Spoločnými silami zvládneme všetko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Kategória: Centrum samostatného života

Práva pacientov

Práva pacientov

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie je „zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a  sociálnej pohody a  nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia“. Každý je zodpovedný za ochranu a podporu vlastného zdravia, ale zároveň sa očakáva, že spoločnosť k tomu zabezpečí primerané podmienky. Každý má právo na  zdravé životné podmienky a  […]

Preč so špecialistami

Preč so špecialistami

Čím je naše postihnutie rozsiahlejšie, tým viac sme považovaní za „chorých“, a tým viac si spoločnosť myslí, že nás musia ovládať a  rozhodovať o  nás odborníci. Spoločnosť vyvinula množstvo povolaní, ktorých úlohou je prispôsobiť nás a  vychovať nás na  svoj obraz. Sú to lekári, sociálni pracovníci, psychológovia, […]

Ako to bolo a je na Slovensku?

Ako to bolo a je na Slovensku?

Do  roku 1989 existovali na  Slovensku rôzne formy starostlivosti o ľudí s postihnutím, ktoré boli skôr zamerané na ústavnú starostlivosť a na opatrovateľskú službu v domácom prostredí. Väčšina z nás bola izolovaná od spoločnosti, odsúdená na doživotie v ústavoch alebo doma medzi štyrmi stenami. V ústavoch sa o nás staral zdravotnícky personál a sociálni pracovníci, ktorí riadili naše […]

Preč s inštitúciami

Preč s inštitúciami

Keďže nás považujú za „chorých“, prevažuje názor držať nás v izolácii od sveta – v ústavoch, domovoch sociálnych služieb, v rôznych staniciach opatrovateľskej služby, zvláštnych chránených pracoviskách, v špeciálnych školách, kam nás treba voziť špeciálnou prepravnou službou… Okolo nás, resp. na riešenie našich problémov vznikli […]

Diskriminácia postihnutých

Diskriminácia postihnutých

Všade na svete sú ľudia s postihnutím diskriminovaní. Diskriminácia znamená rozdielne zaobchádzanie – môžeme chodiť do špeciálnych škôl, môžeme pracovať v chránených dielňach, môžeme bývať v domovoch sociálnych služieb, môžeme sa prepravovať špeciálnou prepravou… (ak vôbec môžeme). Výsledkom je horšie vzdelanie, nižšie príjmy, minimálna výška […]

Čo znamená nezávislý spôsob života

Čo znamená nezávislý spôsob života

Nezávislý spôsob života znamená, že ľudia s postihnutím majú možnosť rovnocenného výberu v oblasti sociálnej, politickej, ekonomickej a kultúrnej rovnako ako nepostihnuté osoby. My sme sa rozhodli termín „Independent“ prekladať ako samostatný, čo lepšie vystihuje jeho podstatu než nezávislý. Každý jednotlivec a každé postihnutie je iné, preto […]