Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – zákon č. 447/2008 Z. z. § 40 ods. 18 o Peňažných príspevkoch na opatrovanie.

Dnes by som Vám drahí čitatelia chcela predstaviť jeden zákon, ktorého dopad na svoj život s dieťaťom s autizmom alebo iným postihnutím môžete niekedy pocítiť na vlastnej koži. Ako opatrovatelia svojich detí ste podpísali na ÚPSVR papier, že v prípade akýchkoľvek zmien do 8 dní príslušný úrad upovedomíte o tejto skutočnosti a takou zmenou je aj fakt, že vaše dieťa pobudne napríklad v nemocnici viac …
Čítať ďalej Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – zákon č. 447/2008 Z. z. § 40 ods. 18 o Peňažných príspevkoch na opatrovanie.

Kto alebo čo je pracovný asistent

Pracovný asistent sa môže poskytnúť zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí sú osoby so zdravotným postihnutím so zmenenou pracovnou schopnosťou pomoc pri vykonávaní ich zamestnania/samostatne zárobkovej činnosti a  osobných potrieb počas pracovného času.  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá …
Čítať ďalej Kto alebo čo je pracovný asistent

Kto môže žiadať o elektrický vozík?

1) Vozík elektrický určený prevažne pre interiér je indikovaný pri chorobnom stave a  pri závažnom postihnutí dolných končatín, ktoré znemožňuje poistencovi samostatnú lokomóciu a súčasné závažné postihnutie horných končatín mu neumožňuje ovládanie mechanického vozíka, a to ani mechanizmom pre ovládanie vozíka jednou rukou. Je určený na obmedzenú lokomóciu v rámci zúženého bezbariérového interiéru hlavne po rovine za predpokladu zvládnutia fyziologického sedu. …
Čítať ďalej Kto môže žiadať o elektrický vozík?

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, je možné poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej …
Čítať ďalej Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Platenie poistného

Aké poistné štát platí za poistencov štátu a v akej výške. Štát platí za fyzickú osobu poistné: • na starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 4% príslušnej DSS), • na invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu, • do rezervného fondu solidarity 2% z vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie je: • pre fyzickú …
Čítať ďalej Platenie poistného

Oslobodenie od úhrady za diaľničnú známku

ZÁKON z 27. novembra 2013 o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v § 7 hovorí o oslobodení od úhrady diaľničnej známky toto: Od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu a to podľa §17 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. V praxi to bude znamenať, že všetky osoby s ŤZP, ktoré sú …
Čítať ďalej Oslobodenie od úhrady za diaľničnú známku

Životné minimum sa od 1.7.2014 nezvýši a tým ani peňažné príspevky

Sumy životného minima sa od 1. júla 2014 nezvýšia, rozhodlo o tom MPSVR SR. Výška, resp. zmena životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu je sumou, od ktorej sa odvíjajú ďalšie veličiny, ako sú peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, výška daňového bonusu, výška prídavku na  dieťa, výška príplatku k  prídavku, výška nepostihnuteľnej sumy pri exekučných zrážkach a iné. …
Čítať ďalej Životné minimum sa od 1.7.2014 nezvýši a tým ani peňažné príspevky

Upozornenie na krádeže preukazov ŤZP a parkovacích preukazov

Upozorňujeme osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, že v poslednom období dochádza najmä vo veľkých obchodných centrách, supermarketoch ku krádežiam osobných dokladov osôb s  ťažkým zdravotným postihnutím. Zlodeji sa zameriavajú na  preukazy ŤZP a tieto falšujú a potom speňažujú… Rovnako sa kradnú z aut ŤZP parkovacie preukazy, falšujú sa a údajne speňažujú, teda predávajú sa „zdravým“ osobám, ktoré potom parkujú na vyhradených parkoviskách, …
Čítať ďalej Upozornenie na krádeže preukazov ŤZP a parkovacích preukazov

Ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na pomoc druhých

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na účely tohto zákona, ak je odkázaná na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách. Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na  pomoc inej fyzickej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti o seba, starostlivosti o domácnosť alebo pri realizovaní …
Čítať ďalej Ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na pomoc druhých

Opatrovateľská, prepravná a odľahčovacia služba

Opatrovateľská služba Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na  pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na  úkony sebaobsluhy, starostlivosti o  domácnosť a  úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít. Rozsah pomoci v  týchto …
Čítať ďalej Opatrovateľská, prepravná a odľahčovacia služba