky slabí, sú veľkými bojovníkmi , ktorí nečakajú nečinne so založenými rukami a napriek problémom si našli nielen zmysel života, ale aj sami sa snažia byť sebestační. Zároveň má toto podujatie slúžiť k nadväzovaniu kontaktov a  výmene názorov i skúseností so zdravou časťou spoločnosti.

Tohtoročný bazár bol už v poradí tretím. Pilotný prebehol priamo v Piešťanoch a minulý rok sa presťahoval do CITY Aréna v Trnave. Jeho nosnou myšlienkou bol prepracovanejší výber rodín. Zdôrazňujem rodín, pretože ADELI Medical Center Piešťany a Nadácia ADELI podporujú integritu liečebného programu, do ktorého okrem pacienta zapájajú kvôli zlepšeniu kvality aj rodinných príslušníkov, čo sa prejavuje najmä na duševnom zdraví pacientov.

Bazár sa uskutočnil 27. októbra od 10,00 do 17,00 v priestoroch City Aréna v Trnave.
Celým podujatím prítomných sprevádzala moderátorka Gabriela Horváthová, umelecké meno „Gabriela Giotto, vďaka ktorej malo podujatie svoju nezameniteľnú atmosféru. Predávajúci so svojimi rodinami mali dostatočne veľký priestor, kde mohli prezentovať nielen svoje výrobky, ale aj sami seba. Vďaka vzdušným priestorom mali návštevníci podujatia možnosť nerušene si vyberať s mnohých krásnych vecí, ale aj s predávajúcimi diskutovať. Žiadna kniha, brožúra či film nenahradí osobné stretnutie, čo Trnavčania aj využili. A tak spoločne sa vytvorila príjemná atmosféra, v ktorej záujem o výrobky sa striedal so záujmom o predávajúcich. Padali otázky, vďaka diskusiám sa obrusovali hrany a aj keď sme sa nachádzali v mamuťom nákupnom centre, vo vzduchu nevoňali len koláčiky, ktoré niektorí ponúkali, ale najmä omamné vône porozumenia, vďačnosti, solidárnosti, empatie a pokory. Ľudia nadväzovali osobné kontakty, vymieňali si skúsenosti i názory a to všetko pokojne, so vzájomnou úctou i pochopením, čo duchovne obohacovalo obidve strany.

A v takejto príjemnej atmosfére až prirýchlo, ušiel čas a prišiel hlavný bod programu i celého podujatia, krst charitatívneho kalendára ADELI, ktorého modelmi a modelkami sa stali pacienti ADELI Medical Center, ktorí si fotenie náležite užívali, o čom sa môžete presvedčiť aj Vy, ak podporíte dobrú vec a kalendár si zakúpite. Výťažok z jeho predaja bude použitý ako finančná pomoc pacientom.


Krstnou mamou bola Veronika Vadovičová, ktorá je najúspešnejšou slovenskou paraolympijskou reprezentantkou, t.j. strelkyňou. Svoju úlohu zvládla s noblesou a zároveň svojou osobnou prítomnosťou prispela veľkou mierou k príjemnej atmosfére. Následne vystúpili hudobní hostia, spevák Martin Císar i country spevák Allan Mikušek a vynikajúca detská tanečná skupina Streetbeats Crew, ktorí prišli podporiť dobrú vec.

Ani po ukončení hlavného programu atmosféra neochabla a napriek tomu, že viacerí už boli mierne unavení, atmosféra, ktorá vládla na podujatí ich nabíjala spokojnosťou i šťastím, vďaka čomu sa podujatie ukončilo až o piatej večer. Myšlienka je počiatok, ale ak sa jej nechytia zapálení a  obetaví ľudia, je to iba prázdne gesto.

Preto by som sa chcel touto cestou veľmi pekne poďakovať kolektívu ADELI Medical Center Piešťany a Nadácie ADELI, konkrétne marketing manager pani Silvii Lackovej, správkyni Nadácie pani Ing. Zuzane Novákovej MBA., projektovej koordinátorke pani PaedDr. Zuzane Šmachovej a pani Jane Labanicovej Sabovej, bez obetavosti ktorých by podujatie nielenže nevzniklo, respektíve nemalo takú vysokú úroveň, akú malo. Ďalej by som sa chcel poďakovať hlavným spoluorganizátorom podujatia a  to Nadácii ZSE a nákupnému centru CITY ARENA, pani Rodane Péčiovej. Osobitne by som si dovolil čo najúprimnejšie sa poďakovať dvom skupinám, bez ktorých by bazár nemal tú správnu esenciu a duchovný náboj. Tou prvou sú rodiny pacientov a tou druhou sú samotní návštevníci podujatia. Veľmi si vážim, že rodiny, ktoré sa na podujatí zúčastnili si našli čas a neuprednostnili svoje osobné aktivity. Spoločne všetci návštevníkom podujatia ukázali, že to nie je iba o jedincovi, ktorí je ťažko chorý, ale o celej jeho rodine, ktorá mu nielen pomáha, ale pre neho predstavuje dôležité duchovné puto a pokojný prístav, kde nachádza vnútorný pokoj. Zároveň veľká vďaka patrí aj tým návštevníkom CITY Arény, ktorí si našli toľko času, aby podujatie nielen navštívili a svojou prítomnosťou podporili zúčastnených, ale aj prostredníctvom rozhovorov a  výmeny názorov sa lepšie oboznámili s ich životmi a poskytli im dôležitú duchovnú podporu.

Sponzormi podujatia boli firmy SEDITA (poskytnutie sladkostí) a  VINO MRVA & STANKO a  VINO NITRA (poskytli víno na krst podujatia).

Charitatívny bazár síce oficiálne skončil, ale už v  priebehu neho sa rodili nové nápady a  inšpirácie ako skvalitniť a  zatraktívniť nasledujúci ročník. Nejde pritom o nič prvo plánované, práve naopak. Títo ľudia si nedokážu proste zatvárať oči. Nedokážu sa tváriť, že druhí sa ich netýkajú. Ak by to urobili, búrilo by sa v nich svedomie. Aj keď žijeme vo čoraz silnejšom technokratickom svete plnom individualizmu, ľahostajnosti a  nezáujmu o druhých, je dôležité si uvedomiť, že toto všetko nám škodí. Ak sa nestaráme o ľudí vôkol nás, nikdy nenájdeme v živote vnútorný mier. Je pravdou, že samozrejme nemôžeme pomôcť všetkým, no kto zatvára oči, nikdy nenájde pokoj, pretože koná proti svojmu bytiu je vnútorne rozpoltený. Je našou povinnosťou zasadiť sa jeden za druhého a ak tak nečiníme, konáme proti vlastnému svedomiu, t.j. škodíme sami sebe.

Ako povedal významný filozof Ferdinand Ebner, citujem „Nemáme žiť popri ľuďoch, ale s ľuďmi. Alebo ešte lepšie, žime jeden pre druhého.“

Ing. Hraško Peter
Foto: Ivana Drozdová

Články v čísle Január-Február-Marec 2019 čítajte tu. 

Archív článkov z časopisu Inak obdarení Január-Február-Marec 2019

Články z časopisu Inak obdarení čítajte na informačnom portáli s rovnakým názvom.