Spoločnými silami zvládneme všetko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Kategória: Peňažné príspevky z UPSVaR

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP. Osoba, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do  zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb).  Podmienky nároku Peňažný […]

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na: • úpravu domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu, • odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby […]

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. ​Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením hygieny sú výdavky na bežnú osobnú hygienu a hygienu […]

Zisťovanie prijmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

Zisťovanie prijmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP. Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí […]

Vhodnú pomôcku z ÚPSVaR je možné získať aj inak

Vhodnú pomôcku z ÚPSVaR je možné získať aj inak

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení. Vrátenú funkčnú pomôcku alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná. […]

Viete aké sú povinnosti poberateľov peňažných príspevkov?

Viete aké sú povinnosti poberateľov peňažných príspevkov?

Osoba, ktorá je účastníkom právnych vzťahov vo veciach kompenzácie, preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu, je povinná: a) preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu, b) na výzvu príslušného úradu preukázať výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny […]

Lekárska a sociálna posudková činnosť

Lekárska a sociálna posudková činnosť

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Lekárskou posudkovou činnosťou sa:  • hodnotí a posudzuje zdravotný stav, jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie osoby, • určuje miera funkčnej poruchy, • posudzujú sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií, ktoré má […]

Žiadosť z UPSVaR na kúpu pomôcky

Žiadosť z UPSVaR na kúpu pomôcky

V prvom rade potrebujete tlačivá z ÚPSVaR: • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu, • Lekársky nález, ktorý dáte vyplniť obvodnému lekárovi. On priloží najnovšie lekárske náleze od odborných lekárov (neurológ, psychologické vyšetrenie, ak je možnosť aj psychiatrické), odporučenie zo školy, prípadne z centra, […]

Peňažný príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri: • úkonoch sebaobsluhy, • starostlivosti o domácnosť, • realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Oprávnená […]

Vrátenie peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Vrátenie peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento peňažný príspevok, alebo jeho pomernú časť, ak pred uplynutím siedmich rokov od jeho poskytnutia: • predá alebo daruje zdvíhacie zariadenie, • zaviní jeho stratu alebo nefunkčnosť, • je povinná vrátiť zdvíhacie zariadenie subjektu, […]