Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Október-November-December 2018 Peter Hraško

Bicyklovali sme pre Ninku

Našou úlohou je osobne sa vo svojom živote pričiniť o to, aby sa tento svet stal o niečo svetlejším, hrejivejším a ľudskejším. Nie sme na svete iba sami pre seba. Ak budeme pozorne načúvať tichým impulzom svojho srdca, potom pocítime, čo dobré môžeme urobiť pre druhých a potom sa budeme cítiť povolaní k tomu uskutočniť taký, alebo onaký projekt.

Napríklad projekt lásky k blížnemu.
Tak sa zrodila i myšlienka Centra Svetielko, zapojiť sa do grantového programu Nadácie ZSE Búrajme bariéry. Neváhali ani chvíľku a okamžite sa do tohto charitatívneho projektu, t.j. grantu zapojili. Grant bol zameraný na podporu a utužovanie medziľudských vzťahov aktivizovaním komunity na pomoc hendikepovaným ľuďom.Centrum Svetielko je centrum pre hendikepované a viacnásobne postihnuté deti, v ktorom dennodenne pomáhajú deťom v ich napredovaní a súčasne sa snažia spájať rodiny i komunitu, v ktorej žijeme a to organizovaním aj takýchto spoločných akcií na podporu integrácie a rozvoja detí so špeciálnymi potrebami, aká sa uskutočnila 1.7.2018 v Bratislave, v priestoroch Eurovei.Impulzom pre uskutočnenie uvedenej charitatívnej akcie, ktorej organizátorom bolo Centrum Svetielko, za finančnej podpory Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA, bola myšlienka pomôcť 4 ročnej ťažko chorej Ninke z Bratislavy.Ninka sa predčasne narodila v 27 týždni, bábätko malo váhu 630g, čo nie je práve ten najlepší štart do života. No pridružili sa aj ratinopatia, nekrotizujúca enterokolitída (NEC), šedý zákal a strata zraku na ľavom očku, strata sluchu na pravom ušku, kvadruparéza, hyper a hypotonia. Ninka však statočne bojuje, nevzdáva sa, snaží i učí sa, pekne napreduje a to najmä vďaka komplexnej starostlivosti terapeutov a celého kolektívu Centra Svetielko.

Charitatívna akcia ako všetky podobné podujatia Centra Svetielko bola poňatá komplexne, kde sa myšlienka finančnej pomoci prelínala s myšlienkou psychickej podpory Ninky a jej rodičov, so snahou o integráciu detí so špeciálnymi potrebami do spoločnosti, čo je v našej spoločnosti ešte veľmi zriedkavo prakticky uskutočňovaná myšlienka.
Podujatie otvorila Lucia Hablovičová, ktorá akciu moderovala a vďaka ktorej tento charitatívny projekt dýchal príjemnou atmosférou i dobrou náladou. Následne umelkyňa Martina Šedlbauer odovzdala Ninke s rodičmi jeden zo svojich obrazov ako psychickú podporu a podujatie začalo doslovne naberať na svojich obrátkach, pretože pedále bicyklov sa počas štyroch hodín neprestali vďaka ľuďom z Centra Svetielko i moderátorke krútiť.
Okoloidúci mohli Ninku podporiť nielen dobrovoľným finančným príspevkom, ale aj naplnením výzvy „Vybicykluj si ovocný nápoj a pomôž Ninke“.

Boli pripravené dva špeciálne bicykle, ktoré nezištne poskytla firma BIKELAB, na ktorých si mohli všetci vybicyklovať svoj vlastný koktail.
Na začiatku si mohli podľa svojej chuti vybrať zloženie nápoja a potom sa už bolo treba iba oprieť do pedálov. Atmosféra vďaka všetkým zúčastneným bola vynikajúca, smiech sa prelínal s povzbudzovaním a motivoval ďalších a ďalších.
V jednej chvíli sa zdalo, že deti zahanbia svojich rodičov v účasti, tí sa však aj vďaka vynikajúcej atmosfére zahanbiť nedali a tak až do záverečných minút bicykle neodpočívali a často sa stávalo, že si záujemcovia museli aj chvíľku počkať.
V priebehu podujatia riaditeľka Centra Svetielko pani Mária Šárossyová poskytla rozhovor moderátorke, v ktorom predstavila Centrum a zúčastneným priblížila jeho zameranie a činnosť, vízie na ktorých stavajú i plány do budúcnosti.

Akciu prišli podporiť aj spriaznené organizácie ako napríklad dievčatá z OZ Prima, ktoré sa venuje riešeniu drogovej problematiky. Činnosť OZ je zameraná na terénnu sociálnu prácu v ich Kontaktnom centre, ďalej kolegyne z odboru a mnoho ďalších skvelých ľudí. Zúčastnené deti boli odmenené vďaka divadlu TUŠ, Barborka Zamišková a Viktória Jenčková, ktoré im zahrali dve krásne rozprávky a dokonca im umožnili priamo zapojiť sa do deja.

Charitatívnu akciu organizovalo Centrum Svetielko za finančnej podpory Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA. Poďakovanie patrí aj ďalším spoluorganizátorom a sponzorom ako EUROVEI, ktorá poskytla priestor na námestí M.R.Štefánika, BIKELABU, ktorý sa vďaka špeciálnym bicyklom postaral o  naplnenie hlavnej myšlienky akcie – „Vybicykluj si ovocný nápoj a pomôž Ninke“ a tiež Emilovým sadom a Svetu bedničiek, ktorí poskytli ovocné šťavy, čerstvé ovocie i zeleninu.
Jednou z nosných myšlienok Centra Svetielko je, že pri akomkoľvek nasadení, vrátane charitatívneho, ide vždy o otázku, akú majú pre nás ľudia cenu. Ak sa prestaneme pozerať iba sami na seba a venujeme sa im preto, že majú pre nás hodnotu ako ľudia, bez ostrakizácie, škatuľkovania či vylučovania, potom dostáva cenu aj náš vlastný život. Neorientujú sa iba na rehabilitácie či zdravotnícku pomoc, ale snažia sa empaticky svojim pacientom ukázať, že aj napriek strate sily, ťažkej chorobe zo svojej ľudskej dôstojnosti nič nestratili a ich život má zmysel.
Zároveň vo svojej snahe o inklúziu, sa spoločnosti snažia vysvetľovať, že chorý človek sa vo svojej slabosti a krehkosti môže stať pre ľudí smerovníkom k životu.

Ing. Hraško Peter

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie